Kalmar Nyckels resa till Delaware

Historisk bakgrund till Kalmar Nyckel

Kalmar Nyckel var ett historiskt skepp som användes under 1600-talet för att transportera nybyggare och varor från Sverige till Nya Sverige, en svensk koloni i Nordamerika. Skeppet spelade en viktig roll i koloniseringen av området och i handelsförbindelserna mellan Sverige och Nordamerika. Kalmar Nyckel är känt som en symbol för Sveriges tidiga närvaro i Amerika och förknippas ofta med den svenska kolonialhistorien. Idag finns en replik av skeppet som används för utbildnings- och historiskt syfte samt för att främja kunskapen om svensk kolonialhistoria.

På initiativ av Gustav II Adolf hade, på ett möte i Stockholm i januari 1629, det sk skeppskompaniet konstituerats av fullmäktige från svenska sjöstäder.

Mot vissa privilegier skulle detta kompani bygga eller anskaffa ett antal (16) fartyg av 100-150 ”stora lästers” storlek och bestyckades med 12-16 ”gjötlingar”. Fartygen skulle under fredstid byggas för handeln men då ofred hotade ställas till kronans förfogande. Städerna Kalmar och Jönköping åtog si att tillsammans anskaffa ett skepp. Genom städernas ombud Oluff Persson Rogberga och Måns Jonsson, Kalmar, inköptes i Holland år 1629 för 13 450 daler silvermynt ett nybyggt tremastat skepp som fick namnet Calmare Nyckel.

Fakta om fartyget

Fartygets längd var 110 fot (33.1 meter) mellan stammarna och 27 fot bred (8.11 meter). Båten vägde 130 läster (1 läst=2450 kg) Höjden mellan däcken var 6.5 fot (1.951). Bestyckningen utgjordes av 14 stycken kanoner (16 punds gjötlingar samt 2 stycken 6-punds med tappstycken).

I tjänst och resan till Delaware

Calmare Nyckel övertogs 1634 av flottan men utlånades senare dels till det år 1626 bildade Söderkompaniet (Söderhavs eller Södersjökompaniet) dels till det år 1640 bildade Västindiska kompaniet även kallat Amerikanska kompaniet eller Nova Suecia-kompaniet.

Det var i det förra kompaniets tjänst som Calmare Nyckel tillsammans med Fogel Grip den 27:e november 1637 lämnade Göteborg med kolonister för den blivande kolonin Nya Sverige vid Delawareflodens myning i Nordamerika.

Efter en dramatisk och äventyrlig resa över en stormig och besvärlig Nordsjö, som svårt skadade de två fartygen och tvang dem att söka nödhamn vid den holländska ön Texel, anlände fartygen i mitten av mars 1628 till mynningen av Delaware floden. Den 29:e mars kunde kolonisterna ta sitt nya land i besittning sedan expeditionernas ledare, Peter Minuit hade slutfört förhandlingarna med indianerna om kolonis första landköp. Expeditionen företogs då det var en svår depression inom handel och näringsliv.

Befälhavare på Calmare Nyckel var Anders Nilsson Krober, förste styrman Michael Simonsen och andre styrman Jacob Sandelin.

Återresan till Sverige

I juni samma år började Calmare Nyckel sin återresa till Sverige via Västindiska öarna. Nordsjön bjöd även denna gång på hårt väder. Med kapad stormast och andra svåra skador måste skeppet söka hamn i Holland för reparationer innan de kunde fortsätta resan hem.

Nya resor

Åren 1639-1640 företog Calmare Nyckel åter en resa, denna gång för Västindiska kompaniets räkning. På denna resa medföljde koloniens första guvernör löjtnant Peter Hollender (Ridder). Ytterligare en expedition genomfördes under åren 1641-1642 till Nya Sverige. Den sista resan i kompaniets tjänst ställdes till Västindien åren 1643-1644. Efter hemkomsten återfördes Calmare Nyckel till flottan.

Som örlogsfartyg deltog Calmare Nyckel i sjöoperationer på västkusten 1645. Från hösten detta år ingick hon i flottan i Östersjön och användes under 1646-1647 för vissa personaltransporter i mellersta Östersjön. Då fartyget 1649 skulle utrustas för en ny expedition till Nya Sverige befanns fartyget så dåligt att detta var omöjligt.

Calmare Nyckel såldes 1651 till Cornelius Rolufsson. Hennes vidare öde är härefter obekant.

Andra örlogsskepp vid den här tiden var Fregatten Eugenie som gjorde den första världsomseglingen och Fågel Grip som seglade tillsammans till Amerika med Calmare Nyckel.

Det har byggts en replika av Kalmar Nyckel som ligger i Delaware. Grundat 1989 är Kalmar Nyckel Foundation en ideell utbildningsorganisation som byggt, äger och driver Tall Ship of Delaware som en kulturell och maritimt kulturarvresurs. Skeppet och stiftelsen fungerar som katalysatorer för utbildning och samhällsutveckling i Delaware och även utanför dess gränser.
Läs mer på https://www.kalmarnyckel.org

Den amerikanska kolonin

Isreel Acrelius var prost över de svenska församlingarna i norra amerika 1749-1756 (död i Fellinngsbro år 1800) har utgivit en ”Beskrifning om de svenska församlingars förra och närvarande tillstånd uti det s.k Nya Sverige som är en bra källa för den svensk amerikanska kolonins historia. Källa: Fosterlandet 1875


Om den här texten
Merparten av den här texten kommer från ett gammalt tidningsurklipp ”Calmare Nyckel” där författaren är kommendörkaptenen och förre museichefen vid Sjöfartsmuseet i Göteborg Stig Notini

About The Author

sv_SESvenska