Peder Svarts krönika om Gustaf Vasa översatt till modern svenska

Gustaf Vasa Peder Svarts krönika

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa blev vald till kung. För att fira det har jag gjort en nyöversättning av Peder Svarts krönika, med hjälp av olika AI-verktyg, som skildrar Gustaf Vasas uppgång.

Jag har försvenskat namnen och skrivit kommentarer i grå bakgrund och lagt till rubriker. Samtliga bilder är AI-genererade och jag har försökt göra dem enligt de historiska källorna. Observera att det kan finnas felöversättningar genom AI:t. Jag håller på att korrigera texten så den blir så pass historiskt korrekt som det är möjligt och jobbar med att gå igenom texten manuellt. Jag tar tacksamt emot synpunkter om ni ser några fel i texten.

Texten skrevs ursprungligen senast år 1560 i slutet på Gustaf och biskop Peder Svarts liv. Krönikan berättar om hans liv till dess att Gustaf Vasa:s son Erik föds. Det är sannolikt att den skrevs som diktamen av Gustav Vasa. En stor del av texten handlar om att ge legitimitet till kungamakten men även förklara vilka som varit fiender och vänner.
Det finns flera versioner av krönikan och jag har utgått från den här originaltexten kallas Peder Svarts II vilket troligtvis är en omarbetad och mer fylligare krönika. Läs mer om skillnaderna i en källkritisk studie till Gustav Vasatidens historiaPeder Svarts krönika

#1 Födseln och släkten
När man skrev anno 1490 på Herrens Kristi Himmelsfärds dag, vilket inföll den 12:e dagen i maj, blev han född och växte sedan  upp på Rydboholm.

Några äldre kvinnor i riket, som fru Birgitta, herr Erik Ottosson från Peningeby, fru Gunnel, herr Erich Turessons från Benhammar, hans moders syster fru Christina, herr Sten Svantesson och hustru Brita Christiernsdotter, tillsammans med några andra kvinnor både adliga och oädla, som närvarade vid hans födelse har berättat att han föddes med en segerkrans över huvudet vid födseln, ovanför pannan, som ett tecken på framgång.

Likaså hade han också ett rött kors på bröstet. Vid dopet gavs han namnet Gustaf, vilket vilket namn hade förfäders välsignelse att han skulle följa Guds vilja genom sin hjälp. Baculus Gottorum, som symboliserade detta, vilket i denna person visade sig vara ödesdigert.

#2 Ynglingen vid Sten Sture den yngres hov
Under sin barndom var han alltid tyst (ten vck) och mycket välsedd (kärkommen). När han var med andra barn, oavsett om de var av adlig eller icke-adlig börd, följde de honom som en ledare och hövitsman. Han utsåg dem till sina tjänstemän, beroende på deras förmåga och intelligens, och vad han befallde följde dem utan tvekan.

Denna barnlek inträffade även när den danska kungen Hans var på besök i Stockholm slott (och då var den unge herr Gustav fem år gammal). Då gick kungen fram till honom och klappade honom på huvudet och sa: ”Du kommer att bli man en dag och leva länge.” När kungen förstod vad han hade sagt bad han den gamle herr Sten Sture att han skulle få behålla pojken hos sig.

Men herr Sten svarade att han var för ung för att skiljas från sina föräldrar, men sa att han skulle skicka honom till kungen senare. Men herr Sten lurade honom och skickade honom till Finland. Därefter ångrade kungen att han hade låtit honom komma undan och kallade honom för en vilding.

1509

År 1509, när han var tretton år, skickades han av sina föräldrar till Uppsala för att studera under sina lärare Magister Henrik Sländorm och Magister Matheo Erici. Han studerade först på Trivialskolan och sedan på universitetet.

1514

Doktor Hemming Gadh var i Rom för att bevaka Sveriges intressen och kammarherre hos påven Alexander VI. 1496 utverkade han en påvlig korstågsbulla mot Ryssland. Påven Julius II lät bannlysa Gadh 1506, Han hade också många kontakter med Lubeck.

År 1514 krävde rikets förste unge herr Sten Sture att han skulle komma till hovet då han var arton år gammal.

#3 Utbildning och ungdoms bedrifterna
Han hade särskilt nära kontakt med den lärde och välutbildade mannen, Doktor Hemming Gadd, som tidigare hade valts till biskop av Linköping men blivit utmanövrerad av den förrädiske biskopen Hans Brask.

Doktor Hemming var en förtroendeman i den unge herr Stens råd och var också en skicklig och framstående krigsman, som den unge Gustav Eriksson kunde lära sig mycket av med stor erfarenhet i historier och krönikor, både gamla och nya, och även om svenska handlingar – hur våra grannar och andra nationer och städer hade handlat med svenskarna, både under lång tid och nyligen. Detta väckte honom till god förståelse för vad som var lämpligt för regeringsstyre, vilket han också skulle tillämpa i framtiden. 

Och när hans herre, den tidigare nämnde herr Sten, använde honom i krigshandlingar, var han inte bara villig att göra det samma utan också mycket framgångsrikt. När han var med i truppen, fick svenskarna övertaget och fick segrar som vid skärmytslingen vid Vädla (Djurgården), Duvenäs, Brännkyrka på Södermalm etc. Därför gjorde att alla trofasta svenskar var mycket positiva till honom, utan de som inte var vänligt inställda till sitt fosterland fick en stark fiendskap och aversion gentemot honom fick han ändå ett övermåttan stort hat och agg, vilket lätt kan förstås med tanke på den förrädiska ärkebiskopen Gustav Trolle som inte ville ge upp Slottet och ha samtal med herr Sten som då var belägrat på Stäket, om han inte hade fått Gustaf Ericson som gisslan.

1516

Han befallde också sina tjänare när han gick ner från slottet att om han blev överraskad eller hindrad att gå ner från slottet så att han inte kunde komma tillbaka fritt, skulle de omedelbart hänga Gustaf Erickson utanför muren. Det var ännu mer anmärkningsvärt eftersom han var fru Kristinas systerson. Vad som vidare hände med honom och vad han gjorde vid den tiden är tillräckligt dokumenterat i unge herr Stens krönika.

Kristian den II ai genererad bild

#4
Men eftersom samma krönika inte uttryckte alla omständigheter så utförligt, hur han av den unge Kristian och de andra svenskarna blev förrådda och fängslade, är det inte vara fel att man repeterar den här händelsen mer ingående.

Det var när Kung Kristian, som nu många gånger var besegrad och hans parti insåg att svenskarna inte bara var tillräckligt goda, utan också överlägsna dem i öppen strid, vände de sig till andra listigheter. Då begärde Kung Kristian att få tala med Herr Sten. 

Han skickade därför till Stockholm en gammal biskop, vid namn biskop Erik från Viborg tillsammans med några andra danskar, som han gärna hade offrat på slaktbänken, där han hade kunnat avslöja sitt hjärtas falska avsikt att förråda Herr Sten. Men när han såg att det var föraktades, vågade han sig på att vilja sluta ett fredsförbund med Herr Sten, och därför själv personligen komma och tala med honom.

Han begärde då för säkerhet för sig själv få Gustaf Eriksson, Doktor Hemming Gadd, Lars Siggesson (Sparre), Jörgen Siggesson (Sparre), Bengt Nielson, och Olof Ryning som gisslan. Alla dessa var nämnda och försäkrade i kungens lejdebrev och hade svurit en ed om att de skulle komma fria och oskadda till kungen och likaså återvända hem igen i livet.


Dessa goda män (efter herr Stens befallning) gav sig iväg i en båt (esping=större roddbåt), utan att ha med sig mer än tolv bössmän. 

När de hade kommit en halv veckas seglats, mötte de Herr Tyge Krabbe med ett segelskepp bemannat med 100 man, som sade till dem att det var Kung Kristians begäran och önskan att de skulle följa dem till Elfsnabben, där han hade något speciellt att förhandla med dem. De svenska svarade att de inte var beordrade av sin herre att fortsätta längre än till Kungshamn, där de inte skulle tillåtas att handla med kungen, som han tidigare själv hade begärt. Därefter ville de vända om och återvända tillbaka till Stockholm.

#5
Danskarna svarade att kungen var så bekymrad att de inte alls hade några planer på att belägra honom på den platsen. Då insåg svenskarna att det fanns svek och list, och den försäkran de hade fått och inte skulle vara fast, eftersom de inte kunde komma till överenskomna möte komma till handels.

Då svor danskarna var för sig och sade: ”På min himmelrike, det finns ingen mening i att ni ska komma härifrån lika oskadda och väl som till.” Och när svenskarna nu dröjde, menade de att de ville tänka och överväga saken ytterligare inbördes. Då överföll danskarna dem och sade: ”Om ni inte vill komma till kungen med god vilja, så ska ni nu göra vad ni vill.” Så blev dessa goda svenska män och herrar förrädiska mot kung Kristians sigill och brev och bröt sitt givna löfte, ära och lovnad, och drevs bort från landet. Detta var inte första gången, och inte heller sista gången, som danskarna använde sådana oärliga knep mot de godtrogna och lättsinniga svenskarna.

Men när de hade kommit så långt ut i skärgården till kungens skepp, rådgjorde kungen med sina män i fyra dagar om hur de skulle ta dem på bar gärning, utan att veta vad de skulle ge dem som påföljd. Till sist var det lika beslutat som gamle herr Anders Bille hade föreslagit.

Han ropade till herr Tyke och sade att det var kungens vilja att han skulle gripa (som han kallade det) den gamle förrädaren Doktor Hemming Gadh och alla som var med honom på bar gärning. Först för att den förra Doktor Hemming Gadh hade varit deras förra drottning Kristinas älskare när hon var regent här i Sverige. Den andra anledningen var att svenskarna skulle ha placerat några av dansk adel på en holme eller klippa utanför Stockholm. Den tredje anledningen var att de skulle våga gå emot sin herre, herr Sten, till hans ondo, eftersom han föraktade deras herre som var en smord kung, och han ville inte ge sig in i hans skepp omedelbart efter hans begäran. Och många andra fåfänga argument förkastades. Och så vidare.

#6 Om det nödtvungna uppehållet i Danmark
Hemming Gadh bevisligen förlade, förskönande varje ord med prål och lögner. Men vad kunde man göra åt det? Goda argument kunde inte hålla, eftersom de inte var vana vid det när saken handlar om någon tvist mellan svenskar och danskar. När danskarna ser sin möjlighet utnyttjar de den till sin fördel, även om det kan gå över skäl, ära och ärlighet. När Hemming Gadd och andra svenskar blev tillfångatagna skickade Kung Kristian, dem vidare till en dansk riddare vid namn herr Erik Eriksson på Kalö.

Herr Erik Eriksson var en ärlig och from man som behandlade dem väl, men maten som serverades (salt öl, svart och grovt bröd och härsken sill) gjorde honom sjuk och han önskade att han var hemma i sitt eget land. Men de danska ungherrarna (junkarna) som tjänade vid hovet och andra danska adelsmän som besökte honom var inte vänliga mot honom och smädade honom och de andra svenskarna, vilket orsakade upprördhet bland svenskarna.

Ibland pratade de öppet (eftersom de inte hade förväntat sig att han skulle komma därifrån vid någon tidpunkt) om hur de planerade att erövra Sverige igen och spela ”den helige Peders leken” med svenskarna, det vill säga förgöra dem så de blev fåtaliga. Först och främst skulle adeln elimineras, sedan köpmännen och bönderna som hade någon form av förmögenhet för (sade de) en fet oxe är snabbt slaktad.

#7
Detta passar sig inte väl (sade han) att danska fattiga män skulle få gifta sig med svenska fruar, borgarfruar (knape hustrur) och deras unga döttrars gods, gårdar och ägor. Och när de har gjort det ska de ta de feta borgerskornas hus och grunder. Han sa också att de svenska bönderna skulle väl kunna lära sig att plöja med en träfot och en hand.

De berömde sig själva att de hade lurat de godtrogna svenskarna med goda, söta och fagra ord med brev och sigill, vilket erfarenheten klart bevisade, under samma skämt låg det gamla alvaret. Gustaf Eriksson blev mycket upprörd och frustrerad av sådana förolämpningar och sarkasmer, så mycket att han varken kunde äta eller dricka och hans sömn var varken lugn eller söt.

Han kunde inte hjälpa annat än att tänka på hur han kunde hämnas på det orättvisa fängelset, där han blivit fängslad på orättvisa grunder.

1519 färden från fångenskapen i Danmark till Lübeck

Han räddades på ett underligt sätt av Guds hjälp och vägledning, och efter många farliga situationer kom han till slut till Lübeck, där han sökte lejd och rättvisa, eftersom Lübeck var en stad som var känd för att hantera rättvisa och beskydd.

När kung Kristian fick förnäma att han hade kommit, attackerade han herr Erik Ericksson ganska hårt och sände bud att skicka honom tillbaka, men de flesta av Lübeck var inte benägna att överlämna honom tillbaka till tyrannens händer. De talade hårt till honom och sa att han var kungens fånge och rymt från fängelset, han borde ha blivit tillbaka i fängelset. Han motsatte sig detta genom två argument. Ingen ärlig man kan bevisa (sade han) att jag är en fånge, utan en gisslan.

#8
När det kommer till bevisning av sanningen och rättvisan i vilket fängelse eller på vilken plats jag och de andra goda svenskarna befann oss när vi blev fångade, eller vilka det var som attackerade oss, kan den som kan bevisa det på ett korrekt och sanningsenligt sätt framträda. Men så länge ingen kan bevisa det med giltiga skäl, bör vi inte kallas fångar, utan snarare överfallna, överraskade och bedragna, ärliga människor. Och med vilken rätt kan någon vara en fånge som aldrig har varit i fängelse? Eller den som inte har fängslats av plikt, lag eller rättvisa? Men dessa skäl skulle ändå ha varit obetydliga och hade haft liten betydelse om inte den ärlige mannen herr Nicolaus Bröms, borgmästaren i Lybeck, hade bistått och skyddat honom på grundval av rättvisa (eftersom han blivit så bedrägligt förrådd trots löften, sigill och brev). Han tog honom under sitt beskydd och försvar.

Bild: Våren 1520 nåddes Gustaf av nyheter om danska segrar och budet om riksföreståndaren Sten Stures död på Mälarens is. Enligt legenden så landsteg han på Stensö strax söder om Kalmar i maj vilket det finns mycket frågetecken kring, däremot var han mycket riktigt i Kalmar.

Upproret mot Kristian II

År 1520, den sista dagen i maj, kom Gustaf Ericksson till Kalmar när staden ännu inte var uppgiven i kung Kristians händer. Då började han med all flit att handla med borgarna och de krigsfolk som fanns där (som var en hop tyska knektar) för att de inte skulle överlämna staden till kung Kristian, utan istället tro att riket snart skulle bli befriat och fritt igen. Han bekräftade detta avtal mer detaljerat med flera ord. Men tyska knektarna tog illa upp och om han inte hade skyddats av Gud, hade de slagit ihjäl honom.


Borgarna försvarade honom inte heller särskilt starkt. Han uppmanade dem ändå att låta honom lämna staden i så goda förhållanden som när han kom, vilket också skedde. När han sedan sökte stöd från sina landsmän i Småland och andra bönder som han hoppades skulle hjälpa honom, upptäckte han att det var illa ställt överallt. Svenskarna var nu så galna och förblindade att de i många fall var sina förtryckares medlöpare, bara för att se dem lida, det vill säga förtala, förföra, beklaga och fördärva varandra inbördes, något som danskarna inte alls behövde göra.

#9
Sedan upptäckte han något litet för att undervisa om vad som hade hänt med danskarna och uppmanade dem som sina medsvenskar att vända sig till ett annat sinne, till kärlek, sämja och rättvisa sinsemellan. Han sa att det inte var det bästa för fårhjordens bästa att vargarna skulle förlikas och vara deras domare.

Han tillade också: ”Om varje svensk visste vad jag vet och vilket slags gästabud danskarna planerar för er, skulle ni ta era saker på ett annat sätt. Det vore mycket bättre och önskvärt om svenskarna samlade sin makt och styrkor och gjorde motstånd mot de danska tyrannerna.”

Men detta goda råd följdes inte utan istället sköt en del av dem både skäcktor (stor amrborstpil) och pilar mot honom och de sa dumma och dåraktiga saker, och sa att de inte hade någon nöd när de hade kung Kristian som herre, för han hade lovat att inte låta salt, sill och annat ta slut. Och med många sådana svaga ord lät de sig höras och varje gång han ledde sig in i landet vid den tiden kunde han märka att där var lite tröst eller förstånd att hoppas på vid den tiden.

Sedan kom han till en frälseman i Södervibod i Småland som hette Bengt Eriksson på Skällsnäs, denne rådde Gustaf Ericson honom att följa med till Stockholm och visade honom sitt lejdebrev som han hade fått av kungen. Men Gustaf rådde honom tvärtom, att följa med till Dalarna och inte lita på kungens fredsbrev, för Gustaf sade sig väl ha förstått vad svenskarna skulle kunna förvänta sig genom sådana lejder och brev, det samma Bengt och flera svenskar som inte ville tro på detta senare skulle upptäcka när de blev avrättade och avhuggna tillsammans med honom.

#10
Någon tid därefter kom han upp till sin fars gård Rävsnäs och höll sig där gömd ett tag med en stor summa pengar från sitt landgille och annat som tillkommit honom. 


Han gav sig sedan till gamla ärkebiskopen Jakob Ulfsson, som hade byggt sig en våning i Gripsholms kloster, där Kartusianorden bodde på den tiden. Hos honom sökte han tröst och bad om ett gott råd vad han skulle göra. Ärkebiskop Jakob rådde honom att ge sig till kung Kristian och lovade att hjälpa honom med sitt brev till riksrådet för att skaffa honom lejd och en fast försäkring, precis som alla andra som länge hade hållit sig i skogen och hade varit under kungens och hans vänners ögon, som Olof Waldram,  Peder Skräddare och andra, hade fått fredsbrev och med dem nåd, vänskap och säkerhet, så att de inte behövde oroa sig för något. Alla tidigare brott skulle vara ett avslutat sak.

För att vara säker på det, berättade ärkebiskopen för honom hur han själv var involverad i kungens fredsavtal, som gavs till fru Kristina innan hon öppnade Stockholms slott och stad för kungen. Detta diskuterades och diskuterades i flera dagar, men Gustaf kunde ändå inte övertygas eller tvingas att göra något annat än att hålla fast vid att han skulle ställa några fasta villkor för kung Kristians eller danskarnas löften och fredsbrev.

Stockholms blodbad 8 november 1520

Läs Olaus Petris ögonvittnesskildring kring Stockholms blodbad här på modern svenska översatt med ChatGPT.

Samma dagar kom en viss nyhet om hur kung Kristian hade låtit hugga huvudena av den svenska adeln i Stockholm, bland vilka också hans far Herr Erik Johansson var, vilket den grymma och tyranniska händelsen med unga herr Stens Krönikan också nämner. Han fick också veta att hans mors syster, fru Kristina, hölls i fångenskap trots kungens löfte och befallning. Därför sa Gustaf Eriksson till ärkebiskop Jacob Ulfsson att det inte var dags att fortsätta få lejd utan att tänka på något annat råd.

Fredlös i Dalarna

#11
Ärkebiskop Jacob var både förfärad och skämdes över det farliga råd han hade gett, och inte visste vad han mer skulle säga, gav han sig iväg från sin gård Rävsnäs vid tiden för heliga Katarina och ansåg sig tillhöra Dalarna. När han for över Kolsundet hände det en olycka med hans egen pojke, som vände sig om och sprang iväg med hans saker, kläder och pengar från hans kärra. Därför var Gustaf tvungen att ge upp och återvända över sundet och försöka fånga pojken. När han till slut fick tillbaka sina prylar och vände tillbaka, höll han sig där i åtta dagar. Det är känt att allt hans agerande och förehavanden inte var utan frestelser och faror.

Under tiden kring Sankt Andreas eller därefter kom han till Bergslagen och gav sig först till Anders Pederson i Rankhyttan, och höll sig gömd i bonde kläder. Men en piga som arbetade hos Anders Pederson förstod att hon hade sett honom i en guldstickad skjortkrage, från vilken Anders förstod vem han var. Hon tog honom hemligt till sig och kände igen honom väl, eftersom de hade studerat tillsammans vid universitetet i Uppsala för tolv eller tretton år sedan. Hon frågade honom vad som var på gång och gav honom de bästa råden hon kunde. Sedan bad hon honom att flytta till en annan stad eftersom han fruktade att han skulle hamna i någon fara för hans skull.


#12
Gustaf tänkte ge sig av till Aron Pedersson på Ornäs, men när han en natt löpte över färjestaden mellan Wika och Törsång var isen så klen att han föll ner i vattnet under båda armarna. Men Gud hjälpte honom, även om han var ensam, så han kom han upp igen och gick sig tillbaka till färjekarlsbostaden och torkade sedan sina kläder nästan hela natten, kom sedan dagen efter till Aren Pedersson och trodde att han skulle vara välkommen, och berättade för honom.

Men Aren menade sig vilja ha större erkänsla av Kung Kristian och hans följe, och återvände genast från Asbo till Bengt Brunsson Stig Hanssons måg, som på den tiden var kung Kristian fogde över bergslagen och hela Dalarna. Han informerade honom om vad som pågick.


Sedan kom Bengt och Aren tillsammans till Ornäs med 20 man och tänkte ta honom vid halsen. Men när Aren Pedersons hustru, fick reda på att Aren körde förbi sin gård i Ornäs när han kom tillbaka från Asbo, kunde hon märka vad han hade i sinnet och att han sökte upp fogden Bengt Brunsson som tidigare nämnts. Hon var så klok att hon gav Gustaf en förvarning, gav honom häst, åketyg och dräng och skyndade honom till Herr Johan i Svedjö, som också hade studerat med honom i Uppsala. Sedan skyndade Herr Joen honom genom dalskogen till Rättvik, där han stannade några få dagar, talade med bönderna och bad dem vara beredda att möta det danska tyranniet stöd till lidande eller ej.

Rättviks män svarade honom väl och sade att de gärna ville göra motstånd mot danskarna. Men eftersom de inte hade rådgjort med de andra socknarna i dalarna vågade de inte genomföra en sådan handling förrän de hade samrått med de andra och hade samma plan i åtanke. Därefter begav sig Gustaf till Mora och förhandlade med dem.

# 13
När nu Henrik van Mehlen, som var kung Kristians slottsfogde på Västerås, fick veta att Gustaf hade kommit upp till Dalarna, började han och hans parti på kungens befallning, att se en fara över det som sedan hände och att de skulle göra deras position svår. De skickade därför snabbt ut män den ena efter den andra för att gripa honom vid halsen eller döda honom, eller åtminstone göra honom illa till mods hos dalkarlarna, till vilka Stig Hansson, Christoffer Olsson på Kopparberget, Biskop Ottes Broer, samt nämnde Bengt Brunsson och många andra personer.

Till detta ändamål sändes bud till en undersåte i dalarna vid namn Nils Västgöte, som reste iväg och förväntade sig att få fler hjälpare med sig upp dit om så behövdes. Samtidigt fanns det i dalarna en dansk man vid namn Rasmus Jute, som tidigare hade tjänat herr Sten och hade gift sig där. Han gav sig till Gustaf och räckte ut sin hand till honom. När de fick reda på att Nils Västgöte hade kommit fram, gick de till honom där han låg hemma hos Joen Koffre, länsmannen i Mora, och slog honom i huvudet. Gud såg till att det kom över huvudet på honom själv som han hade tänkt att det skulle hända någon annan.

Därefter, under julhelgen talade Gustaf med folket i Mora och förklarade för dem att de skulle tänka tillbaka och försöka återuppta gamla seder, och hur det danska regementet brukade agera här i Sverige. Om de hade hört eller känt till hur den danske Jusse Erickson (som var Kung Eriks av Pommerns slottsfogde på Västerås) hade förföljt dem. En sådan god vilja fanns fortfarande hos honom och han var frihetsälskande gentemot danskarna. Men om de ville vara för sig själva och ta saken på allvar, försäkrade han att han med Guds hjälp skulle vara deras hövitsman och förebygga sådana fördärv som dem och menige riket förestod, var icke tid där om tilltänkt blive.

14#
Men då fick han inget behagligt svar från dem. De sa att de ville stanna kvar med det förtroende de hade gett kung Kristian och försörja sig så gott de kunde. Gustaf lämnade Mora och begav sig in i Västerdalarna.

1521

År 1521 blev det sändningar från kung Kristans parti för att attackera honom. Tord i Rijsta, Otte Nielson i Holm och några fler skickades iväg för att antasta honom.

När dessa kom körande över sjön till Rättvik hände det oplanerat att några bönder såg dem komma körandes, hände obetänkt att att några bönder när de såg dem komma körande, och det var en så stor hop med väl hundra hästar. sprang de iväg av förskräckelse och slog i klockorna, vilket inte hördes eftersom vädret var dåligt (i sönnan) och ljudet av klockorna bars bort över socknarna.

Därför, när dessa hade kommit fram och gett sig in i prästgården, kom varje man i socknarna med sina ullkläder, stormade prästgården och slog upp portarna med stora stockar och hade när slagit ihjäl varje barn. En del av dem som hade kommit och tog klosterfred och skydd i kyrktornet.

Till sist kom det till dagtingen och förhandlingar att dalakarlarna gav Gustaf Ericksson goda ord och sa att de så gärna ville stödja honom som dalakarlar, men de ansåg att det de hade gjort var nödvändigt.

Senare kom några dalkarlar och sade att de ville stödja Gustaf Eriksson som män, men att de hade varit tvungna att göra det de gjorde och att de aldrig skulle kunna uttrycka sig så bra att någon skulle förstå dem. Några av dem blev till och med tvungna att ta upp yxhammare för att försvara sig när det blev bråk. Efter en stund kom Lasse Olson till Mora och berättade att kung Kristian hade planerat att rida igenom landet och sätta upp galgar vid varje länsmansgård, och att de snart skulle få brev om vad som förväntades av dem.

#15
Då mumlade några av dem och sade, Gud rådde oss att vi inte ångrar en gång när vi var motståndare till Gustaf Ericksson. Lasse Olson frågade också efter honom och när han förstod var han hade tagit vägen, rådde han dem allvarligt att de skulle kalla tillbaka honom igen. För goda men har rätt nu den herren behöver så främst dalkarlarna med ganska många av Sveriges invånare, inte ska bli helt fördärvade och utplånade.

Kort därefter kom en frälseman vid namn Inge Michelsson från Nederby i Trögden, han visste mer besked om detta och berättade detaljerat om all den tyranni som kung Kristian hade utövat i Stockholm och under sin härjning genom riket.

Han framförde detta till bönderna på ett sådant sätt att tårarna rann från deras ögon. Han sa också att det fanns många svenska hovmän i landet som låg gömda i skogarna, som aldrig hade underordnat sig danskarna och inte heller ville göra det, utan hellre ville leva sitt liv så länge de kunde. Detta sa han att han också ville göra, och att han ansåg att det svenska regementet var för betungande, eftersom de hade varit så grymma mot det svenska folket och hade hängt upp många galgar med svenska män. Bönderna blev nu angelägna om att Gustaf skulle vara redo att dra ut över fjället mot Norge, i enlighet med råden från Lasse Olsson och Jöns Michelsson och skickade iväg en man vid namn Engelbrecht tillsammans med några andra skidlöpare som natt och dag drog sig genom skogen med stor hastighet, och fann Gustaf högst uppe i Lima.

De avslöjade genast sitt uppdrag och bad honom, för Guds skull, att vända om och komma till deras hjälp och undsättning. De ville nu inte bara uppmana honom till lojalitet, trohet, tjänst och underkastelse, utan var även beredda att våga sina liv och blod tillsammans med honom.

Befrielsekriget i Dalarna

#16
Han följde dem tillbaka till Mora igen. Där kom de främsta från alla socknar i både östra och västra Dalarna till honom och samtyckte och korade honom till Sveriges rikes hövitsman. De svor honom ed, lydnad och hörsamhet till honom och satte 16 unga män att tjäna honom och vaka över honom. Alltså uti guds den helige namn åkallan uti en salig stund började han sitt regemente. Efter några dagar kom några djäknar (präster) från Västerås med samma tal som de andra hade tidigare.

Herr Gustaf ställde sig framför dalkarlarna för att de själva skulle höra hans ord och fråga hur det stod till i landet, vilket ytterligare befäste dalkarlarnas uppsåt. Det var även några gamla som höll detta hemligt som ett tröstetecken, att varje gång dalkarlarna och herr Gustaf handlade i denna fråga var det alltid nordligt väder, vilket var ett gammalt tecken på att Gud skulle ge dem den lycka de förtjänade.

Herr Gustaf började sedan dagligen förstärka och öka sin hop. Precis då Lasse Olson anslöt sig till honom, tillsammans med de andra svenska hovmännen som anlände i tid för fastlagstiden var han 400 man stark. Han drog då med samma styrka till Kopparberget, fångade bergsfogden Christoffer Olson och några andra förrädare, och plundrade en mängd tyska handels gods som fanns i Kopparbergets Falu gruva. Bland annat fick de några kläder och sidentyg, men ganska mycket silke eller cindell, utav vilket de strax gjorde sig fännicker (uniform till infanterisoldat).

Sedan åkte han omedelbart iväg med kungens avgång i närheten av berget och skatten vid Tuna och där omkring. Sedan återvände han till Dalarna igen. En tid efter det åkte han tillbaka till Kopparberget och kom dit en söndag med en styrka på upp till 1500 man.

När bergsmännen och allt folket var i kyrkan. och när tidegärden (tidebönen) var över handlade han med dem på vallen, efter det sätt som man gjort tidigare med dalkarlarna.

#17
Sedan svor de honom lydnad och manskap med uppräckta händer. Sedan skrev bergslagsborna och dalmasarna till Hälsingland och bad dem att också de ville visa sig som trofasta svenskar och avvisa danskarnas övervåld och tyranni, som redan hade blivit alltför uppenbart för svenskarna.

De hade beslutat sig för att fortsätta med ännu större grymhet och sträcka sig till var mans dörr, så att det inte fanns något annat att förmodas än att här skulle det bli så många änkor och fattiga faderlösa barn att deras gråt och tjutande skulle fylla varje hörn av hela Sverige, om de inte försökte stoppa det i tid. Där de ville gripa till värn och bevisa sig manliga som sina förfäder, de fullhjärtade svenskarna som tidigare gjort gott, var det nu gott hopp att de skulle uppleva seger och lycka under den lovvärda hövitsmannen Herr Gustaf Ericson (som Gud hade bevarat som en gnista från den ärorika svenska adeln).

Herr Gustaf skrev själv till Hälsingland om detta. Men ärkebiskopen Gustav försummade inte heller att skriva till Hälsingland så att de inte skulle falla under kung Kristians makt. Så gick en budkavle ut till varje socken att de skulle komma samman och lyssna på breven från Herr Gustaf Ericson och från ärkebiskopen, och breven gick fram och tillbaka mellan socknarna.

Därför uppstod en stor strid bland invånarna i Hälsingland på den tiden. När Herr Gustaf märkte att hälsinglänningarna var lite sega och inte ville vakna till, gick han själv till Hälsingland och utsåg Peder Svenson i Wirboreboda till hövitsman över allt sitt folk i Bergslagen, och Olof Bonde skickade han iväg för att hylla och resa i västra bergslagen, Lindesberg, Noraskogen, Närke och Åkerbo härad, och Olof visade sig också vara manlig på den tiden i de landsändar han skickades till. Han föreslog sedan att de skulle slå till fienderna vid Västerås på västra sidan, på samma dag (nämligen den 29 april) när Herr Gustaf hade bestämt sig för att slå till med dalmasarna på andra sidan.

#18
När han hade utsett en ny hövitsman vid namn Peder Uggla, drog han tillbaka till armén herr Gustaf hade i Hedemora och däromkring. Men den hop Peder Uggla var hövitsman för, blev han senare besegrad i Köping på grund av sin oförnuft och säkerhet, vilket hade varit nödvändigt, som senare nämns. Detta skedde tre dagar innan herr Gustaf slog till i Västerås.

Vid samma tid kom ett brev till dalarna och bergslagen, där ärkebiskop Gustaf, herr Erik Trolle (som kung Kristian hade utsett till lagman i Uppland) och Knut Bengtsson på Engsö skrivit tillsammans och bad dem att inte falla ifrån kung Kristian. I samma brev nämnde de Gustaf Ericsson och sa att de ville ge honom fri lejd, och att det var fördelaktigt för honom att ge sig in inför kungen för att få barmhärtighet och nåd var han än ville avslå detta påtryckning. De kallade sig i samma brev för riksrådet i Sverige, men brevet nämnde inte fler än de tre, vilket också förvärra kungens sak än vad de hade fört fram. Då de fick brevet, insåg de att riksrådet i Sverige var mycket tunt eftersom det bara bestod av tre personer och inte var mycket till nytta.

soldater på häst


Herr Gustaf reste till Hälsingland som tidigare nämnts, och det skedde på tredje dagen av påsken. Han tog med sig 130 män som var väl utrustade och klädda i blank rustning, och han utnämnde Lasse Olson till hövitsman. När han kom till kungsgården i Nora, samlade han de högsta männen i hela landet och talade till dem om samma sak som han hade skrivit om tidigare. Han frågade om de ville separera från dalarna och bergslagen eller om de ville vara en enhet med sina fäder och förfäder som alltid hade varit.

#19
Men hälsingelänningarna eftersom det verkade omöjligt för dem att företa sig det) sade sig inte kunna något slutgiltigt svar därpå ge, utan både att han ville än nu denna reson ha med dem försonade. Deras mening var att de ville lura så länge de kunde få höra först vad lag det ville taga med dalkarlarna.

Drogs så Herr Gustaf ifrån Hälsingland och åter till Bergslagen igen. Men alltid blev hans hop förökad med goda dugliga svenska hovmän, de som mestadels hade hållit vid skogen sedan kung Kristian fick riket. När han var kommen till Ovansjö i Gästrikland, komma där till honom Peder Fredag, Jöns Warg borgare i Stockholm och några flera Stockholms borgare som alla räckte honom händerna, samt Gävleborgare på deras stads vägnar och några fullmäktige från varje socken i Gästrikland, som där till sade honom på hela landets vägnar huldskap och manskap.

Men då mötte också där dem ganska onda tidender, att allt hans folk han lämnat hade under Peder Svensons befäl skulle läggas ned i folket allas av fiender, vilket av dessa tidender där inte var liten sorg och gråt (såsom ingen kan undra).

Men (Gud ske lov) när de komma till Huseby kloster, fick de där bättre tider, nämligen att fiender var av hans folk fördrivna ned i folket socknen vid Upplands Väsby färja, vilket så tillgick. Ärkebiskop Gustav, biskop Jöns Billenacke, Knut Bengtsson och mäster Dijrick, den i Västerås låg med ett stort tal folk till häst och fot vid 6000, dessa när de hörde vad på färde var över Långsjöhed, tog de med sig ett stort tal folk och drog in till Brunnbäcks färja, menade sig kunna betaga att de svenska inte skulle komma över älven.

#20
Där har förekommit en sådan diskussion, där de som var närvarande hade sina egna åsikter. Biskop Billenacke frågade de svenska herrarna som var där om alla lägenheter, bland annat hur många människor från landsändan som kan samlas från Långheden (Longeheden)? Han fick svaret upp till 20 000.

Sedan frågade han vidare, var så många människor skulle kunna få mat? Han fick svaret att folket var inte kräsen, de brukade mestadels inte dricka något annat än vatten och när det var nödvändigt kunde de nöja sig med barkbröd.

Då sa Billenacke att de som kunde äta trä och dricka vatten, dem tvingar inte djävulen, än mindre någon människa. Bröder (sade han), låt oss dra härifrån snart osv. Men när dalkarlarna fick höra att de låg där, var de så giriga att de gav sig ut över älven vid Västerås, och när fienderna vände sig mot dem blev de slagna på flykten som det är känt. Mäster Dijrick, Knutt Bengtson drog till sitt läger i Västerås, men ärkebiskop Gustav tog med sig Staffan Henrickson (som tidigare hade varit herr Stens  följeslagare i Hälsingland) med några Stockholmsbönder och andra, gav sig ut till sjöss och seglade till Hälsingland, höll tal i varje socken längs kusten, började från nord och fortsatte söderut, gjorde all sin möda för att hålla dem under kung Kristians lydnad, prisade och berömde kungen mycket för många dygder, som alla visste att han var långt ifrån.

Och i varje tal hördes ärkebiskopen uttrycka sin oföränderliga plikt och sa: ”Ni goda män och andra svenskar kan göra vad ni vill, men jag kommer aldrig någonsin underordna mig den gode kung Kristian, så länge en droppe varmt blod finns i mitt hjärta.” På samma sätt sa också Staffan Henriksson. Med dessa ord förvärrades situationen mer än den förbättrades. De kunde arbeta på det här så mycket de ville, men de fick ändå inget bra svar från invånarna i Hälsingland. Kung Kristians verkliga dygder borde bli mer kända dag för dag, på samma sätt som det nu märktes att Herr Gustaf Eriksons åtgärder fick mer och mer framgång.

#21
Några av invånarna i Hälsingland, de som var Staffan Henriksson vänner, sa till honom enskilt att avstå från den hårda lojalitetsplikt som gjorde honom benägen att stödja den tyranniska danska kungen. De påpekade att i framtiden, när världen skulle vända sig annorlunda skulle ingen i Hälsingland lita på honom tills han utropade samma plikt igen och (utan tvekan) skulle upprepa en sådan eller strängare lojalitet gentemot kungen. När ärkebiskopen kom till Gävle hade staden och Gästrikland fallit i händerna på Herr Gustaf. Därför kunde inte ärkebiskopen landa där utan de höll honom borta med gevär och pilar.

Han var tvungen att resa söderut. När han kom till Öregrund fick han veta att hans följeslagare Bengt Biug hade gått före till Stockholm och att hans gård i Uppsala hade bränts ner. Han skyndade sig så mycket han kunde till Stockholm, men varje gång han försökte landa på Roden eller i närheten av Häverö, Wädö eller någon annanstans, möttes han av bönder med stavar och andra vapen och hindrades från att komma till fastlandet. När nu herr Gustaf kom tillbaka från Hälsingland med sitt folk som låg vid Hedemora, var han glad att allt gick bra med dem. Han övade dem flitigt i krigshandlingar och lärde dem att tillverka spjut, som de på den tiden brukade kalla liurångrar eller liurångerstenger (knävelspjut). Han undervisade dem också om hur och vad de skulle använda dem till, precis som han tidigare hade lärt dem att smida dalpilar, vilket han förbättrade genom att använda snedställda yxor istället för för långa spjut som inte kunde tränga igenom harnesk. Samtidigt upprättade han och grundade klippverk i Hedemora, satte på ena sidan en skulpterad figur och på den andra två dalpilar av samma kvalitet som kung Kristians klippverk.

#22
På samma tid kom det några svenska hovmän som ansluter sig till honom, och bland dem en duglig man vid namn Lasse Ericson, som sedan av Herr Gustaf användes både mot fiender och som fogde. Peder Gröm var också med i truppen. Sedan fortsatte de längs vägen över Långheden, dragandes allt försiktigt med sig, och reste med sig till Tjurbo härad, Norrbo härad och Sjuhäradsbyggden.

På många platser där han kom anklagades några för att ha visat fiender för mycket god vilja, som en arg skurk i Färnebo socken vid namn Lasse Ingevaldsson i Åleboda, som alltid förde fiendens budskap och många hade blivit dödade på grund av det, likaså om han visste att de fattiga bönderna hade gömt sina tillhörigheter och mat i skogen, berättade han det för fienderna, så att allt skulle tas ifrån dem.

Herr Gustaf lät då hugga av huvudet på honom och hans likar. Vid Romfartuna skickade Herr Gustaf folket till Rotetaell och Fenecketaell (fännikor) under befäl och ledning av befallningsmän och hövitsmän, och detta skedde på riddar S:t Görans dag, som föll på en tisdag. Sedan utsåg Lasse Olsson och Lasse Ericson till överbefälhavare över sin halva av den ganska stora här. De viktigaste begärde att några ombud skulle tillsättas för att skydda honom, något som han själv inte heller ville, men de övertygade honom om att det var nödvändigt eftersom riket nu hade lidit under tryck och förfall sedan rikets herre, den unge herr Sten, hade försvunnit från dem, så att han också ställde sig i främsta ledet. Jag vet väl, kära herre (sa de), att ni är den enda gnistan till vilken efter Gud allt Sveriges rikes välfärd hänger på.

#23
Bättre vara och mindre skada att denna här var om halsen än en person ensam. Härmed gav han sig till frid. Så gick de till hans liv aktare, Måns Nilsson på Aspeboda, Anders Pederson på Rankhyttan, Herr Gudmund Spegel, Mäster Jöns som sedan blev kyrkoherde i Tyllinge.

Under tiden, tre dagar innan slaget vid Västerås, blev Peder Uggla med sin hop nedslagen i Köping, vilket tidigare nämnts, och så gick det till. En dansk man vid namn Anders Pederson och bodde på Kungsgården Strö i Köpings socken (om vilken nämns i kung Hans och gamle herr Stens krönika) hade kommit hit till riket under kung Hans tid, och hade gift sig med den högsta adeln adeln. Samme Anders Pederson var en arg, häftig och slug man. Då var nu Kung Kristians fot på Örebro slott, liksom över Närke, Åkerbo härad, Lindesberg och Nora skog. När han nu hörde att Peder Uggla reste och hyllade allmogen Herr Gustaf tillhanda, använde han alla de svek och knep han kunde för att avsätta

Peder Ugglas värv och göra allmogen avsky honom. Han kunde väl använda krokodiltårar, grym mot bönderna, ömkade dem och förtalade vad det skulle innebära för dem att de någon gång skulle förvärva den gode herrens Kung Kristians ogunst. För vilken skull ställde Peder Uggla genast efter honom med hela sin hop, förföljde honom ända in till Köping. Där förorsakade han uppenbara skandaler, drack sig full, lade sig att sova i en lyxsäng, hade inte brytt sig om vakt eller annat som krigshandel innebär. Samma sak gjorde också största delen av folket med honom, de som inte hade rum i staden lägrade sig där på Åsen, upptända för sig mer än 300 eldar, låg där fulla.

Men en vid namn Eric Pederson bosatt på Lindesberg rådde sin part av Lindesbergs män från sådana farliga företag, tog sin tillflykt i skogen någonstans, därför blev han också behållen, förutom några fyllehundar som följde honom och som gång på gång spillde öl.


#24
Men Anders Pederson rände så fort han kunde till Västerås, handlade med Mäster Dijrick och fick där ihop 3000 krigare. Med dem drog han tillbaka till Köping så fort han kunde, när klockan var tre på eftermiddagen, och kom fram till Köping strax efter midnatt. Där överföll och dödade han en hop som logerade där. Peder Uggla blev också slagen medan han låg i sin säng. Sedan återvände Anders Pederson med samma krigare tillbaka till Västerås.

Senare, när Herr Gustaf hade tagit över makten i riket, upptäcktes det ändå att Anders Pederson var skyldig till förfallet i Köping och han benådades. Men överfallet i Köping kunde inte smälta i hjärtat hos de som var vänner och släktingar till de som dog där. Därför samlades de ihop och gick till Anders Pedersons bostad och slog ihjäl honom. Detta hände sex år senare och det var en rättvis lön för hans förtjänst. Men dessa bergsmän blev straffade av herr Gustaf med en penningsumma för att de inte hindrade Anders Pederson från att njuta av sitt fribrev.

Mäster Dijrick kallade hastigt tillbaka folket från Köping när han hörde att Herr Gustaf var på väg. Samtidigt var inte slottsfogden Henrick van Mehlen på slottet utan hade rest till Stockholm med sin trupp. Han hade placerat en viss Hans Fynbo med sex andra i slottet och gett honom ansvaret. Till den här Hans Fynbo skickade Mäster Dijrick bud och krävde att han skulle öppna slottsporten, men när Hans Fynbo vägrade och sade att han var förbjuden av Henrick van Mehlen att ge tillträde till någon annan än honom personligen, kom Mäster Dijrick med alla sina krigare och belägrade slottet. Men de lyckades inte ta sig in.

#25
När så slottsporten öppnades för honom, tog han genast Hans Fynbo och de andra sex i slottsloven vid halsen, lätt ledde dem över slottsmäcken (slottsporten) och slog deras vrede av för sina fötter in vid klosterporten. (kommentar: Slottsloffuen är en benämning på en typ av huvudbonad eller hatt som bars under medeltiden. Det var en hög, spetsig hatt med breda kanter och ofta dekorerad med fjädrar eller band. Slottsloffuen var vanligtvis avsedd för personer av högre samhällsställning och användes ofta som en symbol för auktoritet eller status.)

Men det danska och tyska krigsfolket, som låg i Västerås, höll tyst med många föraktfulla ord och sa att om dalborna regnade ner från himlen i tre veckor, skulle de ändå lägga dem ned. De hade till och med låtit hugga ner alla staket inom en hel mil runt om Västerås.

Så nu när Herr Gustaf hade kommit med sitt folk i den formation han ville vid Romfartuna, drog de på söndagen efter midnatt ner till Balung. Det var den tredje söndagen efter påsk som kallas Dominica Jubilate.

På måndagen efter den, den 29 mars, befallde Gustaf sitt folk att dra över Balungs skog och lägga sig vid Sankt Olofs kapell, utan att vilja slåss mot fienden den dagen. Men när fienden fick syn på dem, anföll de genast med häst och fot som glupande lejon. När svenskarna såg detta gick de mot dem och höll dem borta med spjut, men när fienden började retirera, glömde inte dalkarlarna att avrätta dem med skarpa yxor och dalpilar så att det låg mer än 400 hästar döda på marken i första raden.

När Herr Gustaf själv (som då var närmare mitt på skogen) fick höra att slaget hade börjat, ville han äntligen rida fram och vara bland de första (eftersom han fruktade att de inte skulle kunna ta saken lika allvarligt som de gjorde), vilket gjorde att hans liv var i största fara och de kunde ta honom till fånga. När danskarna var besegrade och flydde, drabbades de av en sådan skräck att riddarna (som rymde på ett så förfärligt sätt) sprang på sin egen infanteri som stod i vägen och trängde in i Smedjegatan.

#26
De förföljde den alvarlige Lasse Ericson med sin här, men Lasse Olson kom med sin här på andra sidan in vid Långatune och kom bakom deras fältskötte, där det var ställt på torget emot Smedjegatan. Han lade där ned bösseskottare och allt folk han där för sig fann, fick så fältskötte, krut och bly, vilket allt han förde straxt ut till herr Herr Gustaf, som då hade sitt tillhåll på åsen norr om staden vid S:t Olofs kapell.

Men Lasse Ericson förföljde fienderna dock inte längre än in till Lisleåen, vilket när de såg sig avslagna, satte de eld straxt på byen. Så brann nästan hela staden ned med taket och tornet på Domkyrkan.

Men fienderna, vilka så gott som övergivna var, wantröste om liv och välfärd, en del sprang i sjön med häst och harnesk och höll där en lång stund, att inte syntes över vattnet mer än huvudet. En del kastade ifrån sig spjut och hillebarder eller vad de hade för vapen, sprang in i Kloster och ropade och begärde absolution.

Detta var nu den första triumfen och segern, vilken den allsmäktige Guden nådigt förlänade de svenska under denna höglovlige herr Gustaf Ericson.

Nu började de svenska, (när denna hjälteglada seger spordes) vilka här till platt tröstlösa varit, resa upp huvudet och få mod igen, tackande och lovande Gud i himlen, att den lycksaliga dagen någon tid upprann, och att de hörde här någon gnista igen vara, av den ridderliga Sveriges adeln, den som vågade ge sig ut för sitt fattiga, alltid fuktiga och rykande fosterland.

Men det inte hela skaran av fiender nedlagd blev (även om det verkligen hade skett, där de svenska inte hade övergivit jakten efter dem vid klosterbron som tidigare nämnts) hände det att när bergsmännen och dalkarlarna såg att elden var satt på byn, och visste väl att där var oerhört mycket gods, ja varje bod full, likaså var alla vinkällare under rådstugan och uppe på domkyrkan fulla med mycket vin, mjöd, körsbärsdricka och öl, därför gick de tillbaka, slog upp bodarna, plundrade och delade godset mellan sig.

#27
En part satte sig att dricka och blev strax fulla av vin och slog sig sedan tillsammans med några bergsmän som hade med sig sina fältkläder. De befann sig på torget intill Smedjegatan och lade ner bösseskötare och vad folk hade med sig både fältkött, krut och lod som de snabbt förde till herr Gustaf, som hade sin bostad på åsen norra sidan av staden vid Sant Ursulas kapell.

Lasse Eriksson förföljde fienden, men dock inte längre än till Lisleån. När fienden insåg att de var besegrade tände de eld på byn. Så brann sånär hela staden ner av med taket och tornet på domkyrkan höll på att brinna ned till grunden. Men fienden, som nästan var besegrade, blev förtvivlade över sitt liv och välfärd. Vissa flydde med hästar och rustningar i sjön och höll sig där en lång stund utan att synas ovanför vattnet mer än huvudet. Andra kastade ifrån sig spjut, hillebarder och vad de hade för värja och sprang in till klostret, ropandes till munkarna och begärde absolution.

Detta var den första triumfen och segern som den allsmäktige Guden ödmjukt gav till de svenska under ledning av den höglovlige herr Gustaf Ericksson. När de svenska hörde om dessa vackra seger lyfte de huvudena och fick tillbaka modet. De tackade och lovade Gud i himlen för att den saliga dagen någonsin skulle inträffa igen och för att de kunde höra någon glimt av ridderliga svenska adeln som vågade ge upp sig själva för sitt trötta, rökande fädernesland.

Men hela fiendens styrka besegrades inte (vilket säkert hade hänt om de svenska inte hade slutat jaga efter dem vid Klosterbron, för berörd ära). När bergsmännen och dalkarlarna såg att staden brann i byn och visste att det fanns mycket värdefulla varor och alla vinbodar under rådhuset och i domkyrkan,alla fulla med ganska mycket vin, körsbärsdricka och öl gick de tillbaka till, slog upp bodarna plundrade och delade godset mellan sig. En person satte sig att dricka och blev snabbt full av vin. Några bersmän.

#28
Under samma dagar lämnade sig Gustav Vasa från danskarna och till honom kom många dugliga svenska hovmän, bland vilka en viss Arvid Västgöte fanns med. Han skickade omedelbart iväg honom till Östergötland för att störa fienderna och ta hand om Stegeborg, vilket han utförde som en ärlig och rättvis man. På samma sätt skickades Lasse Pederson för att ta hand om Nyköping, Olef Bonde till Örebro, och lätt och snabbt reste man till Räkarna, Åkerbo härad, Snävringe och Tuhundra härad för att ta itu med fienderna och säkra området. De slog läger väster om slottet vid Sankt Gertruds kapell. När elden slocknat bröt de upp och åkte norrut längs med Lissån och satte Lambregt Matson och Lille Jöns Person* som hövitsmän för folket som stannade kvar där, så att det var skyddat från både fiender och svenskar.

Några dagar senare sköts Knut Bengtson på Engsö ned av skåningarna med en kula mitt på kroppen, när han ansåg sig gå mellan slottet och det lilla lägret vid klostret, så att han föll med vänstersidan ner i ån. Men Lasse Ericson skickade iväg en ung fäniknektsoldat som kallades ”fotgängare” från Uppsala, och en frälseman vid namn Jöns Olson i Redebro boendes i Telleberga socken, som skulle komma till Simetuna och Törstuna härader för att hjälpa till och komma till undsättning.

Men samme Jöns Olson var mycket plumpaktig och oskicklig i sådana affärer, han begick ett misstag och blev överraskad av Bengt Biugg, som var ärkebiskopens fogde i Uppsala. Han sände hundra starka män till Törstuna och dödade nämnde Jöns Olson i en bastu stuga. När Gustaf hörde om detta skickade han snabbt Lasse Olson för att ta hand om det.

#29
Samma sak hände före j med förbemälte härader. Men strax efter att Bengt Biugg hade dödat förbemälte Jöns Olson slog han till Lasse Eriksson som befann sig i Enköping med det folk han hade. Men då blev Biuggen besegrad och flydde till Uppsala. Då skrev Lasse Erickson till Lasse Olson och bad honom att komma till honom så snabbt som möjligt och ta med sig folket till Rijmningen, där de skulle mötas. Men Lasse Erickson reste med Åsende häräd, Trögd Haund och Laund.

När de hade lagt sig på Rijmningen och ryktet nådde Uppsala att sådana gäster väntades, skrev kanikanerna tillsammans med borgmästare och råd Lasse Erickson och Lasse Olson och bad dem att de skulle vara så vänliga att inte hindra Sankt Eriks högtid medan den pågick, eftersom de ville föra Sankt Eriks skrin och helgedomar med lämplig solennitet (högtidlighet) och procession till gamla Uppsala som var sedvanlig, osv.

De sände fyra präster och två borgare med brevet dit. Till detta svarade Lasse Olson och Lasse Erickson att enligt svenska sedvänjor och inhemsk praxis skulle de föra Sankt Eriks skrin och helgedomar och inte utländska, därför skulle de göra sitt bästa i denna sak och var redan på väg för att fullgöra denna gudstjänst.

Men samtidigt behöll de alla sändebud eller brevbärare, både präster och borgare, som gisslan, och sade att de inte skulle släppa dem förrän hela hären hade dragit till Uppsala. Bengt Biugg skickade också ut många spejare för att få information om var hären befann sig på Rijmningen, men de svenska hade varit så försiktiga och förberett sig med försåt och bevakning, så att de fångade varje spion som de kom över.

#30
Bengt Biugg med det krigsfolk han hade på Biskopsgården (vilket där kunde vara upp till 100 man till häst och 3 rotar knektar) höll fast och spottade att de inte skulle ha någon fara från den svenska armén, och för att visa hur oförskräckt och orädd han var, ordnade han en festlig bankett en kväll i trädgården mellan den stora biskopsgården och den lilla gården. Han kastade ned balkar på båda sidorna av trädgården så att folket kunde se hur mycket han respekterade fienden när de var i närheten. Här dracks vin, här sjöngs och dansades med pipor och trummor, med skrikande och brakande, allt fram till midnatt.

Men glädjen fick en olycklig ände. När klockan var nära två på natten kom Lasse Olson och Lass Ericson med sin armé och lade sig ned precis bredvid Biuggens vaktpost vid staketet utanför Sankt Örjans kapell. Tre mäktiga Skånska korger (vilka kallades kupor) sattes vid porten till biskopsgården. Två av dem hade de svenska ryttarna slagit ner, huggit ett stort hål på porten och gjort liknande skador på varje grind som ledde till gården, innan någon vaknade från den goda festen på ärkebiskopens gård.

När de till slut vaknade började de skjuta sina hagelgevär och skjutkäppar mot svenskarna så mycket de kunde. Men tack vare Guds nåd kunde de inte skada någon. Dessutom ropade och skrek de på svenska och använde oanständigt språk och kallade sina fiender dårar, precis som dårar brukar göra, och de föraktade sina fiender precis som de själva kunde vinna över dem.

När de svenska soldaterna upptäckte att Bengt Biugg hade gjort en överraskningsattack genom en gång som ledde från Biskopsgården och in i domkyrkan, satte de eld på gången som låg mellan den stora och den lilla biskopsgården, och elden spred sig till den stora gården eftersom den var gjord av trä. De svenska soldaterna använde också pilbågar och sköt in på taken, som var täckta med fjäderpennor och näver. När Bengt Biugg såg det, satte han eld på staden på alla sidor om biskopsgården, men de svenska soldaterna släckte det genast igen.

#31
Som Bengt Biugg såg att hans glas nu hade förlupit och att han antingen skulle brinna upp eller bli svenskarnas fånge, satte han sig upp på sin häst. Alla hovmän och knektar som han hade med sig gjorde samma sak och drog med honom. De slog upp porten till Biskopsgården och förstörde den. Innan han drog sig tillbaka laddade han alla skott och lämnade dem redo att tändas på muren. På så sätt ville han förvirra svenskarna så att de inte skulle förstå annat än att det var krigsförband på gården som sköt. Kvinnor och annat kvinnligt folk som fanns på gården och några borgare som han hade tagit tillfånga, och som han hade satt en viss Lasse Stenhuggare som hövitsman över, murade in sig i en källare och förblev där. Några dagar senare, när elden hade slocknat, bröt svenskarna upp fönstren och tog kontroll över gården. När Biugg förstörde gården sprang några av svenskarna efter honom, men eftersom de insåg att de inte skulle hinna ifatt honom skickade de några pilar efter honom när han red över vadet i Flötesund. 

Inte alla pilar missade sitt mål, en träffade Biugg i armbågen och gick rakt in i röret från handleden och in till armbågen så att det inte stod ut mer än spetsen. Han förde med sig det till sin herre ärkebiskopen (som då antagligen var från Norrland) i Stockholm. Detta var för honom en säkerhet och ett lösenord för att svenskarna hade handlat med honom. Några dagar efter att han hade kommit till Stockholm kom också ärkebiskopen hem från Norrland och kunde visa Bengt Biugs pasbord. Han ville hjälpa honom, men när bardskärarna drog ut pilen ur armbågen, gav han upp andan.

#32
Efter tre veckor hade Lasse Olson och Lasse Ericson förföljt Biuggen och hans parti från Uppsala. Då anlände själv herr Gustaf från Västmanland och ordnade många nödvändiga saker. Bland annat handlade han med kanoner i kapitelhuset och frågade dem om de ville hålla dem som svenskar eller danskar. De avvisade dem och några av deras tidigare oärliga handlingar som de och deras förfäder hade utfört under kung Karls, gamle herr Sten Stures och unge herr Sten Stures tid. De förklarade tydligt att om de inte nu ville avstå från sådana handlingar skulle det inte bli ostraffat, och de frågade dem om de ville räcka honom sina händer och visa sig som trogna svenskar genom handlingar och gärningar.

Men de bad om ursäkt och sa att de för närvarande inte kunde svara, förrän de hade skrivit ett brev till sin herre ärkebiskopen för att få hans tillstånd. De hoppades också att de skulle kunna övertyga ärkebiskopen om att lämna de danska och följa med till riket eftersom han var en infödd svensk. Herr Gustaf svarade att han inte bara skulle ge tillstånd till det utan också skulle skriva till honom personligen angående det, vilket han också gjorde.

Han skrev till honom med vänlighet och bad honom visa sig vara en svensk man som ville vara med honom, och att de alla skulle hjälpa sitt fädernesland att komma ur den nuvarande främmande och tyranniska situationen. Detta brev skickades till ärkebiskopen i Stockholm med en kanik i Uppsala som heter Mäster Hans Pauli. Men ärkebiskopen mottog inte brevet utan med stor förakt och förakt. Han sa till Henrik Slaghöök, slottsherren i Stockholm, och flera av kung Kristian’s huvudmän att han själv skulle svara Gustaf Ericson på hans brev. Han höll brev kuriren hos sig själv tills han och hans folk hade kommit en halv mil från Uppsala. Då förberedde sig ärkebiskopen med en mäktig skara.

#33
Gjorde så ärkebiskopen sig redo med en väldig hop krigsfolk, 500 till häst alla i blankt harnesk och 3000 knektar, och drog åt Uppsala. När de hade kommit till en skog mot Vedbo som kallas Åsen, gav sig ifrån dem en som hette Sigfrid Swart, han sprang till Uppsala så fort han kunde för att ge Herr Gustaf förvarning att han inte skulle bli överraskad. Han kom till Uppsala på aftonen när herr Gustaf satt över måltiden, berättade detta för honom, men herr Gustaf ville inte fullt ut tro på hans ord, förmodade att hans brevdragare Mäster Hans skulle återkomma med bättre nyheter från ärkebiskopen. 

Då kom en viss Hans i Ormegård, han förde med sig 16 rättsinniga smockklippare, som han hade erövrat från de danskar som de hade slagit på några holmar, herr Gustaf befallde Lasse Olson att fördela dem bland sina tjänare. Innan en timma därpå kom också nämnde Mäster Hans och hade samma nyhet att ärkebiskopen då var med sin här vid Fålhäbro. Men herr Gustaf var på den tiden inte över 600 man stark, efter att bönderna då hade återvänt hem.

På morgonen därefter när klockan var sex, drog ärkebiskopen till staden, då gav sig herr Gustaf iväg och in mot Nostan, men Staffan Henricksson (som då var med ärkebiskopen och som också var en mycket skicklig och slug krigsman) satte genast efter honom med 100 hästar, ända in till Lädeby vad. När herr Gustaf hade kommit mitt i stenvadet, och en finsk dräng red efter honom, när samme dräng såg tillbaka och fick se fiender komma sökande, blev han så förskräckt att han gav upp ett rop, och sprang hastigt in på herr Gustaf som då satt på en liten klippa, så att klippan gick omkull med honom i vadet. Då var denna gode herre inte långt ifrån dödens mun. När hans följeslagare såg detta, greppade de stånd och höll fienderna borta, tills deras herre hade kommit upp ur vadet igen. Några av fienderna var så giriga att de sprang in i vadet efter de svenska, men de mötte Lasse Olson med några andra av herr Gustaf tjänare och visade dem med skön hugg tillbaka igen.

#34
Sedan förde Herr Gustaf tillbaka sitt folk till Rijmningen och väntade på att de skulle samlas igen. Därefter skickade Lasse Ericson och Lasse Olson iväg med det bästa och mest lämpliga folk han kunde få tag på. De reste till Laund Trögden tillsammans med Håbo härad och Bro härad. De förberedde sig väl för Ärkebiskopen och hans trupp vid Lindasunda verk. De beredde en badstuga för dem och betalade för att använda den. De bad också om att inget barn från ärkebiskopens trupp skulle komma till Stockholm igen utan att först informera Staffan Henriksson som alltid var med armén och spanade efter fiender och faror. Därefter åkte Lasse Olson tillbaka till ärkebiskopen och informerade honom om att om de fortsatte längs den väg de planerade att ta, skulle de bli attackerade av arga och envetna fiender. De vände då om och valde en annan väg. När de svenska soldaterna fick reda på detta, jagade de dem och det blev en våldsam strid.

Tyvärr överlevde bara var åttonde man striden och återvände till Stockholm. Lasse Olson kom nära nog att sticka ärkebiskopen med sitt spjut, men missade honom när han vek undan. Istället träffade spjutspetsen en av ärkebiskopens hovmän som sedan fick smeknamnet Jöns Biskop. Ärkebiskop Gustav besökte aldrig Uppsala och ingen av dem som följde honom, inklusive Staffan Henriksson, kom till staden förrän de blev benådade och accepterade av Herr Gustaf. Senare marscherade de svenska trupperna mot Stockholm och stannade och slog läger vid Brunkeberg.

#35
Där överst på berget fanns fyra galgar som var fyllda med hängda svenska män. Galgarna höggs ner och de begravde de som hade hängts där. En morgon gav sig förrädliga och stjälandets från dem fyra hovmän som tidigare tjänat biskop Otto i Västerås (som Mäster Didrick hade tagit med sig från Västerås när hans parti blev avslaget).

Samme biskop Otto hade varit mycket förrädisk mot sitt fädernesland. Svenskarna märkte inte de fyra hovmännen förrän de var på bron vid norra porten och fienderna började släppa vindbryggan ned för att ta sig in. Då sprang Lasse Olofsson efter dem och fick tag i dem vid halsen, där de inte hade sprungit av hästarna och fallit i strömmen. Lasse Olofsson tog hästarna och förde iväg dem. Men när han inte låg kvar där blev hans lycka så god att det inte brann på tornet ovanför porten där han befann sig. Han hörde dem ropa många gånger eld och kastade sedan ner en stor sten till dem, vilket träffade honom illa i huvudet så att han hade två hål i pannan under resten av sitt liv.

Några dagar senare angrep fienderna med två hopar, en på varje sida om Brunkeberg, och efter att svenskarna var för svaga trodde de inte att de kunde hålla emot båda hoparna. Ändå kämpade de där i en halv dag. Men till slut var de tvungna att fly och fick stor skada.

Under samma tid eller något tidigare föll Helsingborgs herr Gustaf i fiendens händer och de skickade honom folk med vilket han skulle bemanna sin lägerplats.

Sedan slog svenskarna tillbaka vid Rotebro där det var mycket stridande. De blev dagligen försökta av fiender, spelet föll tungt ut för dem.

Under denna tid inträffade en svensk överraskning där Lasse Eriksson var hövitsman ensam vid Rotebro, och så gick det till.Stefan Henriksson kom ut från Stockholm med en mäktig hop av kung Kristians folk.

#36
När han kom fram till Sollentuna kyrka levde han där med hela hären, tog med sig endast runt 40 hästar, och även de fattigaste och några knektar. Han red fram till Rotebro under svenskarnas skanser, stannade som om han ville inspektera deras läger. De svenska skyttarna träffade honom och några av hans män från ungefär åtta till tio hästar. Då ropade Staffan att han hade förlorat och bad om att få fly. Men Lasse Ericson och de andra svenskarna kunde inte tro på hans svekfulla handlingar, så Lasse Ericson ropade upp till dem att de skulle anfalla. När de kom ut på slätten i full fart vände Staffan om och anföll dem med sin stora hop, och det resulterade i att de flesta av dem föll till marken. Efter cirka tre veckor fanns det inte längre någon fiende kvar varken vid Rotebro eller någon annanstans mot Stockholm.

1521

I juli kom Staffan Sasse till Herr Gustaf med 60 rätsinniga tyska knektar som visade sig vara riktiga hjältar. De hade stor erfarenhet av krig och fiender hade sedan tidigare mindre framgång och mod. Samma Staffan Sasse hade tidigare varit på Åland när svenskarna beställde Kastellholm och försökte överraska kung Kristians folk. Men det lyckades inte, eftersom det fanns erfarna krigare på plats. Sedan seglade Staffan till Öregrund med sina jakter, gick iland med sitt folk och kom till herr Gustaf, som tidigare nämnts. Men jakterna blev snart borttagna av Sören Norby.

För folket som Herr Gustaf hade skickat till Åland hade han placerat en hövitsman som hette Henning van Brokenhaus, han var en duglig krigare och visade sig manligt vid Kastelholms slott. Vid en tidpunkt utmanade Slottsfogde, Lyder Freess, samme Henning på en duell, där de två skulle mötas med ett skarpt svärd. Henning accepterade utmaningen. Duellen ägde rum nästa dag klockan åtta, vilket också skedde

#37
Men Henning märkte väl att fienden tänkte med samma försåtliga plan att anfalla lägret från avstånd, så han instruerade sitt folk om vad de skulle göra och placerade en annan som Hövitsman på sin plats. Han förutspådde också att han skulle falla, eftersom han bara hade svaga hästar medan fienden hade starka och robusta. Men om han föll, sa han till dem att vara vakna och redo med sina vapen, eftersom de då skulle omedelbart angripa det allvarliga försöket. Och det var precis vad som hände.

När de sprang tillsammans steg Hennings häst upp på högarna och ramlade, och Lyders yxman träffade omedelbart Henning och lyckades få honom på slottet. Fienden föll då snabbt i de svenska soldaternas händer. Men efter att ha följt Hennings instruktioner så väl, slog de tillbaka så hårt att fienden tvingades retirera med 35 man förluster, medan de svenska trupperna bara förlorade två man. Detta hände på vintern, strax före Julafton. Om man vill veta vad de hade för ord innan de gick samman var detta: När de frågade varandra vem de skulle kämpa för eller vem de ville offra sig för, sa Lyder att han ville springa för alla fruar och jungfrur i Danmark.

Henning svarade att han bara ville kämpa för sin älskade herr Gustaf Ericssons skull. Samme Henning gifte sig senare med Herr Bengt Nilssons syster från Benhammar, men hon var inte särskilt duglig. Herr Gustaf hade velat ordna en bättre och mer lämplig hustru åt honom om Henning inte hade låtit sig luras av henne. Under den tiden hade inte heller herr Gustaf mycket ro eller frihet. Han hade sitt folk i många läger och beställningar och bar för alla fruktan och fara, så att de inte skulle bli överraskade genom säkerhet eller slarv. Han var också ledsen över att han hade lite pengar på kistbotten, och det var därför han var tvungen att svara ledsamt när folket ropade på betalning. Därför var han inte på en plats i många dagar utan reste natt och dag mellan lägren.

#38
Han hade också en lägerplats och hus vid namn Haund benämnd Wijk, som tillhörde Knut Nilsson, som låg där själv och höll det mer än ett år emot svenskarna. Därför var Herr Gustaf tvungen att resa runt. Men när man trodde att han skulle vara i Uppsala, var han vid Stäkeborg, Rotebro, nu också vid Västerås, nu vid Wijk, nu vid Tynnelsö, Eckholm, Engsö, Nyköping, Örebro, nu på andra platser, och så vidare.

Tidigare nämndes att Herr Gustaf hade skickat Arvid Västgöte till Östergötland på pingstdagen. Han skaffade några följeslagare i Närke, drog sedan till Vadstena, lät ringa rådstuguklockan, kallade alla borgare tillsammans och frågade om de ville gå med herr Gustaf Ericsson. De svarade nej och sa att de var för upptagna både med biskopsgården i Linköping och andra ställen för att göra uppror mot kung Kristian eller förarga biskop Brask i Linköping. Men Arvid kallade in sitt folk i staden och började sedan prata hårdare med dem och sa att de antingen skulle ge upp herr Gustaf eller att det skulle kosta dem liv och egendom. De var tvungna att följa hans vilja. Sedan fick han några följeslagare från dem, vilket han också fick på andra ställen.

En grupp unga män, guldsmeds lärlingar och andra hantverkares söner gick till honom. De drog till hovgården och presenterade Johan Slengewatter, som flydde till Munkeboda, biskop Brasks slott. Arvid Västgöte tog boskap och allt som fanns på gården och gav det mesta av sitt folk till fribyte. Men samma Slengewatter blev senare ihjälslagen i skogen vid Munkeboda när han letade efter kvinnfolk.
Men av Harald Knutssons tjänare, benämnd Henrik klädd i kvinnokläder för den saken skuld. Men biskop Brask lät föra honom till Linköpings och begravde honom i domkyrka, men han blev senare upptagen och uppbränd vid galgen.

När Arvid Väsgöte hade ordnat allt i Västerås och hovet, gick han till Skänninge, Linköping, Norrköping, Söderköping och fick allmogen att hylla Herr Gustaf överallt. Han kom sedan till Stäkeborg i juni.

#39
å hade börjat beställningen norrut till benämnde Hans Skrivare. Han beställde Arvid
Slottet söderut och slog sitt läger i Skälleviks prästgård. Efter att Arffued märkte att Hans Skrivare inte var särskilt duglig för sådana uppgifter bad han honom att ansluta sig till någon annan styrka där han kunde göra någon nytta. Arvid själv ville göra det svåraste vid Stäkeborg med sitt eget följe. Hans Skrivare åkte till Västervik och beställde Stegeholm.

I juli kom Sören Norby in till Stäkeborgs slott med 16 skepp och jakter. Han gjorde sitt bästa för att förhindra svenskarna från att beställa och bosatte sig på marken vid det gamla slottet. Arvid Västgöte hade då endast 38 man med sig, inklusive Kalmar Niels som var hovman och hade med sig 3 roter knektar som han kallade sina fransmän eftersom han hade gett dem en blandad klädsel av en halv wallmar och en halv del grönt tyg.

Sören gick iland med 300 man och slog sig där i slagorden. Svenskarna slog tillbaka med den lilla styrka de hade och drev honom från marken, eftersom större delen av hans folk sökte skydd på sjön. Sören sprang och själv hoppade ner i sjön. En svensk hovman vid namn Lille Bengt sprang efter honom på sin häst och slog honom fyra gånger med en stålbåge innan hans folk hann rädda honom och drog upp honom på jakten.

Då hade Sören ropat högt och lovordade hovmannen för vad han gjorde och sa att han var värd tio mans lön och skulle frikostigt ge honom någon tjänst om han någonsin valde att tjäna honom. Några dagar senare lämnade Sören slottet och tog med sig Herr Holger Carlsson och Herr Niels Bosson till Danmark, och satte Herr Bernd von Mehlen till hövitsman där. Men svenskarna höll fast vid beställningen och lät sig inte drivas därifrån eller ge upp något förrän de fick slottet.

#40
I augusti kom herr Gustaf själv ned till Östergötland, drog först till Söderköping och sedan till Stegeborg och i lägret handlade han med Arvid Västgöte och det folk han hade under sin befälhavare, tackade dem för det så praktfulla motståndet de visat och gjort så manligt motstånd mot Sören Norby , och lät dem få sin sold. Han frågade också ivrigt efter biskop Hans Brask och vad han hade gjort tidigare. Men när han fick höra att han låg på sitt slott Munkeboda och lurade efter nyheter från Danmark, att svenskarnas företag skulle misslyckas, skickade han honom brev och bad honom att snabbt komma och ge sin åsikt annars skulle han omedelbart misstänka honom för gästning. Sedan drog han själv snabbt österut med ett gott antal soldater.

Men när Brask fick reda på detta och också att Herr Gustaf styrkor blev starkare dag för dag vågade han inte längre lura utan kom istället till honom i Skärkind (med 60 väldiga hovmän) där Herr Gustaf övernattade i prästgården och där en del gav honom sina händer direkt. En av dem var Gudmund Skrivare, som i framtiden blev slottsfogde på Stockholms slott och gifte sig med en adelsman, nämligen Eric Rynings efterlevande änka. Då uttryckte också biskop Hans sin lojalitet och vänlighet mot herr Gustaf, men hur han egentligen tänkte kunde man inte riktigt förstå. Herr Gustaf drog sedan till Linköping, där han skrev ut en häradag till Vistena (till vilken han kallade alla de mest framstående från alla ständer i landskapet över hela Göta rike, nämligen Östergötland, Småland, Västergötland, Värmland och Värend &c) som skulle hållas på S:t Bartolomei dag strax efteråt. På samma sätt, medan han var i Linköping, blev Johan Slängewatter (om vilken tidigare nämnts) upptagen, han som hade begravts i domkyrkan, och fördes ut till galgen där han blev uppbränd.

#41
Så drog Herr Gustaf till Vadstena där han förskrev en herredag i Vadstena dit han 30 väldiga svenska hovmän, som för fjorton dagar sedan hade rest från Kalmar från Sören Norby till Vadstena av de flesta var av adlig börd. Dessa var de förnämsta: Joen Olofsson till Hackesta, Måns Jönsson, som hade varit Sören Norbys förman, Axel Ryning, Claes Bengtsson och hans bror Lill-Knutt Bengtsson, Lill-Jens Pedersson, alla av dessa var adlig börd, samt Bengt Västgöte och en from dansk man som hade tjänat herr Sten tidigare, benämnd Jens Fynbo med flera. Alla dessa män sträckte ut sina händer till herr Gustaf i Vadstena, förutom de svenska hovmännen som sedan tidigare hade rest från Sören Norby – några från Kalmar och några från Skåne – ibland fyra, ibland sex, ibland fler tillsammans, så att de kunde ha varit upp till 70 personer tillsammans. Med de sista fanns också Peder Hansson på Walsta med mera.

En del ansåg att Sören Norby hade gett dessa svenskar någon förvaring eftersom han inte ansågs vara en hovman som skulle låta sig huggas som en kyckling, om han kunde se någon möjlighet att rädda sitt eget liv. Det ansågs också troligt att Sören skämtvis hade gett dem någon varning eftersom han tyckte det var omänskligt att döda så många oskyldigt blod, som han hade vid denna tid fått kung Kristians skriftliga befallning på att låta avhugga alla de oavsett om de var svenska adelsmän och oadliga.

Herredagen i Vadstena, som tidigare berörts, gick snabbt. Den började den 24 augusti, vilket var S:t Bartolomeus dag, som då föll på den tionde söndagen efter trinitatis (trefaldighet). Det kom många från alla stånd i Göteriket kom dit och var glada över den framgång som Herr Gustaf hade uppnått i Uppland. De ropade på honom och bad honom att ta sig kunganamn, vara deras förste och kung och de ville gärna känna honom väl och svära ed och trohet som en kung i Sverige och lydnad som en kung i sin hyllning tillhörig.

#42
Men herr Gustaf sade kort nej till detta och att han inte hade tagit detta krig för att stå efter något kungadöme eller namn, utan snarare för rättvisa och att skydda sitt fattiga fädernesland mot den övervåld och tyranni som de svenska led under. Han hade också förstått mer när han var i det orättvisa fängelset i Danmark, hur det var ännu hundrafalt värre från Kristian II och de danska härskarna.

Därför begärde han nu inget annat än att de i varje stad skulle göra honom bistånd och bevisa att han var en svensk och hjälpa till att rädda vårt fädernesland från dess nöd och ok, och inte tala om något kungadöme förrän Gud har hjälpt oss att återfå freden i riket. Sedan kan vi väl mötas och diskutera, och de vanliga ständerna i riket kan känna av vad de infödda svenskarna vill, men jag kommer också att acceptera och lyda dem. Så svor också Herr Gustaf trohet och lojalitet, precis som tidigare hade skett i Uppland, att alla ständer som samlats skulle känna honom som en riktig svensk rikets hovman och landsherre.

När nu herredagen var över, skickade Herr Gustaf några soldater till Västergötland och andra landsändar där de skulle förstärka sig med trogna svenskar och bryta fiendens styrkor. I Västergötland tog svenskarna Läckö slott genom överraskning, vilket den fromme svensken mäster Olof Domprost i Skara lyckades göra. Även Elfsborgs slott och Nyköpings stad blev omedelbart tagen. Samma sak hände också i Småland, där Kristian II:s befallningsmän blev besegrade. När allt detta var klart i Östergötland och de svenska trupperna hade nått honom från Kalmar, som tidigare nämnts, tog han 18 dugliga män från Arvid Västgötes hop och återvände till Uppland.

#43
Under tiden då Herr Gustaf var i Östergötland, skickade Kung Kristian kaptener i Stockholm, Juncker Henrick Slaghök och Gorius Holst, en grupp människor på båtar och fartyg till Västerås för att erövra slottet med färskt folk och för att förstöra befästningarna om det var möjligt. När de kom fram försökte de lägga till vid Östanån, men Lambrecht Matson, som var på sin plats i klostret, sköt på dem med några falkonetter. Därför vände de om och la till på västra sidan av slottet istället. Slottet ledde sedan den friska truppen och erövrade det område där fienden tidigare hade varit. De drog sedan tillbaka till Stockholm utan att ha blivit fångade, eftersom Herr Gustaf hade gjort vägen svårframkomlig på vissa ställen.

Lasse Pedersson skickades till Kohlesund med en grupp människor, eftersom de hade varit hotade från båda sidor om sundet och fienden hade sänkt några stora stenar där. När fienden sedan kom från Västerås tordes de svenska trupperna stå emot dem i två hela dagar. Men till slut lyckades de komma igenom och ta sig till Stockholm, men med många döda och sårade, däribland Jörgen Siggesson och Olof Ryning. Peder Hård var också med dem men lyckades undkomma oskadd. De svenska trupperna förlorade också några av sina män.

I september skickade också Herr Gustaf en grupp människor till Finland för att motstå fienden och för att förstöra deras befästningar. Nils Arvidsson var utsedd till hövitsman och han följdes av en frälseman från Åland vid namn Henrik Jonsson. De fann många rättrogna män där, både av adlig och icke-adlig börd, som inte ville stödja kung Kristian parti, särskilt den illvillige mannen Nils Grabbe, som ofta lurade fienden och överraskade dem på Raseborgs slott och även vid Kungsgårdar som Kumogård och Borgå.

#44
Han hade sina skärgårdsbåtar liggande i sjön, och när han märkte att de förföljde honom och var för starka för honom, stack han över till Räffle (Riga?) eller någon annanstans i Livland. Men han stannade inte förrän han var tillbaka i Finland eller Nyland igen, väckte upp dem från sömnen så att de vaknade med en sorglig dröm. De anföll ofta länsmannagårdarna, där hela tingshovets följe var samlat, spärrade igen dörrarna och satte eld på gården, så att han ofta själv dödade tolv eller tre hundra personer i en omgång.

Under samma tid skickades många fruar, jungfrur och andra adliga och oadliga kvinnor från Stockholm till Danmark, där det kunde noteras att de hade haft någon slags affär med svenska herrar, och de fängslades där. Den mest kända av dem var fru Christina, Herr Sten Stures änka, och hennes dotter, jungfru Magdalena, som dog i Köpenhamns torn. Fru Cecilia, Herr Eric Johanssons änka, med sina två döttrar, jungfru Emerentia och jungfru Märeta, som också alla tre dog i samma torn. Men en av hennes döttrar, fru Margareta, Joachim Brahes änka, hölls fången på Nyköpings slott. Även fru Birgitta, Herr Eric Nielsons änka, skickades dit ibland.

I oktober byggde Herr Gustaf ett läger söder om Stockholm i Botkyrka socken, nära en by som heter Sätra, och ett annat på Glia på Lovön, där Peder Fredag var hovman, förutom det läger han hade vid Rotebro, för att hindra fienderna från att dra fram och skada sig.

I november satte Herr Gustaf Knut Anderson och Staffan Sasse som hovsmän för folket vid Rotebro. Men han skickade Lasse Ericson som Fogde över Dalarna och Bergslagen. Kort därefter skickade han också Lars Olofsson som Fogde över Norrbotten, med uppdrag att bevaka andra områden där i Norrlanden och skaffa något som man kunde använda till fördel för saken, eftersom det behövdes mycket inkomst.”

#45
Den 24:e november var söndagen för Sankta Katarinas dag bestämd på Åbo slott, där Jungker Thomas var hovmästare. Till denna beställning var biskop Arvid från Åbo inte helt nöjd, och satte upp gevär, bly, krut och hovmän. Någon för juveler slog de ut från slottet och några av de svenskar som var där blev tillfångatagna, bland annat Niels Arffuidsons bror, Bengt Arffuidson, samt alla andra finländare och svenskar, inklusive borgare och deras tjänare, som Jungker Thomas kunde gripa och som hade varit med svenskarna. Dem lät han hänga direkt utanför muren.

Den 1:e december överlämnades tre slott till Herr Gustaf: Stäkeborg, Nyköping och Stegelholm. Den 18:e december gav Bern von Mehlen upp Stäkeborgs slott. Han inbjöds till Söderköping för två månader i pass, och sedan räckte han sin hand till Herr Gustaf och svor sin trohet. Men hur han framöver skulle uppföra sig var upp till Gud och de rättfärdiga kristna domarna.

På julafton var fienden på två eller tre ställen bristfälliga och besegrades överallt. I Stockholm ville de försöka fånga Peder Fredags läger vid Glija på Lovön, och de sa att de ville dricka Peder Fredags julöl. De gav sig iväg med 40 jakter och skärgårdsbåtar men besegrades. Peder Fredag tvingade tillbaka dem och in i sjön, så att de tvingades ta tillbaka en stor mängd döda och sårade. Efteråt visade Peder Fredag upp en intelligent och klok strategi. Han hade placerat cirka 14 eller 16 män på berg och i skogar runt omkring, där de hade blåsinstrument med sig, och även några hornblåsare där han befann sig.

#46
När fienderna nu hade gått i land och befolkat nästa område från skeppen, befallde han att de skulle blåsa upp som om det var han själv som gjorde det, och strax började alla de andra blåsa (som tidigare hade bestämts) långt borta runt omkring. Fienderna blev skrämda och trodde att en stor mängd människor var där där de hörde hornen. Vid samma tid slog Peder Fredag till dem med allt folk han hade (som kunde vara cirka 450), med vilket han besegrade fienden (som var ungefär 1500 man). Samtidigt erövrade Henric Randzau och Jens Oloffson Nyköpings slott och tog Lasse Pederson till fånga på herr Gustafs vägnar.

Vid Stäket kom Sören Norrby tillbaka med en stor och stark styrka (vilket också skedde på samma julafton) och tänkte belägra slottet, bemannat med färska trupper, utan att förvänta sig att det skulle ha övergivits. Då var de svenska trupperna vid Etersund, där en hård strid började tidigt på morgonen och pågick till midtiden, men han kom över sundet. Han skickade Torsten Salmundson själv i en båt mot slottet, men skottet från kanonen på slottet var så snabbt att det träffade Henrik (som tidigare hade tjänat biskop Brask) och sköt av hans hatt (som hade satts på ett spjut) och genom båten.

Då insåg Sören vad som pågick annars hade han blivit överraskad och tagits till fånga av svenskarna. Då ropade han så högt han kunde och sa att Berend von Mehlen hade förrått slottet, vilket Berend absolut inte hade gjort, han hade bara förväntat sig den här förstärkningen. Det antal soldater som Sören förlorade i striden var omkring 600, som han lät lägga nakna på en holme utan några gravhögar, och de döda förde han bort med sig. Men svenskarna hade inte förlorat mer än 11 män i den här striden. Så ropade Sören till svenskarna och tackade dem för god gästfrihet och sa vidare att efter att han hade druckit julegästfrihet med dem, bad han att de skulle vara välkomna till Kalmar och dricka påsk gästabud med honom.

#47
Den svenske svarade och båda lät honom följa med hem, då var väl där det kunde göras. Sören frågade vad han hette. Han svarade Axell Rijning.. Vid avtåget bjöd Sören sig överallt till landet och tänkte bränna. Men Arvid Västgöte följde allt med, höll honom dock bestämt borta så att han inte kunde orsaka någon skada. När allt detta var ordnat vid landstigningen, krävde Herr Gustaf större delen av folket som Arvid hade använt för Stäkeborg till sig själv i Uppland, och någon del behöll Arvid hemma hos sig där nere, med vilken han senare gick till Kalmar, men det skedde inte förrän på pingstdagen följande år. De som kom till Uppland skickade Herr Gustaf till sin lägre i Stockholm. Några av dem (de som var guldsmeds drängar) lät han komma till sin myntverkstad, som han då hade öppnat i Söderköping, Uppsala och Västerås.

År 1522

I januari kom än en gång kung Kristians brev och befallning till alla hans kaptener som var i Sverige, att de skulle låta hugga av huvudet på alla svenskar som de kunde få tag på, både adelsmän och ofrälse.

Strax när Junkern Thomas på Åbo slott hade fått en sådan order, lät han avrätta Tönne Erickson och Henrik Stenson, lagman i Närfinland, och flera andra på slottet, liksom sin egen skrivare, vid namn Måns (eftersom han själv hade haft problem sedan han hade kommit från Borgholm på Öland), enbart för att han var svensk. Men Erik Fleming hade fått en liten hint, så han räddade sitt liv genom att gömma sig, likaså att han alltid hade varit emot svenskar. Han tog med sig alla svenskar som var på slottet och några andra, gjorde motstånd mot Nils Arvidsson som om han hade velat överraska hans läger, men han skickade hemligt en av sina tjänare till honom, och lät honom förstå vad syftet var, vände sig om och lade ner största delen av dem som följt honom blindt och som inte var svenskar. Och detta skedde dagen innan Tönne blev avrättad.

#48
Han hade också gett Tönne råd att göra samma sak, men han ansåg det inte nödvändigt och trodde inte heller att något sådant skulle hända. Därför blev han överraskad när han blev tillfångatagen. Torsdagen före Marie Bebådelsedag, den 30 januari, blev Västerås slott intaget av Lambrecht Matson på herr Gustaf vägnar. Strax efteråt intogs även husen Engsö och Tynnelsö slott.

Vid den tiden skickade Herr Gustaf Peder Hanson från Walsta med några bönder till Småland. Han hade en häftig sammandrabbning med fienden i Kalmar, men ingen av sidorna kunde säga att de hade vunnit eller förlorat något. Sedan återvände Peder Hanson till landsbygden i Småland och mötte Arvid Västgöte, vilket inträffade efter påsk, som kommer att nämnas nedan. Men denna strid i Kalmar ägde rum i februari.

I mars flyttade de svenska trupperna från Rotebro in till Yrffwa. Där besegrades de två gånger. Första gången var strax efter fastlagen. Då var Staffan Sasse, Peder Fredag och Lille Knut Bengtsson där som hövitsmän. Därefter utsåg herr Gustaf, Joen Olofsson på Asa och Eric Kyle till hövitsmän.

Innan detta hände i Uppland åkte Sören Norrby från Kalmar till Danmark med ganska mycket folk. Han flyttade sedan till Gotland och tog med sig så många människor han kunde få tag på. Sedan gick han till Stockholm och förstärkte trupperna med friska människor som fanns där. När de nu var förstärkta, gick de ut med kraft mot de svenska trupperna i Yrffwa och det skedde på palmsöndagen. De svenska trupperna led stor skada, förlorade och miste många människor.

Dagen efter gick de återigen ut mot det läger som de svenska trupperna hade i Sätra och gjorde detsamma där. Så de svenska trupperna kunde inte hålla något läger i en månad, varken norr eller söder om Stockholm.

#49
När nu Sören Norrbys folk hade hjälpt dem i Stockholm att bryta lägren (som tidigare nämnts), kallade Sören dem snabbt tillbaka till skeppen eftersom de inte längre behövde stanna där. 
Han skyndade sig sedan till Finland så snabbt han kunde. Nils Arvidson och hans trupp gjorde genast det som de hade fått i uppdrag vid Åbo slott. Samme Nils Arvidsson hade en stor hög med krut, tillräckligt för en tynne, som låg i ett stenhus vid en norrländsk flod i Åbo. Han tände genast eld på krutet och elden spred sig över staden, vilket nästan orsakade en stor brand. Samme Nils Arvidsson var ingen särskilt skicklig krigsman. Sedan dess blev det ingen beställning på något slott i Finland förrän Herr Gustaf hade kommit till Stockholm.

Därefter drog Erik Fleming, Nils Arvidson och många fler från den finska adeln som hade varit i lägret vid Janekala-broarna och krävde att Nils Grabbe och några andra från den finska adeln som fortfarande var i livet skulle överlämnas till dem. De ville ta hämnd eftersom Sören hade jagat efter dem så länge. Men när de insåg att han inte skulle komma blev de tvungna att rådslå i några dagar. De beslutade att splittras. Nils Grabbe stannade i Finland tillsammans med några av dem som följde honom. Men Erik Fleming och största delen av truppen gick över till Sverige till herr Gustaf.

Biskop Arvid måste också fly. Sören skickade ett antal män efter honom för att fånga eller döda honom. Därför flydde han först till Ragmo där hans skepp låg, och sedan vidare söderut till Ulvila. Men eftersom han inte kunde känna sig säker någonstans på land fick han alltid höra om att fienderna sökte efter honom i många socknar, och därför ansåg han det vara säkrast att ge sig över till Sverige till herr Gustaf. Under sin resa över havet hamnade han i en fruktansvärd storm och många kvinnor och jungfrur från den finska adeln som var med honom försvann tillsammans med honom, deras skepp, folk, gods och allt annat som de hade med sig, utanför Öregrund vid Wiggan.

#50
I april skickade herr Gustaf en ganska väldig hop friskt krigsfolk från Dalarna, Hälsingland och andra platser i Norrland till Stockholm. Han upprättade läger på båda sidor av staden. Det norra lägret placerade han vid Lindesunds verk, där de stannade trots att de utsattes för hårda anfall från fiender.

Samtidigt, medan Sören stred i Finland, skickade herr Gustav sin kansliskrivare Siward van Hålte från Ditmarsken till Lübeck. Där fick han tio örlogsskepp med krut och allt annat som behövdes för krig, men allt detta noterades av Lübeckarna till dyraste kostnaderna. Herr Gustaf betalade dock allt ärligt, vilket också noteras.

Amiral på skeppet var Fredrik Brauns och hövitsman för krigsfolket på samma skepp var Hans Stamell. Dessutom fanns det 900 fännike knektar på skeppet, med Jachim Komiken som befälhavare. Skeppet anlände till Söderköping på pingstafton. Soldaterna ombord ville inte svära trohetsed eller ta emot order förrän de personligen såg och talade med den herre som de skulle tjäna, även om Berend von Mehlen eller andra krävde det. Därför var herr Gustaf tvungen att skynda sig till Söderköping från Uppsala dag och natt för att möta dem. Men så snart de fick se honom sa de att de var redo att riskera både liv och blod för hans skull och svor sin ed och lojalitet till honom.

Tillsammans med denna flotta kom också många tyska ryttare, inklusive Peter Patijn, Theus Patijn, Joachim Fyhregger, Johan Skermer och många andra, varav vissa hade 10 hästar och andra fler. Herr Gustaf anammade dem alla till sin tjänst samtidigt, vilket gjorde hans armé mycket starkare. Han skickade också en fänika 500 soldater starkt till Arvika och Peder Hanson för att förstärka deras styrka, så att de kunde vara mäktiga att inta Kalmar.

#51
Men allt det andra tyska krigsfolket skickade han söderut mot Stockholm, med vilket han bemannade sina garnisoner så att han sedan inte behövde använda bönderna i något krig. Så blev då bönderna överlämnade åt sig själva, vilket de nu länge och ofta med stort rop och klagan hade begärt, att få stanna hemma vid sina gårdar och byggnader, bruka åker och äng, och allt annat som deras kallelse kräver, för att de skulle kunna göra sina skyldigheter med skatt och avgifter där det var nödvändigt för att kunna föra sitt eget krig osv. Detta hände vid tidpunkten för Sankt Johannes Döparens dag (då herr Gustaf hade sin största garnison i Grunsta eller Vidlunda) att bönderna blev helt befriade. Men herr Gustaf behöll i sin tjänst i sin betalning de flesta av alla ogifta och ogifte män.

Denna tidens läge gav Her Gustaf ingen liten ångest och bekymmer, först över det svåra utländska och inhemsk krigsfolket som han nu hade i riket, hur de skulle styra riket till fördel, hur de skulle bli ordentligt betalda för att uppnå fred, och även hur vi svenskar skulle få några vänner i främmande land. För Kung Kristian hade inte bara genom svek och falskhet underkuvat Sveriges rike, utan också förlorat svenskar all hederlig avsikt och löften från alla potentater, kejsare, kungar, furstar, städer och nationer, genom vilket han hade fått mycket hjälp (även i det krig han förde mot svenskarna tidigare, år 1520) av Kejsar Karl, kung Frans i Frankrike, kungen av England, kungen av Skottland, samt av många kurfurstar, furstar och andra herrar i Tyskland. Här var med hans folk i tåget till Sverige en flock på 1 400 franska fotsoldater, som kung Kristian aldrig hade fått (som kungen i Frankrike uppenbarligen senare erkände för kung Gustavs sändebud) om han inte hade påstått att Sveriges rike hade avfallit från kristendomen.

#52
Så har han också utan tvivel återgett alla sanningar om de svenska för andra potentater och furstar, från vilka han hade fått sådana underrättelser. Här fanns också en fenikisk skotte i hans trupp, förutom det stora tyska krigsfolket. Med sin egen förmåga och Danmarks makt hade hans trupp inte kommit så långt in i Sverige. Detta och andra bekymmer vägde tungt på Herr Gustaf, som också var maktlös. Han funderade på hur han kunde föra de goda herrarna och potentaterna till en annan uppfattning som närmare kunde överensstämma med sanningarna.

Efter att Herr Gustaf nu hade intagit så många slott och fästen i riket, och inte fått mycket hjälp, liksom att kung Kristian hade stor makt både på land och vatten, fanns det stor risk att han skulle komma till sin hjälp först, till vilket hans stora stöd från höga potentater skulle vara till hans fördel. Men att skilja honom från vissa av dem (vilket var nödvändigt) ansåg han väl att det inte kunde finnas något lämpligare än att helt enkelt avslöja sanningen om de villkor och förutsättningar genom vilka kung Kristian fick in Sverige, med starka sigill, brev, fasansfulla eder, förpliktelser, intriger, innan svenskarna tog tag i honom och erövrade riket och till slut Stockholms hjärta. Hur det lovades att allt skulle vara en överenskommen sak, och allt som hade utförts emot honom under hans tid, hans farfars och farfars far tid skulle stärka honom och tillägga att detta och mycket annat som hans brev innehöll, att allt skulle hållas fast och obrottsligt, tog han sakramentet på det. Likaså för att avslöja för de högbemedlade potentaterna och herrarna hur mycket gräsligt och oskyldigt blod han utgöt där över så tyranniskt och okristligt i Sverige, utan att skona varken andliga personer eller världsliga.

#53
För dessa saker skull skrev han ner dem alla och var och synnerliga härtil, och han skrev också till påven och förmanade att kanikerna i Skara och Strängnäs skulle göra detsamma. Påven informerades om hur deras biskopar Vincentius och Mattias hade blivit oskyldigt halshuggna och brända, och hur två tyranner hade trängt in i deras bostäder, Billenacke i Strängnäs och Mäster Dyrick i Skara. De bad påven att godkänna vad de nu hade gjort, nämligen att välja Mäster Måns Haraldi i Skara och Mäster Måns Sommar i Strängnäs. Detta brev förde Måns Månsson till Rom och han kom tillbaka med ett positivt svar. På grund av detta skickade påven året efter sin legat, doktor Jens Gotus, till landet för att undersöka saken ytterligare.

Mäster Canutus, domprost i Västerås, hade postulerat hos kanikerna i Uppsala och ville väljas till ärkebiskop, men på grund av sitt högmod blev han avvisad av Herr Gustaf. Samma sak hände med Herr Peder Jacobi, som blev vald till biskop i Västerås, och med Mäster Eric, som tidigare varit dekan i Linköping och sedan valdes till biskop i Åbo. Samma sak hände senare med doktor Joanne Goto, som valdes till biskop i Uppsala, men avsattes av samma anledning.

Herr Peder Jacobi hade nyligen återvänt till landet från Danmark. Han hade för två år sedan skickat mycket pengar och sig själv till kung Kristian på Öland för att söka hjälp från Fru Christina och hennes anhängare. Men de svenska folket fick ingen hjälp från honom, trots att de väntade och förväntade sig det, och de visste inte heller vad som hade hänt med hans pengar och med honom själv. Senare gjorde Herr Peder, som också kallades Sunnanväder, ett stort uppror mot Herr Gustaf, vilket kommer att diskuteras mer i framtiden.

#54
Här stod ganska ymkligt till i Sverige på den tiden (som man kan förstå av det tidigare beskrivna). Rikets ledamöter både inom det världsliga och andliga ståndet hade alla blivit stympade, adeln var som tidigare nämnts till stor del förrådd och nedslagen av fienden. En del av dem som levde vågade inte göra annat än att ansluta sig till fienden. Samma sak gällde det andliga ståndet.

Ärkebiskop Gustav var nu mer en förrädare mot de svenska än någon av fienderna. Biskop Brask i Linköping var inte mycket bättre, och biskop Otto i Västerås var inte heller särskilt god svensk. Han hade gjort unge herr Sten mycket motstånd och förtryck, men fienderna trodde ändå inte mycket på honom. Därför tog Mäster Didrick honom med sig från biskopsgården (när Herr Gustaf för första gången slog fienderna vid Västerås) och förde honom till Stockholm, där han sedan dog i fängelse efter ett halvannat år. De fromma biskoparna i Skara, Strängnäs och Åbo hade hängts. Därför låg Herr Gustafs inte litet bekymrad, förutom mycket annat, över hur han skulle kunna återupprätta dessa stift med dugliga och trofasta personer.

Bland andra utländska herrar och städer hade Herr Gustaf på den tiden skrivit till om hjälp och bistånd. Även den högborne förste hertigen Fredrik i Holstein och staden Lübeck hade hjälpt till. Därför kom det nu och då till riket ganska mycket tyskt krigsfolk. Två mäktiga rådmän från Lübeck kom också hit, så kallade Herr Bärnt Bomhöuwer och Herr Herman Plönnies. De förde med sig mycket krigsutrustning, hästar, vapen och annat som hör till krigshandel.

När Sören Norrby nu hade varit i Finland som tidigare nämnts, hade han plundrat Junker Thomas hus och skaffat sig den mest värdefulla egendomen han kunde få i hela Finland. Han gav sig sedan av omedelbart till Stockholm, eftersom han visste att det just då var stor brist på värdefulla föremål där.

#55
I juni seglade Junker Thomas från Finland med en stor skeppsflotta lastad med fetalier havande där ibland några örlogsskepp. När han nu anlände till Furusund var Herr Gustaf skepp där för honom, på vilken Erik Fleming som hövitsman. De låg allt stilla bakom en udde tills ett segelskepp kom in mot dem, vilket Junker Thomas hade skickat för att undersöka om det var säkert att segla vidare.

Men svenskarna fick reda på detta genom en hastig överraskning och fångade dem. De bemannade segelskeppet med sitt eget folk och lät det löpa tillbaka mot flottan. När Junker Thomas såg detta gav han upp och lät sig föras till svenska flottan. Sedan lade alla svenska skepp till vid den finska flottan och tog allt de hade, inklusive mycket varor och gods. Men ett stort örlogsskepp fanns där också, kallat den finska prijssen, som försvarade sig manligt hela dagen och kvällen. När svenskarna insåg att de inte kunde ta det på annat sätt satte de eld på det med varor och folk ombord. Junker Thomas fördes till Herr Gustaf och bad om att hans liv skulle sparas, eftersom han inte hade agerat alltför tyranniskt mot svenskarna. Men Herr Gustaf svarade att Guds rättvisa dom hade drabbat honom och att han skulle betala för sitt tyranniska hjärta som han hade visat mot svenskarna.

#56
Herr Gustaf lät föra med sig honom fängslad från Uppsala till Tynnelsjö, där blev han upphängd på en ek med ett bastetrep. Han beklagade och knorrade att han inte fick en hampatråd istället.

I november kom Sören Norby in mot Stockholm med fem skepp. Det låg också femton Livländska skepp på Herr Gustafs sida, men de ville inte ge sig in i strid med Sören. Han la sig i hamn vid en ö. Samma natt blev det så stark frost att man kunde rida till hans skepp med häst. Om Gustaf hade haft så mycket svenska krigsfolk som han hade tyskt, så hade Sören den gången blivit tillfångatagen.

Erik Fleming och de andra svenskarna, tillsammans med Staffan Sasse och några andra tyskar som var med honom, var ivriga att omedelbart gå över till Sören med all sin mäktiga styrka. De fann en plats på en bergskulle bredvid skeppen där de kunde hälsa honom med skovstenar ner på skeppen och en del rätta bröstgängest mot skeppen, så att de hade haft en god chans att slå till om viljan hade varit god och trofast. Men tyskarna ville inte fortsätta utan sade att de ville fortsätta rådfråga.

Hövtismannen förde sedan de tyska knektarna, Hans Stamell och två befälhavare, in mot Sörens skepp, där de mötte Thile Gisle, som var självridande. Vad som talades där kunde man lätt förstå genom vad som hände senare. När Hans Stameell återvände talade han med det tyska krigsfolket om Sören och sa:”Om vi nu angriper och besegrar honom blir det vår egen skada, för vi kommer sedan inte att ha någon herre kvar och vårt krig är då utan förankring”. Denna svenska herre har inte längre någon nytta för oss.

#57
Men tvärtom blev hållen och kommer härifrån blir kriget försenat och vår betalning går åt till förgäves. Denna svekfulla handling blev då omedelbart känd för Her Gustaf, men vad han tyckte om det kan varje förståndig person tänka sig.

Dagen efter gick då genast tiden och han begav sig upp på en bergsudde så att han kunde se Sörens skepp. Samma dag bröt det ut en kraftig västanstorm som omedelbart förde bort all isen, så att Sörens skepp blev lösa. Då skickade herr Gustaf bud till det tyska krigsfolket på de skepp som fanns där och förmanade dem på sin ed, ära och ärlighet att försöka söka fienden. När Sören såg det ledde han med all sin kraft skeppet ut ur farleden och försökte ta sig till en holme som var högt upp i vinden.

Men när herr Gustaf såg hans avsikt, att varje gång han förde in skeppet vid holmen och avfyrade sina skott därifrån hade han kunnat skjuta de andra från vägen, skickade han ännu ett bud till de tyska skeppen att de snabbt skulle komma fram och inta samma holme om de inte ville hamna i stor olycka. Men eftersom han också såg att det fanns så få försvarare där och de var helt ovilliga att skynda sig, kallade han till sig alla svenska hovmän som var där och så många tyskar som ville följa honom och tog sig med en flotta av båtar till samma holme och intog den, utan att ha med sig större skjutvapen än några falconetter och en stor mängd hagelgevär, men han fick Sören att ge upp, så att han inte fick in skeppet vid holmen. Då ropade herr Gustaf själv till Sören, fortfarande liggandes ned i jorden, och sa att han skulle förbereda sig för gästning.

Sören kände genast igen hans röst och svarade och sa: ”Är det Gustaf som är där?” och samtidigt sköt han så fort han hörde ljudet med två halva slanor. Men (Gud ske lov) blev ingen skada av det. Sedan skickade herr Gustaf bud till de lybska skeppen (som ändå var i hans betjäning) och bad och bad att de skulle låta honom få två halva kastkanoner. Han skulle sätta dem som pant på två slott i Sverige med de finaste, men han kunde inte på något sätt vinna dem. Vad meningen var med detta får förståndiga människor tänka på.

#58
När han hade fått tag på dem var det en god möjlighet att skicka Sören från värjan. Samtidigt flydde Sören och åkte till Kalmar.

I oktober flyttade Gustaf lägret från Widlunda till Bruma och utsåg Lille Jens Pederson till hövitsman. De försökte ofta attackera fienden, men behöll alltid övertaget. Senare fick Herr Gustaf flytta lägret till Munckeledarna och det läger han hade vid Sättra söder om Stockholm flyttade samtidigt in på Södermalm. Han lät bygga en pontonbro från Munckeledarna till Långholmen och en annan liknande bro mellan Långholmen och Södermalm så att om fienden slog till från någon sida av staden, kunde det ena lägret hjälpa det andra och stå emot. Genom denna strategi försvagades fiendens makt avsevärt.

Samtidigt upprättade Peder Fredag en smart krigsplan. Han upptäckte genom underrättelser att fienden planerade att slå till mot lägret på Södermalm med all sin styrka, så han tog med sig de 500 bästa krigsmännen han visste om och gömde sig i Sankta Maria Magdalena kyrka.

När fienden slog till och kom i strid med de svenska trupperna, gav han sig med sitt parti på fienden bakifrån, mellan dem och staden. De dödade fienden på båda sidor så att väldigt få överlevde och kunde återvända till staden. Samtidigt lät herr Gustaf och hans anhängare bygga en pontonbro med starka stockar öster om Stockholm, mellan Södermalm och Västerbron, och lät också uppföra en stark blockad med beväpnade människor för att hindra all möjlig hjälp som fienden kunde få från sjön. Således var Stockholm på alla fyra sidor skyddat och så hårt, att ingen minns eller vet om någon tidigare kunde finna i några gamla krönikor att Stockholm någonsin varit så hårt skyddat.

#59
Vid samma tid lät Herr Gustaf prägla mynt i Uppsala (förutom de han tidigare hade i Västerås och Söderköping). Det var en rund skilling som var ganska gott och fett mynt. Den präglades först på halvannan öre, men sedan lät Herr Gustaf halvera den till en öre per styck. Den blev också mycket spridd över landet (eftersom ingen köpman kunde föra ut varor mer lönsamt), men så snart de utländska fick tag på dem kunde de väl förstå vad de var värda i spannmål. Därför ändrade de genast dess klädsel och gav dem ett nytt namn, och kallade dem dubbla skillingar.

När Stockholm nu var så hårt belägrat på alla fyra sidor som tidigare nämnts, blev fienden så maktlös att de aldrig vågade anfalla Stockholm igen. Men ändå föll några svenskar ibland, både hovmän och borgare, som valde att fly till de svenskar som tog sig in i staden med små båtar genom bommarna eller genom portarna och så mycket de kunde.

Men många av dem blev förrådda i Sankta Klara kloster, vilket den förrädiska Gorius Holst orsakade. Han hade samarbetat med sin hustrus syster, som var abbedissa, och stämplat att så snart några svenskar rymde och försökte gömma sig en tid i klostret, skulle hon och de andra nunnorna ge fienden ett tecken – på dagen genom att binda ett vitt tygstycke i ett fönster högt uppe på muren, och på natten genom att tända en brinnande lykta på samma plats. Så snart fienden såg det, kom de dit med en grupp knektar och fångade dem obarmhärtigt som om de var hjälplösa slaktfår.

#60
Detta var en stor orsak varför herr Gustaf efter att ha kommit till regementet lät förstöra klostret till grunden. Junker Henrik Slaghök och Gorius Holst, som vid denna tidpunkt var kung Kristians högsta kapten i Stockholm, såg att deras dörrar nu var för trånga för denna hårda förstörelse och de kunde inte längre hindra Herr Gustafs hopp eller hindra honom från att genomföra sitt företagande.

De tänkte ut några listor genom vilka de skulle erbjuda att föra sin sak till någon fördel. Bland annat skickade de en svensk förrädare, som var särskilt besvuren, vid namn Joen Wästgöte, att gå till Herr Gustafs hövitsmän i lägret, skaka hand med dem och noggrant observera vad de tillstod och vad de byggde på. Efter en tid skulle han tända eld på lägret och återvända till staden om han kunde, eller ta skogen och överlämna sig till kung Kristian i Danmark, informera honom om vad som hade hänt i Sverige och uppmana honom att komma till sin undsättning.

Samma Joen Västgöte kom till lägret till hövitsmannen Lille Jens Pederson, skakade hand med honom, blev godkänd och kunde inte tänka på något annat än att han skulle vara ärlig i sina affärer, han var betrodd för vakten och annat. Det finns människor som kan skilja på vad en förrädare har i hjärtat. Men några dagar senare föll två andra svenska förrädare, Eleff Monsson och Tord Bagge, ut, och de lärde hövitsmannen Jens Pederson vad den här Joen Västgöte hade skickats för, och belade honom med bevis på att Joen Västgöte hade sytt en banderoll på sina byxor, på vilken Henrik Slaghök och Gorius Holst hade skrivit sina namn för att visa kung Kristian. Därför avrättades samma förrädare omedelbart.

Så Herr Gustaf genomförde alla beställningar under vintern för de fasta städerna och slotten som han ännu inte hade erövrat, särskilt för Kalmar och Stockholm osv. Han bemannade lägren med så mycket folk som behövdes, både från det egna svenska krigsfolket och från tyska krigsfolket. Och det tyska krigsfolket som var där (mestadels till häst) lade han om i städerna.

#61
De Lybska rådsherrarna skaffade honom läger i Uppsala tillsammans med den största gruppen tyska ryttare, som låg där över vintern utan möjlighet att uträtta något. Men deras betalning gick fortfarande fram varje dag. Samtidigt samlade de alla människor i Stockholm som inte kunde försvara sig eller på något sätt vara användbara, som gamla präster, munkar, läkare, borgare, pigor och pojkar, samt prostituerade och alla slags lösa figurer. Detta gjordes på grund av bristande försörjning.

1523

Gustaf Vasa som AI gnererad bild

År 1523 skickade Herr Gustaf Lars Siggesson med en god grupp krigsfolk till Norge (bland dem fanns en grupp fäniken-knektar, hälften svenskar och hälften tyskar, för vilka Henrick van Cöllen var hövitsman) för att skada Kung Kristian folk och ta in några landsträckor om de kunde, särskilt landsträckan som kallas Wijken, som tidigare hade varit under svenskt styre, vilket också särskilt nämns i kung Carls krönika. De intog Wijken och folket gick över till Herr Gustaf sida. De bemannade också Karsborgs slott och satte Jacob Crumme där som hovmästare, och sedan återvände de till Sverige.

Innan detta begärde Herr Gustaf att de tyska ryttarna som han hade i städerna i Sverige, som nämnts ovan (och som utgjorde en ganska stor grupp), också skulle göra något för sakernas skull och inte bara ligga i vägen, utan gå in i Skåne och Halland för att ta in några inkomster. De ryckte ut men kom tillbaka efter sex veckor och hävdade att de hade hindrats av mycket vatten och inte kunde komma in i skåne. Men det är svårt att avgöra sanningen om detta.

#62
Jämväl under tiden vid påsk gjorde Sören Norby (som var en man med stort inflytande i Kalmar), att han skulle förbereda sig med alla krafter för att hindra Herr Gustafs läger i både Stockholm och Kalmar och för att göra Kristian Tyranns soldater oanvändbara. Men han fick senare ett annat meddelande, att det här inte var sant i Danmark, vilket han vid samma tid fick av de danska herrarnas och rådets brev, om hur den tyranniska Kristian agerade i Danmark. Hans handlingar i Sverige och med ondskefulla människor resulterade i samma sätt som han tidigare hade drivit här i Sverige, som var att mörda och slakta människor utan rättvisa och lag.

Han uppmanade att samma sak skulle fortsätta i Danmark, särskilt med adeln. Han var så självgod att han inte kunde ta råd från någon annan än den elaka och ogudaktiga trollhäxan Sigbritt (Sibret) och hennes dotter Dyveke (Döfjukke), som han hade som älskarinna. På grund av denna händelse (men genom Guds hämnd och försyn) samlade den danska adeln sig och störtade honom och utropade den högt födda förste hertigen Fredrik av Holstein som Danmarks kung.

#63
När nu sådana brev och nyheter kom till Sören om detta, tog han med sig allt sitt folk till Danmark och lämnade bara 60 tyska knektar i Kalmar. Han befallde att hälften av dem skulle vakta staden och hälften slottet, med avlösning var åttonde dag. Han beordrade också att om någon av dem av någon anledning inte kunde fullgöra sitt uppdrag, eller om svenskarna blev för starka, skulle de förinta alla svenskar i Kalmar och ta allt gods och egendom som fanns där och bränna staden och slottet och sedan åka till Visby.


När borgarna fick reda på detta, skickade de en hemlig budbärare till de svenska trupperna, Herman Steinhuggare, och bad dem att anfalla staden natten efter den fjärde pingstdagen. Norra stadens port skulle stå öppen för dem, vilket också skedde. Arvid Västgöte och Peder Hanson anlände också med sina trupper och anföll staden från väst och söder, som om de hade stormat söderporten. Ingen visste om de 30 tyska knektarna som var kvar i staden tills hela Gustafs armé hade tagit sig in genom den norra porten och tagit de 30 tyska knektarna till fånga och öppnat alla portar. De intog sedan slottet åtta dagar senare, eftersom de saknade förråd.

Samtidigt började Kristian II:s armé belägra Stockholm eftersom de hade brist på förnödenheter, särskilt förråd. Men de förhandlade i en månad med Gustaf om villkoren under vilka han skulle ge upp Stockholm stad och slott, eftersom han inte ville ge upp dem utan vidare.

Gustaf Vasa väljs som kung

Efter pingstdagarna församlades alla riksdagens ständer och begärde en riksdag, som skulle hållas på pingstdagen i Strängnäs. Men staden var inte tillräckligt byggd efter att den brändes ner för tre år sedan. Där hölls en latinsk tal av domprosten i Västerås, Mäster Knut, som handlade om att svenskarna borde kröna en kung för att visa att detta mäktiga och berömda kungarike inte längre skulle betraktas som en ladugård eller en kyrka som saknade försvar.

Ungefär samtidigt spreds propagandaskrifter om Gustaf Vasa och Kristian. Läs en trolig propagandaskrift som jag jobbar med att översätta där jag tror vi har en av de första bilderna på Gustaf Vasa.

#64 
Efter att de nu hade uppfattat och sett med ögonen, vilka gåvor, vilken lycka, förstånd och visdom den allsmäktige Guden hade gett denna ädle herr Gustaf, Riksens hovman, kunde ingen liknande, passande och bättre finnas för detta ämbete, särskilt eftersom han också var av den höglovliga ätten av de gamla götiska och svenska kungarna.

Därför föll alla Riksens ständer slutligen ner på knä och med många tårar begärde de med eftertryck att han skulle ta på sig denna börd och skyldighet tillsammans med kungarnas namn och majestät och vara dem nådiga i deras försvar. Påvens legat Johannes Magni Gotus var också närvarande och hade en omfattande tal till Riksens ständer, och uppmanade dem till samma sak, och bad också att de alla tillsammans skulle be för detsamma. Till detta svarade Herr Gustaf att han skulle be så mycket för dem som de hade bett honom, och att om de ville ha honom skonad, kunde de välja en annan bland de gamla riddarna eller riddarmännen som fanns där, såsom herr Ture Jönson, Herr Holger Carlson, Herr Niels Boson etcetera, eftersom han redan var trött och utmattad av så tungt arbete.

Han tillade också att vem som än skulle väljas av den svenska riddaradeln för denna uppgift, skulle han gärna svära sin trohet med huldskap och manskap och all trohet. Men svenskarna höll fast vid sin begäran, vilket inte var rådligt och inte hade någon ringa makt bakom sig. Så bad han att de skulle få tid att tänka över saken och följde deras vilja, men mer av medömkan och arbetsamhet för sitt förlamade och förtryckta fosterland än av någon särskild lust att ha denna ära och höga ställning, eftersom han hade förstått (som han också sade) att det skulle ha mer galle än honung med sig. Då svor alla Riksens ständer sin ed enligt Sveriges lagbok och lovade honom sin trohet med huldskap, troskap och manskap med all undergivenhet och med upplyfta händer.

#65 
Han svor sin ed enligt sedvanlig kunglig hyllning. På samma sätt hyllades han och utropades till Sveriges och Götes utvalde kung i den heliga Trefaldighetens namn. Detta skedde den fjärde dagen i juni. Därefter började han använda kungliga titlar och skrev sig själv som sådan. ”Gustaf med Guds nåd, Sveriges och Götes utvalde kung.

Strax därefter drog kung Gustaf med hela sin följe till Strängnäs från Stockholm. Under några dagar höll de på med handel med staden genom sändebud och brev, till dess de kom till en bra överenskommelse.

Den 21 juni, som var tredje söndagen efter trefaldighet, och även nästa söndag, för Johannes Döparens skull, gick de upp till Stockholms slott och stad. kung Gustaf gav order och ämbeten i staden till sina tjänare, som han då skickade dit. Han skickade Peder Hård till slottsfogde och där överlämnade han till Henrik Slaghök som slottsfogde på kung Gustafs vägnar. kung Gustaf befallde sedan att Henrik Slaghök med de andra som var med honom skulle dra iväg med sitt eget gods och att de skulle få behålla skepp och egendom. Men Gorius Holst fick efter att han och hans fru hade bott i Stockholm Gustafs nåd och vänskap, och han fick behålla allt sitt lösöre och fastigheter under förpliktelse att inte längre delta i några onda planer eller bedrägerier mot honom eller riket. Samma Gorius höll inte detta, vilket ledde honom själv till undergång och fördärv, som senare (särskilt år &c 35) kommer att nämnas.

På tisdagen efter Johannes Döparens afton kom kung Gustaf in i Stockholm genom söderporten och mottogs och togs emot med en stor procession och högtidliga ceremonier som detta ärende förtjänade. Han blev hälsad av folket som Sveriges förste, regent, nådigaste herre och kung.

#66
Uti samma dagar där strax efter föll de lybska rådherrarna ganska hårt på sin betalning som riket var skyldigt för skepp, bössor, värjor, harnesk (rustningar) och annan krigsbehör, vilket allt när det var till det dyraste värderat och räknat kunde väl dra över 60 000 lybska mark. På denna betalning trängde de så hårt att de antingen ville ha den klar omedelbart eller att rikets råd skulle bekräfta deras villkor i riket, fast olidligt för många av rikets städer till deras stora skada. Men rikets råd hade ingen annan utväg än att följa deras vilja och ge dem de brev och förseglingar de begärde. Men en finsk adelsman, som också var en av rikets råd, benämnd Knut Ericson till Lauko, ville absolut inte godkänna det och sa att han väl förstod vad som skulle följa. Vilket också faktiskt hände. När samma betalning hade betalats till sista öret, krävde de lybska ännu hårdare villkor, vilket ledde till en öppen fejd mellan dem och kung Gustaf. Som kommer att nämnas vidare år 34.

Dessutom hade kung Gustaf inte liten besvär för att kunna göra det tyska krigsfolket nöjda med sin betalning och också för att kunna bli av med en del av dem. Här var så mycket inskränkt i riket både vad gäller gott och elakt, till och med mer än han någonsin hade bett om eller behövt, och kistorna var så gott som tömda där han kunde betala av dem. Men han ville inte nöja sig med lite och inte heller acceptera beskärningar som var på riktigt nödvändiga i riket, så han var tvungen att låna av köpmän och gruvarbetare, av kyrkor, kloster och var som helst där det fanns något att låna. Han skrev till dem på ett vänligt sätt (och tiggde återkommande) att de skulle väl göra och komma till hans hjälp var de än befann sig. Han bad också om att få se de ädelstenar som de själva hade och som de bäst kunde undvara, så att han kunde snabbt låta slå goda mynt. Vilket också skedde. Sedan inspekterade han folket och betalade dem. Han gav de flesta av dem pass och lät dem vandra runt i riket”

#67
Men det tyska folket hade återigen (vilket mest var ganska dugligt folk) tillsammans med det svenska krigsfolket, den finska adeln, Erick Fläming, Jffuar Fläming & c och alla finska hovmän skickat kung Gustaf emot Michelsmässan nästföljande år, väl berövade både vatten och land, både till häst och till fots över till Finland. De lade först till vid Kusta slott, besköt och bestormade det så att ingen av de svenska fick ett finger sårat, och låg inte där mer än en dag. Drogs sedan till Åbo, där några av kung Kristians folk redan låg, de hade sin borgplats i Åbo stad.

Dessa försökte möta de svenska vid Kuppisala. Men när de genom underrättelser fick reda på att de svenska var överlägsna flydde de genom Tavastland och åt Viborg. Därefter stannade de svenska en stund i staden tills de kunde ta sig in i slottet, vilket skedde 12 dagar senare. Sedan fördelade de sig för att inta de andra slotten i landet, en del drog till Tavastehus, en del till Raseborg, en del till Nyslott och en del till Viborg. För denna trupp var Niels Grabbe hövitsman. Men Roland, som innehade Viborgs slott, överlämnade inte slottet till Grabben utan krävde att Erik Fleming skulle komma snabbt för att överlämna det åt kung Gustafs vägnar. Vilket också skedde några dagar senare när Erik Fleming personligen dök upp. Och snabbt därefter hade de svenska erövrat hela landet, med varje slott och fästning som fanns på sin herres kung Gustafs vägnar.

Samma vinter sände kung. Gustaf sin sändebud till Basilius Storfursten i Ryssland om fred och vänskapligt grannskap. Till sändebud hörde Erick Fläming, Björn Claeson, Herr Anders Sysleman kanick i Åbo och några andra av adeln. De slöt fred med Rysslands furste för några år.

#68
Bland andra besvär och mödosamheter som kung Gustaf hade på den tiden, fick han ett brev som hans fogdar hade tagit emot. Brevet hade skrivits av Herr Peder Sunnanväder (som året innan med Hans Majestäts samtycke hade utsetts till biskop av kanikerna i Västerås), och det var mycket förolämpande, skamligt och fullt av löjliga anklagelser som kungen blev mycket arg på. Därför drog kung Gustaf till Moremässan till Västerås. På söndagen efteråt tog han med sig stadens råd och många andra som var närvarande och gick in i kapellet där alla biskopar och den nämnda biskopen hade samlats och lät honom se sitt obefogade brev. Därför kunde Herr Peder Sunnanväder inte undkomma åtalet för majestätsbrott, det vill säga landsförräderi.

Men kung Gustaf var så nådig att han inte straffade honom döden, utan bara försköt honom från ämbetet och biskopsstolen. Men Mäster Knut, domprosten, var alltför sträng i sin dom, och av detta kunde Kung Gustav märka att det fanns en hemlig allians mot honom mellan dem. Därför avskedade han honom från hans ställning, och när kanikerna klagade över att de inte hade tillräckligt med lämpliga personer att välja till biskop, gav Kung Gustav dem råd att välja en lärd man, Petrus Magnus, som då var i Rom och hade tidigare skickats dit från Vadstena kloster till heliga Birgittas försvar. Så hände det också, de skrev både till honom och till påven om det.

I oktober började påvens legat Johanness Gotus (om vilken det har sagts tidigare) att noggrant undersöka affären mellan kung Kristian och ärkebiskop Gustav, med vilken anledning han hade fått biskoparna halshuggda i Sverige, och hur ärkebiskop Gustav hade betett sig här i sitt fädernesland.

#69
Han blev och högaktad av kung Gustav. Och när han allt förstått hade hur mycket blodutgjutelse ärkebiskop Gustav hade åstadkommit under både herr Sten och kung Kristian tid, dömde han genom påvens fullmakt ärkebiskop Gustav från ärkebiskopsstolen och värdigheten och att han aldrig någonsin skulle komma tillbaka dit igen, om vilket han skrev strax till påven.

Han hade också själv omedelbart dragit tillbaka till Rom och förkunnat om alla dessa lömska handlingar, men Kung Gustav hade tidigare bett kanikerna i Uppsala att komma till Stockholm och välja honom till ärkebiskop, vilket också skedde på Sankt Clemens dag.

Så föreskrev kung Gustav en ting som skulle hållas vid nästa jul i Västervik. Alla riksständer samlades där och diskuterade viktiga och angelägna riksstyrelsefrågor, inklusive klagomål. Efter att kopparmyntet hade klippts ned i Danmark under sommaren hade danska köpmän försökt att snabbt förnedra Sveriges befolkning genom att införa en stor mängd klippningsmynt, köpa upp gods, kläder och allt annat de kunde hitta. Det angivna tinget hölls inte förrän efter trettonhelgen och klippningen upphörde på grund av dessa orsaker.

1524

År 1524 hade kung Fredrik bett kung Gustav om hjälp med skepp för att återta Bornholm. Därför skickade kung Gustav honom 17 skepp med bra krigsfolk, utrustning och all krigsbehörighet, där herr Berend von Mehlen var hövitsman.

#70
Under samma år som Berend von Mehlen hade blivit frigiven från äktenskapet med den främsta adeln, fru Margreta Eric Knutssons efterlevande, fru Annes dotter på Winstrup, belägrade han och hans män Weldelia in slottet och begärde att få storma det. De tog både slottet och landet till kung Fredriks tjänst, men Berend von Mehlen och flera av hans män var alla lybska invånare. Därför utsåg han dem till hövitsmän när han drog sig tillbaka, eftersom de delade hans vilja och gjorde det omöjligt för kung Fredrik eller de danska trupperna att ta kontroll över området. Men sanningen bakom denna falska stämpel uppdagades vid riksdagen som hölls året efter i Malmö.

Vid samma tid och under föregående år höll Sören Norby sig på Gotland utan att ha några relationer med varken Danmark eller Sverige. Han skrev ner sin önskan om att vara Guds vän inför Gud och alla världens fiender. Men man kan förstå, efter att ha kallat sig Guds vän, att han hade ägnat sig åt Guds bud, som säger: ”Du skall älska din nästa som dig själv”. Han lät prägla sitt eget mynt i Visby, vilket var ett ganska dåligt mynt som bara gynnade köparen, men det var runt och kallades skillingar. På ena sidan av myntet hade han sitt eget vapen, på andra sidan Gotlands vapen, nämligen en påsklilja med en fana. Han lät det cirkulera som en klipping för 18 penningar, där 8 gjorde en dansk mark och så vidare.

#71
Eftersom han hade en stor flotta, båtar och många soldater som var mest aktiva på havet, använde han all sin makt för att fånga alla handelsskepp han någonsin kunde hitta och sa att det var hans hälsa att störa och ta från köpmännens kramkistor.

Därför seglade han genast över hela Östersjön utan att bry sig om vilken stad som var hans hemstad. Han hade lust att ha handel med de lybska köpmännen och skonade inte heller de från västersjön, oavsett om de var från Westfalen, Holland, Skottland, England eller något annat land. Han förde allt godset till Visby och gav hälften till sitt krigsfolk som belöning och behöll den andra halvan för sig själv. Visby stad blev fyllt av handelsvaror som kläder, kryddor, vin och andra lyxvaror, och skeppen var fyllda till bristningsgränsen.

Men när han återlämnade handelsvarorna till köpmännen som hade förlorat dem och bad dem att komma tillbaka med mer gods, vågade de lybska köpmännen inte att gå emot honom med krig.

De försökte istället hitta en lösning med kung Gustaf. De skickade sitt sändebud Herman Israel till honom med kreditiv och instruktioner som legater tillhörde. Han kom till kung Gustaf och gjorde sitt bästa för att lösa problemet. Efter det var det allmänt känt att Gotland sedan det först blev besatt av folket, hade legat under Sveriges krona och därför borde kungen av Gustaf inte låta det ligga under någon annan krona än Sveriges eller Danmarks.

De lybska köpmännen hade begärt att kung Fredrik av Danmark skulle ingripa och stoppa Sörens plundring, varför kung Fredrik omedelbart skrev till Sören och bad honom att vara stilla och att avstå från oetiska och ohövliga handlingar. Men Sören ignorerade kungens begäran och fortsatte med sitt rov och handel utan hänsyn till kungens order. Därför ansåg Herman Israell att det nu var kungs Gustafs ansvar att med svärdet återta Gotland under Sveriges krona.

#72
Kung Gustaf svarade att denna sak var inte lätt att ta tag i på den tiden, på grund av fyra speciella anledningar. För det första var han nu en utarmad herre och hade inget i skattkammaren, så det verkade inte klokt eller bra att så ivrigt sträva efter Gotland, för han kunde förlora Sverige igen. För det andra befann han sig i en svår ekonomisk situation, då han var skyldig stora summor till det Lybska riket. Därför verkade det inte lämpligt att starta något nytt krig innan alla sådana ärliga betalningar hade gjorts. För det tredje, om han på den tiden skulle inleda samma krig, skulle det orsaka illvilja och fiendskap mellan Danmark och Sverige igen, eftersom danskarna nu hade besittning över Gotland. För det fjärde kunde det hända att Danmark sedan behöll Gotland ännu längre, och då skulle han behöva återbetala sina krigskostnader.

Till detta svarade Herman Israel på samma sätt angående den första och andra punkten. Om Hans Kungliga Höghet ville fortsätta med Gotlandskriget, skulle de Lübska gärna stå för den skuld de var skyldiga honom, som hade pågått i många år, utan någon ränta eller återbetalning. För det tredje sa han att det redan hade diskuterats en affär mellan Lübeck och kung Fredrik, att om kung Gustaf ville be om kung Fredriks dotter som brud, skulle kung Fredrik ge tillbaka Gotland till Sveriges krona som brudskatt. För det fjärde, om det hände att danskarna skulle behålla Gotland, skulle kung Gustaf få tillbaka hälften av sina krigskostnader och Lübeck skulle betala den andra halvan, så att slutligen skulle Sören Norby bli av med Gotland, eftersom han hade orsakat för mycket skada. Först och främst för att han var lojal mot ingen kungs sida och inte heller ville lyda någon kung. För det andra, att han så ohederligt angrep oskyldiga människor och plundrade deras egendom.

#73
Han lät prägla sitt eget mynt i Visby, som om han varit en förste man, utan någon kunglig eller furstlig tillstånd, lov eller minne etc. Då svarade kung Gustaf att om sådana villkor och krav skulle bli fastställda, skulle han göra sitt bästa i saken. Men det är (sade han) en så farlig och svekfull värld att brev, sigill, löften och eder inte längre gäller än vad folket ser som fördelaktigt för sig själva. Då bad Herman Israel om sitt rykte och svor på allt heligt att det han sagt hade varit befallt honom av hans överheter och herrar. Och om det i framtiden skulle uppstå något bristande i något avtal skulle han återge sig själv och bli kung Gustafs fånge. Då sa kungen att han skulle tänka på saken i några dagar. Många av kung Gustafs rådgivare, inklusive Peder Hård, Mäster Laurentius Andreæ som då var kansler och många andra, rådde honom att kämpa för att återfå Gotland under Sveriges krona, kosta vad det kostade. Och även om han tvekade och led av sorg i hjärtat, och inte ville acceptera det, använde de ett sätt att övertyga honom genom att prisa den gamle herr Sten Sture för sina stora dygder och särskilt för att han aldrig var rädd.

Då sade kung Gustaf att han heller aldrig hade varit orimligt rädd, utan han hade i tankarna att detta företag aldrig skulle få ett gott slut, utan det skulle leda till skada och fördärv, sorg och kostnad, som inte skulle gynna eller gagna Sveriges krona på något sätt. Men till sist, efter att de starkt hade instämt med honom, ansåg han att det var bättre att nödsaka och tvinga honom än att inte göra någonting. Det beslutades att kung Gustaf skulle starta kriget utan hinder. Han hade skaffat sig en god mängd silver, silver tallrikar, muggar, fat och mycket annat silverbestick, som inte passade ett kungligt stånd. Men nu (märkligt nog) var han tvungen att låta största delen av det slås sönder och skickas till myntet, och han lät prägla dygnet runt och all hans goda vita bröd.

#74
Lät kalla ihop det bästa krigsfolket från både Finland och Sverige, upp till 8 000 man starkt. Lät föra dit de bästa skeppen och förväntade sig det bästa av deras skicklighet och allt annat krigstillbehör. Satte herr Berend von Mehlen som hövitsman.

Den 8:e maj lämnade de Stockholm och den 19:e samma månad gick de iland, erövrade hela landet utom staden och slottet. När städerna vid Östersjön fick höra att kung Gustafs folk hade intagit Visby både till vatten och land, blev de mycket glada och bjöd på olika godsaker, vin och dyra drycker. Varje dag var det en stor marknad i lägret. Men de avstod från de goda rundstyckorna, eftersom de inte hade mycket pengar.

Under de första två månaderna visade hövitsmannen sig mycket ärlig, försvarade sig mot fienderna varje dag och visade dem en god kampvilja. Men efter ett tag bytte Berend von Mehlen sin inställning, utan att någon visste varför. En del trodde att hans hustru hade något med det att göra, eftersom förändringen skedde precis när hon hade kommit till honom.

Sedan satte Berend von Mehlen dagligen ihop med Sören Norby, gick in till honom i byn, drack och åt med honom, blev hans fadder och höll upp hans horbarn, medan de prata mycket och inte alltid på det bästa sättet för hans herre, kung Gustaf, eller de svenska. Strax efter att han lämnat staden, bröt han fredsdagen med Sören innan han gav svenskarna någon varning. Eftersom en del av dem var fulla och resten var förvirrade, hade Sörens folk orsakat dem en betydande skada innan de ens kunde resa sig.”””

#75
Så att de svenska kunde tydligt se att Berend von Mehlen hellre sökte skada kung Gustafs folk än gagna dem. De svenska muttrade nog hemligt emellan sig över denna svekfulla handling. De blev också listigt avhållna från att skriva till kung Gustaf om detta, genom att Sören inte ville ge dem båda slottet och staden utan fördröjde det tills han och Berend kunde komma överens om villkoren för överlämnandet.

Men vad kan man säga om detta förutom att erfarenheten visade att detta bara var en svekfull förhalning? De svenska skulle inte lägga in något annat än hån, skada och elände på sidan av vägen, precis som det hände för 76 år sedan med kung Karls folk som skulle ta Gotland, som också hade förrädare till hövitsmän. Detta skedde när det var anno år 1448.

Under tiden som detta förhalades, hade de danska hemliga sändebudet till Sören att han absolut inte skulle låta de svenska få Visby slott och stad i händerna, utan istället hålla det på avstånd tills de danska herrarna kunde komma med viljestarka händer och ta över. Han lovades hela berg av guld i Danmark, att han skulle visa sig villig och trofast gentemot dem och sitt fosterland, vilket Sören inte var ovillig att göra.

I oktober kom de danska herrarna, uppförde sig som om deras hjärtan och avsikter varit helt klara och vänliga gentemot de svenska, gav dem ofta smicker för smör och sade att de svenska hade begått en överträdelse genom att genomföra krigshandlingar på Gotland, efter att det hade ingåtts en bestående fred och allians mellan Danmark och Sverige. Därför skulle de svenska dra sig tillbaka den här gången. Men de lovades att det året skulle hållas en riksdag i Danmark, där kung Fredrik och kung.

#76
Gustaf, tillsammans med båda rikenas råd och även de lybska herrarna, skulle samlas för att undersöka och avgöra ärendet om Gotlands rättmätiga tillhörighet.

Sören, som var dansk, överlämnade sin egendom i Visby och sin egendom på land till sitt skepp och seglade till Danmark, i hopp om att bli en stor och mäktig herre. Men det gick dåligt för honom. Kung Fredrik kunde inte lida honom och bjöd honom på en mycket ringa och föraktfull behandling. Sören försökte med andra trick, men hade det ännu svårare då han hade brutit med danskarna, svenskarna och alla tyska städerna, och var nu överallt en utstött och jagad man. Han beslutade sig för att segla till Rijsseländ, men innan han nådde landet förlorade han många av sina bästa skepp med gods och allt annat ombord. Detta var en vanlig händelse, det onda förföljde honom. Han övergav sitt skepp och folk vid Rijsseländ och gick själv upp till Moskva till Storfürsten. Men även där gick det inte så bra som han hade tänkt sig. Han kunde aldrig ha kommit därifrån igen om han inte hade skrivit till kungen.

#77
Kristian avsåg att förvärva affärer från kejsar Karl, och bad om att skriva till Ryska fursten och att få giffuan löst så att den kunde komma till honom. Kejsar Karl skrev till storfursten och bad honom att släppa lös den, och gav också Sören sitt eget pass så att han kunde resa fritt och oskadat genom Tyskland och komma till honom. Sören tillbringade ett halvt år i Ryssland och fick sedan tillåtelse av storfursten att återvända till Kejsaren enligt hans skrivning. Men när han kom till Kejsaren var hans ficka inte lika tung som när han lämnade Visby. Han tjänade kejsaren som passagerare i ett år och blev slutligen dödad under en attack på staden Florens.

Kung Gustavs folk, som hade legat för Visby hela sommaren, drog tillbaka till Sverige med stor plundring. De hade inte fått någon ytterligare betalning eftersom sommaren hade gått och de var inte längre i tjänst. Men Berend von Mehlen, som tänkte ont och hade dåligt samvete, återvände inte till Kung Gustav utan gick till Kalmar där han hade fått en förläning från Kung Gustav. Kung Gustav skrev ofta till honom och bad honom att komma tillbaka och rapportera om vad som hade hänt på Gotland, men han ville inte komma tillbaka och började istället stärka sin ställning i Kalmar. Alla kunde se att han planerade något illvilligt.

Det var bäst för Kung Gustav att återfå sina skepp och soldater oskadda från Gotland, inklusive de flesta av krigsfångarna. Han skickade alla knektar till församlingar och borgare över hela riket, inklusive Kalmar och Öland. I detta år under sommaren kom greve Johan av Hoya till landet.

År 1525

#78
Här Peder Sunnanväder och Mäster Knut, om vilka här förra omnämnts, vilka kung Gustaf hade avsatt från sina ämbeten för deras högfärd och styvhet, började smutskasta kungen, men han hade benådat dem och sagt att de inte skulle skada honom, bara att de skulle acceptera en lägre ställning än vad de hade eftersträvat. Vilket de absolut inte ville, utan strax efter trettondag jul åkte de till dalarna och gjorde där en sken demonstration mot kung Gustaf. De hade sitt läger på några vikar hemma hos Herr Jacob i Mora, agerade med all flit mot dalmasarna, uppviglade dem mot kung Gustaf för att driva ut honom ur riket. Men Gud ordnade det så att deras förräderi kom tillbaka mot dem själva. När de förstod att kung Gustaf hade mer stöd hos en del av dalmasarna än vad de själva hade, flydde de med herr Jacob i Mora och flera av deras anhängare till Norge.

Och några gick till ärkebiskop Olof i Trondheim och några till Fröken Ingegärd på Nidälv, med påståendet att kung Gustaf hade drivit ut dem på grund av Luthers lära*.

I februari gav kung Gustaf Niels Ericsson, son till Herr Eric Turson, full makt och befallning över Kalmar slott och län, att han skulle ta kontrollen och låta sig förse med sigill och brev. Han åkte dit, kom till Kalmar, lät läsa sitt brev på rådstugan, bad om att få träffa Berend van Mehlen på slottet och få reda på vad han skulle göra. Men Berend sa nej, han ville inte träffa honom i tid, utan bad honom komma till slottet och förstå vad brevet innebar. När Niels Ericson hade tagit några försäkringar om att han skulle få komma och gå fritt, gick han upp till slottet.

#79
Berend betedde sig livlig och ödmjuk hörandes med stor vördnad kungens brev, som beredde honom ett storslaget gästabud nästkommande dag. Han ville att Nils Ericsson skulle förstå att allt var till hans fördel och att Berends hjärta var öppet för honom. Men han fick uppleva något annat före midnatt. Berend bjöd Niels och hans tjänare på tyskt öl och andra starka drycker, tills de blev fulla och när de inte längre kunde hålla sig själva, ledde han dem tillbaka till deras logi på slottet. Men eftersom Berend insåg att det var bäst att Niels sov gott, vakade han över dem och väckte dem från en mardröm. Plötsligt kom hundra man och slog på dörren. Men Niels värd var så from att han stod upp med sina tjänare och betjänter och höll dem borta med piskor och vad de kunde få tag på, tills de lyckades väcka Niels Ericson och hans sällskap.

Värden lät kasta ner 400 sidor fläsk framför dörren, så att allt Berends sällskap sköt genom dörren och inget annat än fläsk togs. Så spenderade de hela natten och Berend återvände till slottet. Men Niels Ericson glömde inte vad han skulle göra med sitt parti och tjänare (som han skrattade åt). Nästa morgon, efter att ha öppnat porten, skyndade han iväg till kungen och berättade hur hans resa hade gått i Kalmar. Kungen blev mycket ledsen över att han nu skulle tänka på att strida mot sin egen tjänare, som han hade betrott slottet och länet till, och som han också hade skickat framför alla svenskar och utsett till hövitsman över allt hans krigsfolk på Gotland. Om han hade gett detta uppdrag till en svensk av hög rang, skulle det ha gått bättre och Gotland skulle säkerligen ha hört till Sveriges krona vid samma tid.

#80
På den här tid kom det till kung Gustaf brev från kung Fredriks närvaro med ett mycket vänligt brev där han bad om ytterligare fred och bad honom delta i den herredagen som skulle hållas i Malmö den kommande sommaren tillsammans med sina älskade råd. Han ville också låta honom få gisslan för honom att ta med till landet, vilka som helst han bad om. Samtidigt anlände även de livländska herrarna. Det förväntades att med Guds hjälp skulle de kunna lösa alla problem på ett bra sätt för en god slut och långvarig fred.

Mot våren där näst efter kallade Berend von Mehlen till Kalmar alla de knektar som kung Gustaf hade placerat i borgläger i Småland, Öland och över hela Kalmar län, både tyska och svenska och tog ed och förpliktelse från dem att de skulle lyda och stå honom bi. Och så grova, oförståndiga och platt vettlösa vore samma knektar gjorde de, utan att ens tänka på vem deras riktiga herre var, vilken lön de skulle få eller vem som hade gett dem sina befogenheter. Han ville också att stadsborna skulle ta på sig en liknande åtagande, men de var för kloka för att göra det åt honom.

Då förhandlade Berend von Mehlen med soldaterna och sa att Kalmar skulle höra till honom för alltid, det var en gåva från kungen och riksrådet till honom och hans hustru. Men detta var långt ifrån sanningen. Han bad dem alla att hålla slottet för honom och inte avslöja något för någon, inte ens kung Gustaf eller någon annan tills han kom tillbaka från sin resa till Tyskland. Och det gjorde de. Bern tog med sig sin hustru och alla sina bästa klenoder, guld, silver, smycken, pengar eller vad det än var och åkte till Tyskland, i hopp om att någon av kung Kristians anhängare skulle kunna hjälpa honom att behålla kontrollen över slottet.

#81
Kristian tilhörde. När det anslaget inte ville gå för sig som han menat hade, for han till de tyska herrarna, hertig Albrecht av Mecklenburg och flera, att de skulle ge sig in i saken. Men ju längre han här med suttlade, desto mer förlorade han tiden och hans anslag blev omvänt. Kalmar blev honom ifrån och han åt Gud ske lov aldrig mer sedan till Sverige.

När nu kung Gustaf fick denna fördärvlige Berend von Mehlens handel i sanningen förnimma, betänkte han att det var föga hederligt att bära kungligt namn på någon herredag i främmande kungarike, och inte ha hela sitt eget rike inne. Han gjorde därför redo med skepp, skötte och vad han hade, med sig sitt bästa svenska krigsfolk, liggandes vid Kalmar. Staden stod honom strax öppen, borgarna mötte honom med all underdånig ödmjukhet.

När han nu var inne i staden lät han sitt resesällskap rida ett varv runt om hela staden och fram om slottet, viljandes försöka vad de där uppe hade i sinnet. Berend von Mehlen hade skaffat sig en gammal gråskallad bössa och sköt, alla trodde om honom att han hade borde ge sig av, för han sköt aldrig många skott. När han så red, som hopen var halvfräm om dragen, tänkte han att där mitt i hopen skulle vara den största häntzen, och till äventyr kung Gustaf själv. Han lät då gå lös och sköt Arvid Västgöte genom låret, men å Guds lov blev han inte skadad till livet. Han sköt också i samma omridande tre eller fyra andra.

Kung Gustaf sände bud till slottet och frågade dem om de inte ville ge honom upp sitt eget slott, eller med vad skäl de ville hålla det för sig själva? De svarade att de kände ingen annan herre än att slottet skulle tillhöra Berend von Mehlen och honom ville de hålla tillhörande, eftersom en man kunde leva av dem där.

#82 
Uppe vore Kung Gustaf hade inget annat råd än att han måste storma. Han ledde skanserna mellan Klostret och Slottet och besköt slottet för att storma det. Svenskarna stormade första gången, men inte helt modigt, utan när motståndet började bli svårt gav de upp och drog sig tillbaka. Men de som var där var helt rasande, några sköt, några kastade stenar både på kvinnor och män. När svenskarna nu hade vaknat för första gången, höll kung Gustaf ett kort samtal med dem, talade högt till dem och sade att det inte var någon mening med det här kriget, och att han inte hade lust att vara herre eller hovman för sådana blodtörstiga krigare. Han kastade av sig kappan, tog på sig rustningen och ville vara med i stormen, och sa att antingen skulle han få tillbaka Slottet eller så skulle han själv förintas först.

Då föll de på knä, hela krigsfolket, och bad honom för Guds skull att Hans Majestät inte skulle göra dem den skammen att han själv personligen skulle vara med i någon storm. De ville göra sitt allra bästa, även om de skulle falla var och en. Han tackade dem och lät dem fortsätta beskjuta muren och skjuta bort alla värn och skyddställningar på norra sidan av Slottet. Då stormade svenskarna ’för andra gången, och de var så grymma och blinda att de inte skonade sig själva. Det var en mycket ynklig storm. Så mycket folk föll, inklusive de mest framstående, att det är svårt att beskriva, och helvetena var ännu mer miserabla när de såg dem som var där. Kung Gustaf grät så mycket att han nästan svimmade. Efteråt låg det cirka 1400 döda, så att det bara fanns 4 män kvar, samt 4 fänikor av knektar, av vilka bara ett fåtal återvände, inklusive Peder Fredag, en fänik av henne som undkom alla.”

#83
Bland andra som blev liggande var Peder Fredag, Joen Pederson och många fler riktigt fria hjältar och dugliga hovmän bland dem som låg skadade efter alla stormar som hade skett. Kung Gustaf blåste dem tillbaka igen, men de hade inte alla överlevt som tidigare, ungefär hälften av dem var döda och en stor del var lemlästade, med en arm eller ett lårben borta, några med båda armarna eller båda lårbenen borta, så att den minsta delen var oskadd. Så led de till kvällen och de kunde inte göra något mer den dagen.

På morgonen gick de själva till dagtingan och bad att få överlämna slottet, eftersom de inte hade något annat råd. Det fanns ingen mur, ingen trappa, ingen vindbrygga och inte ens ett torn färdigt. De begärde också några goda villkor. Men kung Gustaf ville inte ge efter för dem, efter att de hade orsakat honom en sådan obotlig skada. Han ville inte låta dem gå förrän han hade slottet och dem med en kraftfull hand. Så de fick gå iväg på nåder och onåder. De flesta av dem blev halshuggna. Kung Gustaf ville gärna fria den gamle bössskytten, men krigsfolket ville inte det och ropade ”crucifige” över honom. Så han var tvungen att springa över svärdet med de andra. En sådan bastu, utan all annan ondska, hade den onde förrädaren Berend von Mehlen åstadkommit här i Sverige.

Sedan erövrade kung Gustaf Arvid Västgöte Kalmar slott och län. Likaså skulle han med tiden så mycket som mest möjligt reformera och återuppbygga slottet där det hade blivit sönderskjutet. Han stannade inte där utan gick direkt söderut till Uppland igen. Han fick ännu en icke obetydlig skada. Det lybska skeppet Svanen, där allt det bästa skottet och krigsrösten var samlade, stötte på hennes segel, gick under alla sina tjugo famnar djupt och sjönk genast med allt som var på henne. Folket blev mestadels räddat. Men skeppskaptenen visste direkt att skeppet hade blivit träffat, så av skräck gick han ner i havet igen.

#84 
Detta allt var inte ringa sorg och bedrövelse. Kung Gustav hade dragit allt på en tid. Samtidigt började den rena läran från det heliga evangeliet bäras fram i ljuset och hade sådana början. En hedervärd och lärd man vid namn Mäster Olof Petri, född i Örebro och vid den här tiden kanik i Strängnäs, hade året innan kommit hem från den höga skolan i Wittenberg, där han hade hört den berömde heliga mannen Doktor Martin Luther och andra höglärde män i samma skola, där Mäster Olof hade varit i 7 eller 8 år.

Först läste han några stycken av gamla och nya testamentet för dem som ville gå igenom det, framför allt Mäster Laurentius Archidiakonus där, samt några unga men prebendater och korepreseter. Efter en kort tid på mäster Laurentius uppmaning utsågs Mäster Olof till skolmästare, och det kom då ännu mer i ljuset. Det kom så långt att kung Gustaf hörde några unga men präktiga predikningar som hade varit Mäster Olofs lärjungar, förundrade sig och tyckte om dessa stycken. Han frågade sedan sin kansler Mäster Larentz om han hade hört talas om denna lära och om han skulle ha något att invända mot den.

Då undervisade mäster Larentz honom grundligt om många stycken och även om hur Doktor Martin Luther hade börjat denna sak och i vilket fall han hade tagit itu med påvar, kardinaler och andra stora biskopar, hur han hade visat att de inte kunde dra fram en stav ur den heliga skriften, där de kunde bevisa att deras stora välde och herravälde var grundat på Guds befallning, och mycket annat sådant.

Kung Gustaf hade också alltid haft sin bostad och kunskap i Tyskland, genom vilkens skrivelse han fick reda på att det som Mäster Larentz först sagt var sant. Han lärde sig så den läran och växte och förbättrades dagligen. Han skickade också ut många unga män för att studera väl.

#85
Kallade och några fler lärde menade att om han ville, kunde plantera och öka den samma Guds lärdom. Vid midsommar begav han sig till tinget i Malmö, blev tagen som gisslan eftersom han hade tagit sig ut ur landet och tog med sig sin kansler Mäster Larentz, samt herr Thure Jenson och några fler från rådet. På vägen påminde han ständigt herr Thure (eftersom han var den äldste av ridderskapet i riket) att han omedelbart skulle lägga sig till att försvara svenskarnas rätt till Gotland, vilket han också högt och tydligt gjorde. Men när de kom fram fann danskarna snabbt ett sätt att stoppa herr Thures mun. De hade hemliga meddelanden till honom och lät honom förstå att om han satte sig mycket i främsta ledet skulle han förlora all den smörskatt han hade samlat i Norge. Tinget fortsatte, det var mycket handel varje dag. Bland annat debatterades Gotland. När det kom till att svenskarna skulle svara var herr Thure tyst, han hostade och fick inte fram ett ord. Nästan ingen av de svenska svarade, förutom kansler Mäster Larentz och kung Gustaf själv.

En gammal dansk riddare vid namn herr Anders Bille reste sig upp mitt framför alla herrarna och bad om tillåtelse att tala några sanningens ord i sakerna. När det hade godkänts av kungarna och alla andra sa han: ””Kära kungar och andra goda herrar, jag vill bekänna sanningen. Då måste jag också bekänna att ni helt enkelt inte vet något om de gamla sakerna och särskilt inte om Gotland, som ni pratar så mycket om. Och ni är alla till största delen ganska unga och kan inte tänka eller veta mycket långt tillbaka. Vår nådige herre kung Fredrik har inte varit här i landet utan har hållit sig i sitt bekväma näste i Holstein, så hans nåd kan antingen veta lite eller ingenting om det. kung Gustaf i Sverige kan inte heller veta mycket eftersom han är en ganska ung man. Därför måste jag säga att det inte finns mer än två män här som verkligen vet sanningen, och det är rätt herr Thure och jag.

# 86
Då steg kung Gustaf upp svarade honom strax i munnen och sa: ”Vad säger du, kära herr Anders Bille? Och vad vill du belägga mig med? Är det inte ett gammalt ord? En ung kan ju så brett spåra tillbaka som en gammal kan tänka eller minnas?” Efter samma svar blev nämnde herr Anders Bille så förvirrad att han inte längre hade eller visste vad han ville säga, osv. Och när de diskuterade hörde något svårt om Gotland, frågade kungen Fredrik om det, men ville inte lägga sig i det eftersom (som han sa) han visste lite om det. Och eftersom det inte fanns mycket guld att ta del av i denna riksdag, blev det dåliga beslutet att en fast fred skulle göras mellan rikena och städerna. Men angående Gotlandsaffären var det inget annat än svek och bedrägeri. Det är väl ofta försökt att de danska inte skulle låta Gotland gå iväg med någon riksdag eller dom. Därför var det inte utan att det kostade både möda och pengar vad man hade lagt ner på det.

När nu riksdagen skulle avslutas beslutade de (som de danska och lybska hade överlagt med varandra) att Danmark skulle behålla Gotland för en vidare utredning, och de lybska skulle behålla Borenholm, men för en bekväm tid, och kung Gustaf skulle behålla Wiken i Norge likaså för en bekväm tid, tills de danska skulle komma överens om att lösa den igen för pengar. Detta beslutades nu på denna riksdag. När de gick från rådet, såg kungen Herman Israel stående där och talade till honom, frågande var nu all den goda som han hade lovat honom? Var är nu de stora fordringarna och förpliktelser han hade svurit på? Och var var nu trolösheten? &c. Du ska (som han sa) en gång få skämmas för din arga förräderi. Och medan han sa det, svingade han till sin dart. Men kanslern och andra goda män som följde honom, sa att det inte skedde någon skada. Men Herman Israel grät och klagade och sa att han inte kunde råda för herrarna.

#87
Här med drog då kung Gustaf hem till Sverige igen, tackande Gud att han väl var kommen därifrån, ty han befruktade ytterligare hinderlist. Såsom till egennytta hade tordt offrat dem på fliskbancken här var jag gisslan, ty de visste väl att var han hade blivit borta hade det inte mycket besvärligt varit att ta Sverige in igen, ty här var inte många som lust hade att ge sig så ut och försvara sitt fädernesland som han gjort hade. Och kan än ingen veta vad jag då motton skedde hade, om inte den ädle högborne och dygdefulla Herr kung Fredrik hade vänt allting till godo, betagande och förhindrande allt tillfälle där någon fejd och oenighet kunde sig av tilldraga. Så gjorde han också att han inte ville sätta Sveriges vapen de tre kronorna in i Danmarks vapen, utan lät sig nöja med det samma vapen tillhörde, nämligen tre lejon med annat smått vad där var kan. Därför måtte han rätteligen heta Fredrik. Hans lämpor och åthävor rimade sig väl överens med hans namn. Ty all hans företagande och praktiserande lände till fred, råd och gärna alle andre herrar, furstar och städer till det samma &c. Men kung Gustaf var glad att han var kommen in om Sveriges gräns igen, tackade Gud, och lovade att han aldrig där efter ville stiga där utom så länge han levde. Vilket också så skedde.

Innan kung Gustaf drog ned till Danmark hade några lärde kommit hem från Wittenberg, enkannerligen Mäster Michell, honom satte han till kyrkoherde i Stockholm. Blev också Mäster Olof Petri kallad ifrån Strängnäs och till Stockholm, blev där stadens skrivare. Han predikade och flitigt med skrift och några små böcker ganska nyttiga till undervisning och ingång i Guds ords kunskap, och lät gå ut på tryck. Men här skedde såsom man säger plejer.

#88
När Gud bygger sig en kyrka, bygger fan strax sig en kappell bredvid. Här kom in i riket och till Stockholm en arg, förvirrad svensk skälm, en väderdopare vid namn Melchior Buntmakare, och han hade några av samma sort med sig. En av dem kallades Knipperdölling och var en köpman. Likaså några andra.

Denne Melchior intog Sankt Johannes kyrka österut och höll sig där för att predika, framför allt utifrån Sankt Johannes uppenbarelse. De andra hans anhängare predikade också, även om de inte någonsin hade blivit kallade till predikoämbetet på ett ordentligt sätt.

De rätta predikanterna, Herr Olef och Herr Michel, motsatte sig dem inte utan tog det för givet. Folket samlades som moln på himlen, inte bara tyskar utan även andra som ändå förstod tyska. Av deras exempel tog nästan varje man sig för att predika, päls- och skomakare och vilka de än var, gick alla framför som om det vore giltigt. Vissa predikade i Svartmunkarnas kloster, och vissa i kyrkor och kapell på gatorna.

Till sist tog dessa predikanter på sig och folket med sig, för att hindra kriget, stormade dem och hugg och rev sönder all orgelverk, bänkar eller vad som helst som fanns utanför klostren och kyrkorna, brände och stympade några med näsor eller händer, och förstörde allt runt omkring på torg och gator i staden. När de rätta predikanterna såg detta ville de gärna stå emot och stilla sådana upplopp. Men det var förgäves. De kunde inte på något sätt få stopp på det. Folket var för mycket svärmande och bullrande för det mesta, så att de inte visste vad de ville göra, utan var som rasande. Bönderna runt om hela Uppland, när de hörde detta, blev så förargade att de nästan gjorde uppror och övergav den evangeliska läran. När

Kung Gustaf kom nuupp till Stockholm fick han höra och se att det inte stod särskilt bra till. Han kallade då till sig Herr Olof och Mäster Michel, garvaren också, och så många han kunde få från hans parti, talade han ganska strängt till dem och frågade dem om detta skulle vara någon bestående och rättfärdig religion, att de svärmade och bullrade, förde folket in i en så grov svärmare och skrattfest att ingen kunde veta annat än att de var galna eller uppenbart besatta.

#89
Jtem (sade han) vet ni inte att inget företag kan föres till något gott ände, utan där finns ödmjukhet och ordentlig uppförande med? Har ni nu gjort allt väl? Bönderna sitter och väntar, och vill bära pålen över mitt huvud. Prästerna gjorde sin ursäkt att de inte stödde det, utan att det var mycket emot dem, att något sådant skulle hända. Men de kunde inte helt och hållet få honom att känna sig lugn, han gav dem i alla fall en chans att inte motstå honom först. Men Melchior och flera av hans anhängare fångade honom, hade väl låtit dem gå om halsen, om de inte hade bett för sig själva. Därefter utvisade han dem från riket och bad dem aldrig mer komma tillbaka. Alla dessa kom senare till Münster och blev hängda (vid det stora upproret) tillsammans med Johan van Leiden.

När nu kungen hade klargjort detta i Stockholm och hörde att det stod ganska illa till i landet, som tidigare nämnts, var bönderna arga och upprörda över denna villfarelse, hade en ond vilja mot kungen eftersom han inte ville hålla den gamla Guds tjänsten med den kraft som fäder och förfäder hade hållit för dem. Han visste inte heller hur man skulle skilja mellan den rena Guds ordets lära och den illasinnade villfarelsen som hade pågått, ingen av dem ville eller kunde riktigt undervisa om det. Kungen hade inte liten oro förrän han kunde dämpa detta. Men det hände inte förrän många år senare. Så han beslutade sig för att rida genom hela riket och göra sin Eriksgata. Men denna resa avslutades inte förrän ett år senare på påsktiden. Han gjorde det mest för att genom samtal och personliga möten med bönderna stilla deras upproriska sinne, som hade gett sig ut på den villfarelse som de trodde hade börjat i Stockholm. Men det hjälpte inte mycket. För här var det så mycket ogräs som alla var emot honom.

#90
Han rådde de evangeliska predikanterna och manade dem att vara mer försiktiga, taktfulla och ödmjuka i sina saker, att inte hårdfört eller hastigt falla på någon punkt som kunde ge upphov till förargelse, inte heller hårt skälla eller tvista med varken påvar eller biskopar, för det okunniga folket skulle bli genast förargade och säga att de predikade en ny tro. De rena evangeliska läror ville han behålla och kräva över hela sitt rike. Men hans största vånda och sorg var att de flesta av predikanterna inte hade förstått det på rätt sätt, utan var för bullriga. En del bespottade helgonen, en del fördömde alla goda gärningar utan att skilja dem som var mänskliga påfund från dem som Gud själv kräver i sin bok. Man kan säga med säkerhet att om han inte hade hållit fast vid dem, hade evangeliska läran platt utrotat igen.

I den tidigare resan eller Eriksgatan bestämde kungen att han ville vara i Uppsala vid jul, och skrev till doktor Peder Galle att han skulle vara hemligt inbjuden att delta i en allvarlig dispyt mot Mäster Olof Petri om de viktigaste artiklarna eller loci i skrifterna där de evangeliska och påvliga inte överensstämde. Och dessa var de viktigaste: om människornas rättfärdighet, om deras fria vilja, om syndernas förlåtelse, om helgonens åkallan och dyrkan, om skärselden, om bot efter döden med vigilia, mässor &c, om privata mässor, om goda gärningar och förtjänster, om påvens och munkarnas avlats- och avlatsbrev, om sakramenten, om människornas stadgar, om bannlysning, om pilgrimsfärder till Rom och annat. Denna dispyt hölls i Uppsala domkyrka den andra dagen i juli. Det blev en häftig debatt, men Mäster Olof höll mest handen över, eftersom han inte ville tillåta några bevis utom de som var tagna från den heliga bibeln.

1526

#91
Doktor Jens Gotus, som hade valts till ärkebiskop, reste runt varje vinter och besökte cirka 200 man, med en stor svit av biträden och tjänare. De flesta adelsbarn i riket var i hans tjänst som hans smådrängar, biträden, kammartjänare osv.

Och eftersom han ännu inte hade blivit konsekrerad och inte hade tagit biskopsvigning, tog han med sig en gråmunk vid namn Vincentius, som hade utnämnts till biskop av påven. Vincentius utförde alla uppgifter som en biskop skulle ha gjort – han döpte barn, välsignade altare, kalkar, mässhakar och annat sådant, han vigde klockor, kyrkmurar osv. Andra biskopar gjorde också sådant och mycket annat som inte behöver nämnas här. De tvingade också prästerna att ge upp allt de ägde om de av misstag hade fått barn med sina älskarinnor eller av andra anledningar.

En gång när ärkebiskopen var tillbaka från Norrland, kallade kungen på honom. Kungen frågade honom vad hans riktiga uppgift var. Hade inte vår herre Jesus befallt sina apostlar eller deras efterföljare att predika, undervisa och lära folket om Guds vilja, och vad tro, vad mening och vad tankar de skulle ha om Gud, om sig själva, så att de när de dog skulle ha en god samvetsfrid och bli saliga? Doktor Jens visste inte riktigt hur han skulle svara på frågan.

Kungen påpekade att han hade sett i skrifterna att vår Herre befallde dem att predika, undervisa och lära folket om Guds vilja, och vad tro, vad mening och vad tankar de skulle ha om gud, om sig själva, så att de när de dog skulle ha en god samvetsfrid och bli saliga. Detta var något som också var tänkt att gälla i andra länder och nationer. Tyskar, fransmän, holländare och engelsmän hade ju tolkat bibeln och många andra bra böcker, predikningar och annat på sitt eget språk. Men här i Sverige fanns det inga böcker på förståeligt språk förutom danska vårfrutiden (Worfrutiden), vilket var mycket dåligt översatt.

#92
Jtem Biskopar, Kaniker, prebendater, bondpräster, munkar och hela klerkståndet över hela riket här i Sverige var en lat och fåfäng grupp. Allmogen fick aldrig höra predikan oftare än kyrkomässan var. Hur skulle de då komma till Guds kunskap? Hur skulle de då kunna rättfärdigt be och åkalla Gud för sina andliga och timliga nödvändigheter? Jag tror bestämt (sade han) att detta har varit den största orsaken till det förtryck och fördärv som riket har drabbats av så ofta under denna tid. Då svarade Doktor Jens att de ville förbättra sig, och han ville göra sitt till, genom att först tolka det nya testamentet och sedan fördela det mellan alla domkyrkor i riket, så att var och en skulle kunna göra något härav. Vilket också skedde, men det hjälpte inte mycket. Ty de hade inte mer än en text att följa, nämligen Jeronimi.

Om Eriksmässan kom kung Gustaf till Uppsala med ganska stor makt. Han hade väl 2 000 hovmän som alla red i blank harnesk (rustning). Så en väldig fännika med knektar.

Då höll han ett ganska välkomnande tal (burspråk) till allmogen på gamla Uppsala högar. Bland annat klagade han där över att det fanns för många lata och onyttiga präster i riket, också att varje kloster var fullt av munkar, vilka alla var där inte mycket annat än som en skadedjur som förtärde yppersta grödan av landet.

Han frågade om de inte ville att han skulle mönstra dem. De lärda var dugliga att predika, dem skulle han försörja med god underhållning. Men de andra onyttiga brödtiggare (brödsecklar) skulle väl se om sig själva och följa det Gud hade befallt och i sin rumslighet ta emot fattiga, sjuka, halt, blinda och förlamade människor, föda och vårda dem till sina nödtorftlighet &c. Då ropade allmogen att de ville behålla sina munkar och ha dem oberörda, eftersom de själva skulle föda och vårda dem. Så lämnade han dem där vid den gången.

#93
När han så red hem, gjorde han Archielectum till maiengreve (ärkegreve?) och satte på en stor krans på honom, vilket han själv bar med sig hem. Några dagar senare höll han ett ståtligt maiengreve öl. Kungen satte han på hedersplatsen och sig själv på högsätet mittemot, med sina hovmän och hovfunktionärer omkring sig, så att hans gåvor överträffade kungens. Han skålade för kungen och sade: ”Må din nåd dricka av nåden ett gott år till.” På grund av detta uttalande blev han sedan allvarligt föraktad av både adeln och den vanliga människan.

Några dagar senare gick kungen dagligen upp till domkapitlet. Där började man återigen diskutera, och det ännu häftigare än vad som hade skett före julen, särskilt om kyrkornas immuniteter, privilegier och friheter osv.

Kungen själv ingrep och frågade Doktor Peder Galle varifrån de hade fått sådana privilegier. Doktor Peder svarade att den heliga kyrkan hade fått sina privilegier av kristna kejsare, kungar och furstar. Även adeln och den vanliga människan hade skänkt sin egendom till kyrkor och kloster för att upprätthålla de personer som skulle tjäna Gud. Och furstar, herrar och myndigheter hade stadfäst och bekräftat detta genom sina brev, som skulle vara giltiga och eviga. Sedan frågade kungen vidare om inte kungar och furstar i framtiden skulle kunna återkalla sådana privilegier, som de hade gett utan tillräckliga bevis, och att de hade blivit lurade av munkars och prästers predikan om själavandring, skärseld och annat sådant som aldrig kunde bevisas genom skrifterna. Där hade Doktor Peder antingen ingen möjlighet eller kunde inte svara. Kungen bad ärkebiskopen svara, men han förblev tyst och sade inte ett ord, särskilt eftersom de märkte att kungen började bli allvarligt upprörd. Men Mäster Jören Thurson, domprosten, trädde fram och försvarade sådana privilegier mycket och häftigt och ville till och med gå så långt som att de privilegier som kejsare, kungar eller furstar som tidigare hade gett och stadfäst inte på något sätt fick rubbas eller förändras vid Guds högsta dom och en evig fördömelse.

#94
Kungen lyssnade saktmodigt på vad han talade om, men bad honom till slut bevisa det med den heliga skriften, vilket han gärna skulle göra. Han sa också att han inte nekade att de goda och dugliga personer som flitigt arbetade för Guds ära i kyrkan förtjänade sin goda försörjning. Men, tillade han, det fanns andra som bara kunde åstadkomma onödig och obegriplig skrik i kyrkor och kloster. När det krävdes bevis som kunde styrkas med den heliga skriften, var domprosten inte till någon hjälp. Det beslutades då att deras friheter och privilegier i landet skulle stå helt och hållet under kungens behag.

Under sommaren eller våren före detta dog den ädla och välborne jungkarlen Nils Stenson i Uppsala. En ganska stor del av adeln och hans mor, fru Christine, Sten Stures änka, samlades för att begrava honom. De förde hans lik med ceremonier till varje kyrka, kloster och kapell i staden och överallt hölls mässor. Till slut fördes han dock till Uppsala domkyrka och begravdes där mellan kungastolen och altaret till helgonet Sebastian.

Efter denna goda jungmans bortgång inträffade en illvillig och förtvivlad händelse som orsakade skada i landet. En arg och orolig man vid namn Jens, född i Björkesta socken, vars mor var en hustru av tvivelaktig bakgrund, tjänade på en gård hos Knut Anderson och stals från honom för mer än 30 eller 40 marker. Han gick sedan över till Nils Crumme, tjänade även hos honom men lämnade honom sedan i vrede, och begav sig till Dalarna där han påstod att han var son till Sten Stures son och kallade sig Nils Stenson. Han ljög för alla i Orsa, Mora och Leksand

#95
Sa att efter han blev bördig till riket efter sin far kunde kung Gustaf honom inte lida, utan så fort han fick se på honom skulle han springa upp och gripa till värja, viljandes dräpa honom. Även att kung Gustaf hade förkastat den kristna tron och blivit Luthersk och en hedning. Och mycket annan lögn och svek hade han sagt till dalkarlarna. Han var också något väl ansedd, hade också en skalkaktig mun att tala med, hans ord låg honom helt redo. Och när han talade inför en församling och råkade nämna den unge herr Sten, som han kallade sin far, grät han genast bittert.

Dalkarlarna grät med. Bad dem ofta mitt i byggnaden göra det för Guds skull, och falla på knä, läsa fader vår och Ave Maria för hans fars själ. Tackade dalkarlarna, att de hade haft hans far så kär, och bad dem också låta honom som sonen få någon gnista av samma kärlek. Och snarast sagt, han talade så mycket till dem, att de som bodde i dessa tre socknar hade mestadels varit villiga att offra sina liv för hans skull. De satte till honom några unga män så många han ville, de skulle skydda honom.

En gammal hovman hade också gett sig till honom som hette Peder Gröm. Han var en duglig man för sin hals, hade tjänat den unge Herr Sten och visat sig manlig emot Rikets fiender. Han gav sig aldrig till kung Kristians folk, utan höll allt vid skogen med några andra, vakade alltid över dem för att överraska fienden, till vilket han också hade stor tur. Han var också från början med kung Gustaf , visade sig också manlig, men han föll sedan av, först när Peder Sunnanväder bråkade, och när hans spö var utslitet, blev denne Peder Gröm alltmer sliten, stod här i Sveriges och där i Norges dalar, var mycket välkänd bland allmänheten. Han gav sig också till Dalatjuven, gjorde mycket nytta efter att han hade en skalkaktig mun att tala med. Dalkarlarna brukade honom också ganska mycket för sening och annat. Men när Dalatjuvenns tid var ute, fick kung Gustaf tjänare Peder Gröm i Norge.

#96
Han fördes hit in till Sverige och efter långa rannsakningar blev han satt (efter sin förtjänta lön) på stegel vid Stockholm.

Förberedde daljunkern eller tjuv drog så till Rättvik, använde där samma konster, handlade med dem på sitt bästa. Men där fick han fast annorlunda svar. De svarade honom i munnen att han inte var herr Stens son. Och var han än hade varit var de honom inte skyldiga, han hade inte tagit dem och riket ut ur sådan nöd som Kung Gustaf gjort. Med sådana svar drog han därifrån och när han hade mer ståndaktighet skänkte de honom mycket bra saker, att han började skryta med beslagtagna vapen och annan prakt. Bad de honom att hålla sig stilla och vara nöjd så länge han hade sin resa till Norge, han ville väl komma tillbaka med goda nyheter. Han tog med sig sex män och drog till Norge och vem han lade sig i lag med, förtalade och anklagade han kung Gustaf. Han kom till ärkebiskop Olof i Trondheim, han gav honom makt och överöste honom ganska hövligt med stora gåvor och all slags hjälp och stöd, fick honom 300 man, vilket beslutades till hans hand på ett år och en dag. Ty han var allvarligt förtjust i den meningen att han skulle vara den unge herrens son.

Han drog sedan till Fröjered med ärkebiskopens uppmaning, predikade och blev tilldelad hans dotter. Jungfrun gav honom en guldkedja och satte den runt hans hals, så stor att den nådde ner till hans höfter. Allt detta (man kan tänka sig) hände i den glädjefyllda förhoppningen att hon skulle bli drottning i Sverige. När han nu hade stannat i Norge så länge han kunde tänka sig vara hövligt, sade han sig vilja återvända till Sverige och ta över riket. Han drog över bergen och in i Dalarna igen, tog upp och började resa.”

#97
Men där ville ingen följa honom mer än de tre socknarna. De som bodde i Gangne och Tuna var som vi brukar kalla på latin neutrales, det vill säga de höll med ingen rättfärdig, varken med dalkarlen eller Kungen Gustaf. Ingen ville stå fast med någon av dem, och ingen ville fast emot, kunde väl lida båda deras tjänare. Men de som bodde i Hedemora, Skedvi och Huseby stod något mer lojalt med Kung Gustaf. Förskickade så dalkarlen en hop folk ned till Hedemora och Huseby kloster, där låg några av Kungens hovmän i borgläger, dem hade han befallt slå ihjäl, så skulle de ha till pris deras hästar och vad som helst de kunde få med sig.

När de kom dit visade Hedemora kärlek och de andra dem blygsellöst och släppte hem dem igen, både de som satt hemma, och vad de kom nerdragna med då dalkarlarna med någon överraskning ville möta dem på halva vägen och begära av sin rätta herre kung Gustaf att han skulle komma till deras hjälp med sitt krigsfolk.

När nu Tunaborna hörde detta föll de med något mer allvar emot dalkarlen och sade sig vilja stanna med bergsborna hos sin rätta herre och kung. Några hugg släpptes lös när de hade sitt budskap till varandra. De som skickades från Tuna sände alltid någon parti hit ner för att töia dem till dalkarlen, samma gjorde de andra, förskickande sitt budskap tätt upp för att töia dem till Kungen. I Tuna och där omkring visades alltid Kungens fogdar någon passelig styrka, vilka där var vana med dalkarlarnas sändebud, uppträdde så att mesta delen kom hem igen med ett blodigt ansikte. Samma gjorde också de andra sändebuden. Och det skedde mycket mord där och var emellan båda partierna. När nu dalkarlarna såg att Rättvik och Gangne och hela bergsbyn var emot dem, och hade inte heller annat att vänta av allmogen utanför slättlandet på Rumbolandet, förutom att Kungen förmådde med sitt väldiga krigsfolk, började de få råd i örat och tänka på i vilken farlighet de stod. De började så största delen tveka om han skulle vara herr Stens son.

#98
Gripe för den skull så mycket till råds att de skulle sättas en dag med de andra, under en månads tid. Och innan detta skulle rannsakas och bevisas var det bättre att vänta och se vad som skulle hända.

Då kung Gustaf hörde detta, gick han till Västerås och kallade på den största delen av rådet och hans moster Fru Kerstin, bad henne att hon skulle skriva till honom, vilket också skedde. Hon skrev och frågade honom om han bekände henne som sin moder, hela tiden sa han att Herr Sten var hans fader, vad han ville säga var att det inte fanns något nödvändigt att bevisa att detta var en uppenbar lögn. Hon kunde inte heller glömma hur många barn Gud gav henne med sin salige herr Sten. Hennes första son (hon nämnde honom) Nils Stenson såg hon död i ansiktet för någon tid sedan i Uppsala. Den andra sonen Svante Stenson visste hon väl var han var. Hon talade också om alla sina barn vid deras namn. Men dig (hon sa) känner jag inte igen, ditt eget samvete ska vittna (du ljuger) inför Gud och människor.

Därefter befallde Kung Gustaf att sända brevet med senningeboden för att de skulle läsa högt och offentligt så att alla dalkarlar som var närvarande kunde höra det. När detta nu hände, bad de honom om hans svar på Fru Christines brev. Han svarade att hans kära moder Fru Christina inte längre ville känna igen honom, att han föddes före deras bröllop. Då föll det som en tyngd över ögonen på dalkarlanar (som hade någon förståelse) att de förstod att detta var den ädla och dygderika frun som de hade hört talas om. Det är lätt att föreställa sig hur ledsen och upprörd hon var när hon fick reda på detta av senningeboden, när de var tillbaka i Västerås.

Då skickade Kung Gustaf en god krigshär till dig. De tog med sig mycket av allmogen från bergslagen, men ingen annan än de som ville följa med frivilligt.

#99
Kommer in till Börstade ferigo, där lade han andra sig på varandra sidan utan möte helt starka. De sköt många skott och pilar över älven till varandra. Då kom Rättviks män på den här sidan om elfen. Men de fruktade förstås att de skulle vara fiender. Så hade de från Rättvik sänt sin bud till dem, lät dem förstå att deras mening var att öka och stärka kung Gustafs trupp, och ville med honom upprätthålla liv och blod. Där låg de modiga där tillsammans i några dagar. Kungen begärde då att Gustafs folk skulle samtala med de andra för att få ledning och gisslan i 15 dagar, som de ville skicka till dem senare. Vilket också skedde. De skickade tid över Peder Svenson i Wiborebodha, Måns Nilsson i Asboda, Anders Pederson i Rankhyttan och andra av de främsta.

Då visade Måns Nilson sig som en trogen man. Hade han så härdats fram i ändan, hade han absolut inte kommit i den förlusten som (Gud vare tack) senare drabbade honom. Men det är ett sant ord, ingen har så starka ben att han kan bära goda dagar, om Gud inte faller honom till. Förutnämnde Måns Nilson sade till dalkarlarna, bad att bli fängslad, bunden och tvungen, tills de hade ordentligt undersökt saken. Där de kunde finna sanningen att den upproriske mannen var Herr Stens son, skulle han ge dem lov att hugga sig i hundra stycken. Samma sade också alla andra som var med honom. Sade ytterligare att de hade gjort fel, att de hade varit så lättsinniga, att de stal tro från en smutsig person. Varför var nu inte annat råd på färde, antingen skulle de nu ge honom ifrån sig, sätta sig ner, be sin kära rätta herre och kung om nåd och vänskap för det som hade hänt, till vilket de ville vara goda medlare, eller så skulle de bli så illa åtgångna av kung: Gustafs folk, Bergslagen och rättviksmän, att i de tre socknarna skulle inte hund eller tupp överleva.

#100
Och mycket annat blev där talat och svarat. Efter behandlat var begärade dalkarlarna av den som på kungens sida var, att de ville vika ut ur ringen, så länge de fick rådslå sig emellan om vad de skulle svara och besluta.

Sedan kallade de dem in i ringen igen och gav dem sitt svar under dessa villkor och förord: att de ville förneka sin dalkarl och sätta sig ned. Först om han kunde komma fri och bevara sitt fria välde i landet, skulle han fria och försöka försörja sig på bästa sätt. Därefter skulle det som de hade företagit vara förlåtet och en offentlig sak. För det tredje, att ingen ny tro eller Lutherska läran skulle tvingas på dem. För det fjärde, att kungen inte skulle klä sig så utländskt och brokigt. För det femte, att han skulle bränna upp eller avstå från dem som åt kött på fredagar eller lördagar, osv.

Med detta besked drog de tillbaka igen och sände budskapet genom natt och dag till kung Gustaf. Han skrev hastigt ett svar till dalkarlarna och lovade att hålla den första och andra artikeln obevekligt, men bad dem att inte bekymra sig om teologi och samhällsvetenskap, eftersom de inte förstod något om det. Till det fjärde svarade han att han inte ville bli styrda av dem i hur han skulle klä sina drängar och hovmän. Han kunde och skulle rätta sig efter andra potentater, kejsare, kungar och furstar, att vi svenskar inte är mer grisar eller getter än de.

Så hade dalkarlarna nu inget annat råd än att ge sig till frid och nöja sig med det. Freden blev bekräftad på båda sidor, alla bönder satte sig ner på båda sidor och kungens krigsfolk drog tillbaka till sina borgar igen. Men dalkarlarna krävde att samma dalkarl skulle bli fri och kvarstå i riket och i Norge. Han skämdes för att ge sig till ärkebiskopen, till fru Ingegerd eller någon annan han hade haft att göra med, han var inte mer än en själv och for och tiggde i små sjöstäder som Marstrand och Kungälv, osv.

#101
Efter en tid lämnade han Sverige och begav sig till Tyskland. Tre år senare kom han till Rostock. Av en slump råkade en kunglig skrivare vid namn Wulff vara i Rostock samtidigt, och den beskrivne Dalkarlen fördes snabbt till fängelse med anklagelser om allehanda oärliga handlingar som han hade utfört i Sverige. Rostocks råd lät dock ingen av dessa anklagelser gå vidare, utan valde istället att döma honom för det värsta brottet. När detta bevisades för honom ville de inte benåda honom. Wulff skrev omedelbart till Sverige för att be om Knut Andersons besvurna brev och sigill, som innehöll all information om vad Dalkarlen hade stulit från den gode herren. Därefter dömdes han till döden, men benådades till svärdet.

Under vintern och fram till denna tid hade kungen haft vänliga affärer med ärkebiskopen Olof i Trondheim och hade sökt honom flitigt med bud och brev. Bland annat begärde han omedelbart att ärkebiskopen skulle behandla Herr Peder Sunnanväder och Mäster Knut som vänner och sätta dem fria från hans tjänares händer. Han påpekade också för ärkebiskopen vad den rätta saken var och hur många tusen marker som han hade fått från rikets kassa och aldrig hade redovisat för, efter vad grovt förräderi och uppror de båda hade begått i Sverige, etc.

När ärkebiskopen hörde detta ville han inte göra någon försvar, utan tillät istället kungens tjänare att ta dem till fånga och föra dem till Sverige. I augusti fördes de genom Uppsala och till Stockholm. En av dem, Herr Peder Matthei, som också kallades Herr Peder Silverköparen, hade begått ett litet brott genom att omedvetet ha fört några av Sunnanväders brev till sina vänner i riket.  Hans brott var alenast, att han av oförstånd hade fört någor Sunandväders brev till hans vänner här i Riket.

#102

Då var inte heller denne med i riket, utan blev hämtad till deras följe sedan de blivit tagna genom Uppsala. Så blev de alla tre införda i Stockholm med en fastlagsgilla och var klädda i gamla slitna kläder och slarviga kappor, ridandes på magra hästar. Peder Sunnanväder med en halmkrans på huvudet och ett trasigt träsvärd vid sidan. Mästare Knut med en näverbiskopsskrud. Och en stor hop i lortiga kläder höll sig vara deras medlöpare. De ropade till folket de mötte och frågade om någon hade sett kung Gustav eller visste var han hade tagit vägen. För det hade kommit en ny kung, herr Peder kansler Sunnanväder, som ville gripa honom. Genom norra porten blev de införda, och den ena långa gatan söder och den andra norr, på den sistnämnda in på Stortorget och mot fängelset, där de skulle möta bödeln. Det lästes också mycket rim om deras färd. Kom också några riddare på det grundade påståendet att de visa männen hade hellre velat avslöjas som förrädare än att stödja doktor Martin Luthers lära. Dessa rim framfördes med mycket skratt och fastlagsfestligheter och handlingar etc. Sedan fördes de i fängelse där de hölls över julen och in på nästa år.

Under detta år var det ganska många skogsryttare överallt i Uppland, så kungen kallade samman alla bergsmän som fanns både vid Sala berget och andra berg och ökade sin riddarhär med dem. Han satte också upp hövitsmän, några över 3 rotar, några över 4, och skickade sedan varje hop till sin plats, att de skulle gå genom skogarna tvärt och längs med, och rensa ut vilka ogräs de hittade av det slaget. Vilket också skedde. Då tackade bönderna kungen och var glada att de kunde bo tryggt och inte dagligen vara rädda för sådana här angrepp.

1527 Reduktionen och första slagen mot kyrkan

#103
År 1527 på sista dagen av distingsmarknaden fördes Sunnanväder och Silverköparen till Uppsala. Den 18 februari hölls rättegången över dem i den gamla salen, där prästmötet brukade dricka prästagille. Det satt till rätta både andliga och världsliga väl till över 15 eller 16 tolfter.

Kungen anklagade dem själva och lät läsa upp över 60 Sunnanväders brev, som alla var fulla av spott, spe och förräderi. Därefter dömdes herr Peder Sunnanväder enligt Sveriges beskrivna lag som förrädare till stegel och hjul, eftersom han ansågs ha agerat emot sitt fädernesland. Han avrättades och sattes upp (klockan var mellan 12 och 1 efter middagen) på den högsta backen söder om staden. Men den tredje personen, herr Peder Silverköparen, benådades. På onsdagen efter det och med liknande mått för rätt, dömdes, avhuggen och sattes upp på hjul vid Stockholm.

Så bestraffade också Gud landet det här året med en gräslig hunger. Folket hade inte annat än barkbröd att ta till och de som kunde köpa något annat, som till exempel agnar eller mäsk, ansågs vara mycket lyckliga. I Roden och överallt i skärgården dog några människor av hunger. Orsaken kan man förstå har varit att Gud ville visa dem att han var missnöjd med att de så föraktfullt motstod Guds ordslära och fördömde samma lära innan de ens hade hört eller visste vad den var, enbart för att Satan blåste dem i örat. De ville inte heller höra eller lära sig skillnaden mellan skojare och väderdöpare och den rena läran i Guds ord, utan höll allt för en enda sak och sa vad de ville.

Men folket var så argt att de hade en annan orsak. De gav all skuld till kungen och kallade honom en bark-kung, precis som hans skyldman och förfader kung Carl hade varit för honom.

#104
Men samma förfärliga hunger hade tagit livet av flera av dem, där kungen inte hade skaffat in mat från Livland under följande vår och sommar, tillräckligt mycket spannmål, till och med några tusen tunnor råg och malt, med vilka han matade hela riket. Han lät dem köpa för en mark per tunna, men efter en viss rangordning först en härads, sedan en annan, först en socken och sedan en annan, så att ingen skulle köpa på svarta marknaden, och sedan fördelade han det till de fattiga utan att någon skulle gynnas över en annan, så att han (från den fruktansvärda hungern) själv och hans hustru och barn skulle bli bevarade. Men folket var så argt, otacksamt och olydigt att de inte gav kungen någon som helst tack vid den tiden. Biskop Brask var upprörd över detta och så var också hans anhängare, både adelsmän och präster. Dessutom var det ett stort antal böcker från prelaterna, kanikerna, prebendaterna och andra obildade präster, och det var där deras största hopp låg. De fruktade att de skulle förlora sina stora inkomster och höga ställning, så de hatade kungen eftersom de ville förvränga Guds ord och hans rena lära.

Biskop Brask fick höra något om detta från diakonerna. Så han kallade några som tidigare hade kommit från Uppland och frågade vad Lutherska kyrkan sa och predikade, särskilt om deras ställning, nämligen biskopar, kaniker, prebendater och andra präster, och om vår Helige Fader påven i Rom & c. Diakonerna svarade: ”Påven kallar de för Antikrist, och hans följeslagare och medhjälpare kardinaler, biskopar, präster och munkar kallar de Antikrists rike. Och ingen är rätt biskop eller präst, utan de som är församlingens tjänare, predikar Guds ord för dem, lär människor känna sig själva, tröstar och stärker dem i deras kamp mot synden, och utdelar sakramenten på det sätt som apostlarna brukade.
Då svarade Brask: ”Hur kan ni bevisa att påven är Antikrist? Ska inte biskopar och präster vara tjänare och underordnade myndigheterna?”

#105
Det är inte långt sedan (sade han) som den unge herr Sten Rijkezens herre tog mig under armen och ledde mig, precis som han gjorde med alla andra biskopar. Han svarade att de bevisade med Sankt Paulus läror, sägandes så och så skriver Sankt Paulus i den eller den episteln, i det eller det kapitlet.

Då sprang biskopen upp, nästan som rasande, rev av sig alla sina kläder, kastade hatten till marken och sa: ”Det hade varit bättre om Paulus hade varit brännbar än att han skulle bli igenkänd av varje man. Nu (sade han) bevisas mina ord, jag har rått de mest värdiga fader kardinalerna att de skulle åka till påven och be honom att utlysa interdikt och förbjuda någon att ha eller läsa Sankt Paulus epistlar, låta dem brännas och förbjudas.” Härifrån kom (som tidigare nämnts) att allmogen i samma Östergötland, Småland och Västergötland var helt olydiga.

När kungens fogdar förhandlade med dem eller skrev till dem själva, så var allt detta möttes med förtvivlan och spott. Samma sak hände i dalarna. De var ännu värre än de andra. Kungens fogdar fick nästan inte ens tala med dem innan de huggit dem. Invånarna i Hälsingland och större delen av Norrland var inte mycket bättre. Därför var kungen tvungen att tänka på att avväpna några landsändar och tvinga dem till lydnad.

Kungen kallade sitt största krigsfolk, både sitt eget och hela adeln, både från Finland och Sverige, och samlade dem vid Kyndelsmässan i Västerås. De var väl till häst och till fots vid 12 eller 14 tusen. Så drog de med dem rakt upp till Dalarna. De skrev sedan till både Östra och Västra Dalarna att de skulle möta honom var som helst vid Tuna, antingen med ärliga vapen eller undergivenhet, beroende på vad de föredrog. Om de inte ville möta honom där skulle han besöka dem hemma så att de skulle lyda. Han fick dem också för sig vid Tuna, de ställde sig i en hög och räckte ut krigsfolk runt omkring dem. Det blev en hård drabbning.”

#106
Måns Brynteson talade mest på kungens vägnar. Han frågade dem vad de ville. Vad hade de för orsak att förakta sin rätta herre och kung, som de hade hyllat och svurit trohet till, och visa så uppenbart förakt för hans nåd eller hans befallningar så att hans befallningsmän inte kunde få någon lydnad eller lydnad av dem, även om de hade glömt vad nåd Hans Majestät hade visat dem för de uppror de hade gjort under herr Peder Sunnanväder och Dalecarlians tid. Dalecarlianerna svarade till sist oförnuftigt och sa att de tackade kungen för att han hade tagit dem i nåd för de två upproren, men sedan visste de inte att de hade gjort något illa.

Herr Måns sa att det var illa nog att ha en förrädisk och olydig hjärta mot sin herre och kung. Det samma visste de också, vilket kunde bevisas att varje gång Hans Nåds sändebud eller befallningsmän kom dit, var de genast redo att lyfta sina yxor högt, spänna bågarna, slänga ut de fulaste orden de kunde, och tala hånfullt om sin herre och kung. Det är emot Sveriges lagar som innehåller att den som förtalar en av kungens råd eller kungen själv har begått dödsstraff. Därför kunde de förlåta sig fritt för att om Hans Nåds majestät nu ville benåda dem för allt sådant, skulle de bli så illa tilltygade att inte en fot skulle komma upp igen om Börstade färist. Riddarhuset red till kungen där han stod bland (även om han var helt klädd från topp till tå) och bad honom att låta skilja bönderna, placera sina vänner Retwick’s män och flera oavgjorda personer på en särskild plats och låta de andra stanna på en särskild plats. Kungen svarade och befallde att högsta rådgivaren i Dalecarlia och många andra som hade använt sin skamlösa och oförsiktiga mun mot honom skulle undersökas och dömas enligt Sveriges lagbok.

#107
Den begärda skriftliga begäran lämnades in och godkändes. Sedan hastade de iväg och lämnade platsen. När de andra såg att blodet började rinna, kom andra människor från Skellona, som fruktade för sina liv, började skrika och gråta, föll på knä, bad för Guds nåd från kungen, lovade bättring och efter en ganska lång förhandling fick de nåd och vänlighet. Kungen svor på nytt trohet och lojalitet osv. Så kom kung Gustaf till Dalekarlen för att tala och få dem att lyda.

När kungen hade kallat på sin vilja i Dalarna, gick han med hela armén runt Kopparberget, Svärdsjö och över Hälsingeskogen och in i Hälsingland. Han samlade hälsingarna på en lämplig plats i Delsbo. De samlades från både södra och norra provinsen, även från Medelpad och några från Ångermanland. De ställde sig i ringen och bad dem att följa Dalekarlen, och undrade varför de var så olydiga och föraktade Hans Majestät och hans tjänare. Efter att de hade fått sanningen att veta hur det gick med Dalekarlen, kunde de inte använda många ord, utan bad genast om förlåtelse. Därför blev det ingen avrättning utan några få satt i fängelse i en kort tid. Sedan gick kungen med sin armé till Gästrikland och gjorde affärer där också. Sedan gick han därifrån till Stockholm och skilde allt krigsfolk från sig, förutom hans dagliga hov.

Kungen arbetade så mycket han kunde för att bönderna skulle förstå honom och hans arbete till gagn, men det hjälpte inte mycket eftersom de alltid var emot honom. Orsaken var att han hade så få rättvisande vänner som förstod och ville tolka hans affärer på bästa sätt, vilket han inte kunde få förrän det påvliga ogräset var utrotat och både höga och låga började förstå och inse den evangeliska läran, som lärde vad undersåtarna är skyldiga att göra mot överheten och hur överheten ska agera gentemot dem.

#108
Aldrig hade dalkarlarna varit så lätta till uppror, nu med Sunnanväder, nu med daljunkern, eller i framtiden med västgötar, eller även smålänningarna med Dacken, där de inte hade haft en felaktig mening om kungen, nämligen att de trodde att han ville fördärva och förtrycka den rätta kristna tron och den sanna Gudsdyrkan, och försöka införa en falsk och kättisk tro i riket. Denna åsikt blåste gamla folket och en mängd gamla präster alla öron och hjärtan fulla av hos det andra folket. 

Det följde att kungen oavsett hur mjukt och vänligt han talade med allmogen, eller hur hårt och skarpt han ville, blev illa mottagen och gick till det värsta. När han talade mjukt sa de att han nu ville smickra dem med en harfot. När han talade hårt sa de att de inte hade något annat att vänta än skatt och utskällningar, svordomar och onda ord, och att han ville förstöra dem och hela riket. De landsmän som ändå satt stilla var och inte annat än ett skrik från räddhåga (efter att de hört att han hade med kraftiga händer satt dalkarlarna och norrlandet i kamp), inte av rätt kyrka eller vördnad, som alla kristna undersåtar borde ha för sin kära herre och kung, som den visa Salomon skriver och lär i sina Höga Visdomar, att kungen och riket bör liknas vid brud och brudgum. Så präglade och övervakade kungen länge innan han kunde förstå dessa orsaker. Och efter att ha upptäckt att de flesta av sådana gamla präster, munkar, biskopar med mycket inflytande från en del av adeln, höll fast vid det gamla påvedömet, tänkte han på att ta bort det genom de medel som skulle följa härnäst.

#109
När kungen insåg att doktor Jens, som var vald till ärkebiskop, inte var villig att hjälpa till med någon god reformering utan höll fast vid påvens makt och inte ville förlora sin höga ställning och stora prakt, kallade han honom till sig och sa tydligt att han inte skulle känna honom som någon ärkebiskop och bad honom att lämna landet och förbjöd honom att återvända till Uppsala, eftersom han fruktade hans romerska planer. Men den andra hade redan flytt tidigare och hade tagit med sig sina bästa saker och skatter, liksom alla gamla rikets dokument, krönikor, historier, register eller vad som helst som fanns i biblioteken i Uppsala, och förde dem med sig till Rom, där han senare skrev en latinsk krönika och blandade både sanning och osanning. Men hur mycket man än försökte bevaka honom, lyckades han ändå ha några romerska älskarinnor innan han lämnade landet. När han lämnade Stockholm stannade han i Roden och gick till Söderby kyrka, där han skrev ner all information om prästerskapet i hela Roslagen, och ljugit för dem alla och sagt att han var en av kungens sändebud till många platser i utlandet, särskilt till Polen för en giftaffär, och att en skärbåt hade gått sönder där hans kistor med sina skatter hade varit. Han var i en sådan bedrövelse att han inte visste vad han skulle göra. Slutligen drabbades han hårt av domen och skämdes över att ha agerat så högfärdigt och inte kunnat uppföra sig som en sådan person borde gentemot kungen och hela riket. Han bad dem med stor tröst att hjälpa honom med pengar, oxar eller vad som helst de hade till hands. Han skulle, när han återvände till sitt ärkebiskopsäte, inte bara förtjäna mycket pengar utan också dubbel betalning och skulle alltid ha deras gynnsamma syn på honom så länge han levde. Sådana övertalningar gjorde prästerna så vänliga att de till slut gav honom mer än de hade råd med, ur sina egna fickor, bältet från sin egen kropp, självskålar, krus och allt annat de kunde hitta.

#110
En person lånade och lånade ut till varandra och bar fram, de som var längre bort från hemmet bad honom att han skulle vilja ta på sig resan på tre eller fyra dagar, till vilket han gav sig gärna tid. De kom tillbaka och inte med tomma händer. Han fick själv oxarna och hästarna, det fanns inget att säga om det. Med detta lämnade han riket i början av juni månad och kom sedan aldrig tillbaka.

Några dagar före Johannes Döparens dag började herredagen i Västerås. Söndagen innan höll drottningen en ståtlig bankett för dem som hade kommit, bjöd in biskopar, råd, köpmän, bönder osv. Vid samma bankett gjorde drottningen något klart med en liten förändring vad hon hade i sinnet, som hon hade ansett vara irriterande.

Tidigare var det brukligt att biskoparna skulle ha högsta platsen närmast kungen, sedan rådet, sedan prelater och kaniker, sedan adeln osv. Liknande ordning hade de också i alla brev de skrev till främmande länder. Men när riket inte hade en kung utan en hövitsman, så satt biskoparna inte bara över riksdagens råd utan också över rikets herre och hövitsman. Så ärkebiskopen satt i högsätet, så de andra biskoparna. Närmast ärkebiskopen satt biskopen till Linköping, så Skara, så Strängnäs, så Västerås, så Växjö, och så alla andra biskopar till Åbo. Närmast rikets herre, så riksdagens råd, så beroende på vad som tidigare nämnts. Men kung Gustav gjorde en sådan förändring. Han placerade rådet först närmast sig själv, sedan den mest framstående av rikets riddaradel, sedan biskoparna, sedan den mindre adeln, sedan prästerna som då kallades, sedan köpmännen och sedan bönderna. Det behagade biskoparna och de som var valda där ganska dåligt.

Dagen efter samlade sig alla biskopar och valda, tillsammans med prelater och kaniker i Sankt Egidio-kyrkan, framför den ljusa dörren, rådlade och gav varandra råd om vad kungen skulle vilja göra med detta företag.

#111 
Svarade biskop Hans Brask till Linköping och sade sig nogsamt förstå att han ville göra dem trötta och blotta som andra bondepräster, ta ifrån dem deras ränta, slott och fäste som de hade. Då svarade några andra, biskop Peder i Västerås och mäster Magnus Såmmar, som var vald till ärkebiskop i Strängnäs, att de var väl tillfreds med att vara både fattiga och rika som kungen själv ville ha dem, och att de hade litet att bära och ge bort. Då sprang Brasken upp, grämde sig och sade att de var galna om de så gjorde. ”Vill kungen ta ifrån dem något med våld, så tag det”, sa han, ”men om han inte vill ge det till oss av god vilja, så låt oss göra det som är behagligt för den Helige fadern påven. Då kan vi ha en fri aktion och klaga inför hans helighet. Därför varnar jag alla att inte ge upp från påven. Många kungar och furstar har gjort samma sak som den här kungen vill göra nu. Men de har blivit bannlysta av den Helige faderns dunderslag, så att kyrkans personer har fått tillbaka det de har rätt till och har blivit fria från dem. 

Men om vi faller från påven, vår yttersta tillflykt, så har vi eldar och faror på alla sidor. Först blir vi ex-kommunicerade av honom. Sedan blir vi härda som slavar under kungen, utan att våga svara för kyrkans friheter och privilegier. Här påverkades de så mycket att de alla föll in i hans mening. Därav svor många eder och åtog sig att aldrig ge upp från påven så länge de levde, eller att hålla med någon artikel i Luthers lära, utan att hålla sig i medlet mellan två och sju, med förhoppning om att det snart skulle bli annorlunda och påvens lära och gudstjänst skulle återigen komma fram. Därefter gjordes många brev som kallas protestationer, vilka de beseglade och undertecknade var och en med sin egen hand, och höll fast vid dem till sin död.

#112 
Protestationerna hittades sedan under golvet i Västerås domkyrka år 1542 och fördes till kungen. Därefter påbörjades omfattande åtgärder, vilket skedde i Klosterträdgården eftersom slottet ännu inte hade blivit mycket reparerat sedan kriget hade pågått. Då gjorde kanslern presentationen på kungens vägnar med denna grund. För kungen var det omöjligt att vara deras huvud, hålla regeringen i gott skick och skydda dem så länge det stod till i riket, som nu (ansåg han). Här ville alla råda för sig själva. Allt arbete och möda som kungen utförde med en god intention för rikets bästa, togs och användes till ondska. När kungen ville bota något fel, såg han att folket i riket genast skulle möta honom med påkar, vilket han inte kunde skylla dem så mycket som deras onda anstiftare. Det fanns stora brister på alla sidor, både i det andliga och det världsliga ståndet. Personerna i det andliga ståndet ville bara leva lätta och goda dagar, brydde sig inte om sitt ämbete och folket lärde sig inte om Guds vilja. 

Och när kungen efterfrågade att Guds ords rena lära skulle spridas, kallades han för en kvacksalvare och kättare, även om han hade undertryckt och fördrivit dem som ville ta saken i egna händer. Hans kungliga engagemang, uppmärksamhet och flit kunde han inte bara njuta av fördelar, utan också utsättas för förtal, ovilja och förföljelse. Därför kunde han inte vara deras huvud och kung. Därefter framfördes att kungen skulle besvära sig över att Kronans räntor var så försvagade och stympade att det knappt fanns något kvar för att upprätthålla en krona med, vilket kunde bevisas väl genom att den unge herr Sten Sture, riksförvaltarens ledare, inte kunde hålla över 500 krigsfolk. Det var också bevisat att en del av biskoparna hade mycket mer resurser för att bygga upp, och var i mycket större förmögenhet än rikets herre eller kung.

#113
Detta hände på grund av att ridderskapet och adeln var försvagade, eftersom deras föräldrar hade bristande kunskaper och naivt gav bort sitt bästa och största gods, inklusive fasta egendomar, från sina rätta och naturliga arv, till kyrkor, kloster, prebender osv. Som en följd av detta hade de inte eller hade mycket lite att leva på om de inte hade förläningar och understöd från kronan. Till detta kom också en stor brist i riket med den ständiga appelleringen och skottlossningen mot påven i Rom, vilket gjorde att rikets härskare eller kung ständigt riskerade att förolämpa det romerska samfundet. Även en del biskopar blev alltmer obeståndiga, medan rikets regent var under uppror och öppna krig. Medan de gömde sig på sitt slott ökade rikets herre sitt inflytande och makt så mycket som det verkade möjligt. Sådana saker var alltför svåra att hantera för dem. Som ärkebiskop Gustav sa till herr Sten Sture att han hade förkastat från sin påve att föra en skarp strid för sig, så att herr Sten skulle se och veta om han skulle stöta någon på sidan av honom eller om någon annan ville ta upp det vaxljusen till detta.

För det fjärde var det inte acceptabelt att biskoparna skulle ha några slott och fästen som de själva hade kontroll över, utan de måste ge dem som pant och lägga dem under kungens händer, så att han kan förläna och bestämma om dem enligt sitt eget gottfinnande.

För det femte var det inte till någon nytta för riket att en del av biskoparna, prelaterna och andra kaniker hade dubbelt så stora inkomster som de behövde. Därför skulle deras inkomster och försörjning göras kända för kungen, och när de lämnade kvar så mycket de behövde för sina nödtorft, skulle de nöja sig med det och inte utnyttja bönderna genom att tvinga dem till någon illvilja mot kungen. Slutligen uppfanns dagliga listigheter av bönder, präster, munkar och diakoner som inte var annat än misstro för att berätta för den oskyldiga allmogen om deras gods och egendomar och leda dem på vilseledande vägar, vilket inte var acceptabelt för kungen att acceptera.

#114
Beslutet var detta, att med mindre här blivit tilltänkt att råda bot på detta fel i dessa artiklar, ville kungen vidersaka riket och regeringen.

Då bad kungen ridderskapet och biskoparna att ge honom svar på detta. Då steg Herr Thure Jönsson upp och några med honom, både för att han ville inte förhasta sig utan med tålamod höra deras svar. När det var bekräftat, talade biskop Brask och sade: ””Vi som är i detta andliga stånd måste bekänna att vi är vår allraheligaste fader påven tillsvurna, och har lovat honom att vi inte ska företaga något i lärandet eller några andliga saker utan hans samtycke och minne. Vi är också tillsvurna vår nådige herre kungen med huldskap och manskap, och bör vara honom lydiga så långt att ingenting går emot dekret och statuter från påven eller universella konciliet, vilket är allmänna biskopsmöten som stadgats och föresatts för oss. Därför (sade han) är det inte vår plikt att med vår vilja avstå från den Heliga Kyrkans egendom, lös eller fast, rörlig eller orörlig, då påven har befallt oss att ha det i förvar. Men om dessa präster, munkar eller diakoner uppfinner några finesser eller bedrägerier som inte består eller har lovat, kan de väl avlägsnas och straffas för sådant.””

Då frågade kungen rådet och adeln om vad de tyckte om detta svar. Herr Thure och hans parti sade sig inte kunna förstå något annat svar än att det var det näst rätta svaret, men inte ännu hade alla artiklar fått svar. Då sade kung Gustav: ””Då har jag inte lust att vara er kung längre. Allt jag förväntade mig var ett annat svar från er. Nu kan jag inte förvåna mig över att bönderna är galna, när jag upplever att de har sköna förebråelser mot mig.”””

#115
Få the icke regn att skilja mig, få the icke solsken att göra mig likaså händer det hårda år, hunger och pest eller vad det kan vara, måste allt jag bära på mina axlar, likasom de inte visste att jag är en människa, och ingen Gud. Det är också tacken att jag genom stor sorg och bekymmer skaffade hit in i landet så mycket spannmål, råg och malt från främmande land så att detta fattiga svenska folk inte skulle gå under att de skulle lida så oerhört mycket. Men (han suckade) jag måste arbeta på ert bästa så mycket jag kan och förmår, antingen i andliga eller världsliga saker, jag har dock inget annat att vänta som lön än att ni såg gärna en yxa sitta i mitt huvud, men jag vill inte själv hålla i skaftet. Sådana löner och sådana bedrövelser, kunde jag väl vara utan så väl som någon av er. Vilket jag allt måste dra (ja, mer arbete och besvär än någon av er vet ut eller förstår kan, både i utländska och inhemska saker för det jag ska kallas er huvudman).

Jag vill nu sätta mig över huvudet på både munkar och präster, och alla slags påvans kreatur, ändå har vi lite att göra med hans höga biskopar eller andra. I en sammanfattning, jag vill döma och härska över mig själv. Och jag har kallat mig hit till er kung. Men hur kan på sådana skalor vara er kung? Jag tror att den värsta jag har hört inte vill göra än någon människa. Så jag säger att jag nu inte vill vara er huvudman och kung. Jag säger mig helt av med det, och jag låter mig vara i fred så att jag kan välja vilken god man ni vill ha. Om ni kan få det som ni alltid har kunnat och alltid kan vara till nytta för er alla, skulle jag gärna se det. Om ni är så förtjusta att lösa mig ordentligt från riket, först betala mig för varje stång jag har satt ner, sedan vad jag har kostat på riket från mitt eget, så lovar jag er, jag ska dra min ko ut ur riket, och aldrig någonsin mer komma in här igen, till detta otrevliga, illaluktande och otacksamma mitt fädernesland.

#116
Mot slutet av talet brast kungen själv ut i bitter gråt och ville inte säga ett ord mer till dem utan gick till slottet. När kungen började fälla tårar, gjorde de flesta av folket, både adeln, bönderna och köpmännen, liksom prästerskapet detsamma.

Kanslern talade till dem och sa: Gott folk, samlas och rådslå väl om detta. Vi ber Gud om goda råd. Detta är en mycket viktig sak som rör folkets välfärd. Som ni hör finns det bara två vägar att välja mellan. Antingen följer vi vår nådige herres vilja och ber honom om nåd och välvilja och att han ska förbli vår ledare, eller så följer ni rådet att välja en annan och avsätta honom, som ni hörde honom själv säga. Det finns ingen tredje väg. Men de var alla så förvirrade att de inte kunde komma överens om något den dagen. Ingen vågade heller tala öppet. Ingen vågade föreslå att de skulle börja handla med det här. Mot kvällen gick de alla till sina respektive logier. Här Thure slog på sin trumma från sitt logi över torget och från klostret och ganska högt, som om han var arg. När han gick mumlade han för sig själv, och sa: ”Trampa och trampa, de kommer att göra mig till en hedning eller kättare i år etc.

Men kung Gustav höll sig på slottet i tre eller fyra dagar, kallade samman sitt bästa krigsfölje och några av de gamla hovmännen, fattiga människor som han visste hade lidit och ville ta bort lössen som man brukar säga. Han ordnade en fest och underhållning för dem, där de roade sig på sitt eget sätt. Nästa dag kom alla riksständerna samman på samma plats för att börja diskutera denna fråga, men de kunde inte enas. Samlingen var så splittrad och oenig att vad den ena sa motsades av den andra.

#117
Liksom det som hände med Nimrods parti när de byggde tornet i Babel. De utav adeln som var Nils Crumme och några andra som satte fram några goda råd som bistånd med sig hade, var alltför lågmälda och illa hördes. Då började allmogen skrika och ropa, och både de goda herrarna rådet och ridderskapet drog sig samman och gjorde en att bönderna skulle få veta var de skulle rätta sig efter och dra hem sedan. En del av bönderna sa och tillade, när vi vill tänka sanningen, Kung Gustaf hade ingen orätt gjort dem. De sa vidare att riksrådet inte ville snarast rådslå, och före denna saken till ända som de och med rätta borde, och ännu så att detta skulle inte åtgärda allt. Följde och härdligt köpmännen till samma mening och ropade lika så och sa att de ville våga liv och lem med Kung Gustaf.

Stockholms bönder sa uppenbarligen att de ville hålla Stockholms stad i Kung Gustafs händer i första tryåren, vad mer kunde bli. Alla ropade och begärde veta svar, hur de skulle handla och vad de rådslått som första rösterna skulle ge, att den gemensamma mannen måste veta vad de skulle välja. Så (efter ingen ville börja talet) gav kanslern tecken att han ville börja, men Herr Thure gick inte mycket väl på honom, därför blev han strax nedtryckt.

Sedan steg Mäster Måns Sommar Electus upp till Strängnäs, klappade högt, bad om lov från höga och låga att han skulle få tala, och att de skulle vara så vänliga att tåla honom höra. När han hade gjort detta förspråk, satte han fram sin mening sägandes att de nu var i allvarlig fara och ville därför för vår Herres döds skull överväga med vilket av dessa två ställningar som hade framställts de kunde bäst komma undan med. Det ena, nämligen att motsätta sig kung Gustaf och välja en annan kung, skulle både barn och gamla människor tänka på hur detta skulle påverka dem.

# 118
De beslutade att släppa honom fri från allt sitt fasta gods som han hade i landet, eftersom det var omöjligt för honom att betala. Han tackade väl herr Thure för hans goda vilja att vilja försvara och skydda kyrkans personer, men han fruktade att de skulle lida mer skada än gott. Det var illa, sa han, att de skulle skyddas på det sättet, att hela riket skulle hamna i obestånd och fördärv, de ville hellre ta sin tid när de kunde. Riket började nu återhämta sig på alla områden, så det fanns inget annat än gott att förena sig med, och även om huvudet skulle tas bort (Gud förbjude), skulle de inte känna sig särskilt säkra.

Våra hårda fiender, som alltid har skrikit och begärt riket, skulle inte länge låta det vara orört & c. Han sa mycket mer som var långt att röra vid. Så beslutade han att han bad dem överväga vad som hade sagts noga och väl. Då steg både ridderskapet och andra människor upp och tackade honom för att han hade börjat driva saken. Och även om de talade och handlade, var kung Gustav mest i högen. Det första ridderskapet svarade att de hade beslutat att de ville disputera tillsammans om både andliga och världsliga frågor och komma fram till en gemensam sak, så att de andra som var världsliga skulle veta hur de skulle bete sig. Vilket också hände.


Doktor Peder Galle och Mäster Olof steg upp och nappades väldigt. Men de var mest oense om att doktor Peder ville diskutera på latin, men Mäster Olof ville ha det på svenska så att alla vanliga människor skulle förstå vad de sa rätt eller fel. De höll på länge, om den ena frågade på ett språk svarade den andra på ett annat, tills de vanliga människorna började ropa och be dem tala svenska. De fortsatte att disputera mot källan, så det blev inget mer handlat än den dagen.

På den tredje dagen, när de samlades igen, blev det skarpare om sakerna att de vanliga männen, handelsmän och bönder ropade på riddarskapet.

#119
Vad som ville vara orsak till deras fördärv, då ville de nu med kung Gustafs hjälp fördärva dem. Här hade de också skickat bud till Kungen när han var på slottet. Då föll de västgötska herrarna, Måns Bryntesson och flera, ner för att be herr Thure att han ville se läget, inte vara så stel emot Kungen att det kunde hända mycket ont av det. Vi vågar (ansåg de) ta saken före, så att ingen av dem kommer härifrån med livet.

Då hade herr Thure svarat att han också skulle göra det, nöja sig med den här gången och följa kungens vilja, men om kungen inte skulle tvinga honom till något Lutherskt och om han inte ville vara god herre, skulle vi väl ta råd med honom vid en annan tid. Efter några långdragna förhandlingar bad Rådet Kanslern och Mäster Olof att de skulle gå upp till kungen, säga vad som hade hänt och det hade nu kommit till beslutet att alla rikets ständer ville falla ned vid hans nåd, be honom för Guds skull behålla regementet, vara deras huvud och försvarare, så härifrån som hittills. De ville nu gärna följa hans vilja, vara honom lydiga med all underdånighet och om någon bland dem fanns som hans nåd ville förtala eller förlöjliga, skulle de själva inbördes näbbas eller anklaga honom så att han efter lagen skulle bli nästlad och mycket annat mer sade de. Men Kungen ställde sig mycket hårt, bad dem gå tillbaka igen och säga att han ville stanna vid det han hade sagt. De gjorde där många knäfall med gråtande tårar, men det kunde inte hjälpa. Han hade blivit så arg. De kom till församlingen igen, berättade med gråtande tårar vad de hade fått för svar och sa att de inte vågade gå dit mer för sina personers skull, inte ens de goda herrarna, att de skulle skicka andra dit i händelse av att de skulle ha bättre tur med att få ett behagligare svar. Så skickade de Knut Andersson och Mäster Måns Sommar. Men de fick inte mycket annat än liknande svar, så det var inte annat än en ömsesidig jammer och gråt med hela gruppen.

#120
Likväl skickade sedan andra ganska många var efter en annan, på den sista bedandes han att hans Majestät skulle för Guds skull komma personligen till dem en gång. Han svarade att det inte kunde ske samma dag, men dagen därpå skulle han komma. Så blev det inte mer uppskjutet än så.

På fjärde dagen kom han och de som var närvarande sade, att han var välkommen. Han mottogs med sådana hyllningar, med sådana gråt och reverenser, att det knappt fattades att vanligt folk inte kysste hans fötter, när de kom närmare för att beskåda hur mycket de behövde honom, etc. Men en stor del av dem som var församlade glömde snart denna enkla händelse och det var inte bättre sedan. När nu alla ständer hade fått möjlighet att träffas och fått vänskap, utlovat bättring, gjort och svurit trohet och manskap, togs handlingar fram igen.

Det beslutades att alla artiklar som presenterats i början skulle godkännas och beslutas. Likaså skulle alla gods och gårdar som hade donerats till kyrkor och kloster sedan Kung Carls recess ha frid och ha möjlighet att få tillbaka dem, men först skulle de ha brev och bevis som bekräftade att de var rättmätiga arvingar, genom att berätta sin släktregister, att de verkligen var av samma blod och stam etc.

Kungen började sedan personligen tala, och ville prova vad som skulle bli svårt för honom. Först begärde han av Mäster Måns Electo att få tillträde till Tynnelsö slott i Strängnäs. Han svarade att han ville underordna sig och gärna, och vara lika rik och fattig som kungen ville ha honom. Kungen svarade att detta skulle gynna honom mycket så länge han levde, vilket också hände. Så begärde Kungen likaså Läckö Slott från Electo i Skara, och fick också det behagliga svaret därpå.

#121
Sedan kom han till Biskop Brask i Linköping, vilken med rätta var roten till allt ont. Brasken stönade och stammade, lyckades inte svara. Då steg herr Thure upp, bad Kungen att han skulle väl göra och vinna honom det slottet i sin livstid. Då sade Kungen kort nej till det, steg upp direkt och tog ett fast tag i Brasken, kallade hans hovmän från honom, de var 40 män, bad dem gå fram till sin slottsgränd på Stockholm Gudmund Skrivare, räckte honom händerna på deras vägnar, lät honom behålla endast en karl och en dräng, förbjöd sedan Brasken vid hans hals att dra av vid förrän han hade särskilt Kungens lov till det.

Detta är nu de viktigaste punkterna som behandlades vid samma herredag som kallas Västerås recess. Man kan inte på grund av kortfattadhet nämna alla artiklar som behandlades, eftersom samma recess är helt beskriven i var mans händer. Så blev då herredagen avslutad och rikets ständer fick var och en lov att återvända hem till sitt. Men en dag eller två innan de skildes, skickade Kung Gustav en god hop av sitt folk ned till Munkeboda med sig några av de hovmän som Biskop Brask hade tjänat. När han fick reda på att hans tjänare hade fått Munkeboda i sin ägo, lovade han Brasken att dra sig tillbaka från Västerås och återvända hem, men han stod fast vid samma fastställda villkor som tidigare nämnts.

En tid efter detta drog Kungen ner till Östergötland, behandlade allmogen om rikets väl och bästa, kom på sistone till Linköping. Där var Biskop Brask med sina rävaktiga följeslagare och bad Kungen att stiga in på Biskopsgården, beredde så präktigt att allt var klart, gjorde sig själv till en högtid och gåva, att han skulle göra Kungen glad, vilket också hände. Han sade också så mycket gott till Kungen att han började sätta sin tilltro till honom, lekte och skämtade med honom på alla möjliga sätt och vis.”

#122
När då rävjakten såg Kungen var lustig, väl till pass och genast vid allt, slog han då fram skottet hans falska hjärta hade länge hållit och mättats med, bad Kungen att han ville ge honom fri från sin borg. Kungen kunde inte tänka annat än att han skulle vara så from som han höll sig, bekräftade detta genom att ge honom sin egen hand på det. Sedan började Brasken mycket tala om Gotland och sa att det inte var lämpligt att den andliga rätten skulle gå ifrån Sverige likaväl som den världsliga med orätt hade blivit bortförd. Han begärde att han för detta skulle få dra tid och vänta. Det blev också bekräftat.

När nu Kung Gustaf var återförd till Uppland igen, samlade Brasken allt det silver och de juveler han kunde få från domkyrkorna, klostren och bondkyrkorna, slog upp kistorna och lät föra ner dem till Söderköping. Han gav sig sedan till sjöss, besökte Gotland som han lovat, samlade också där i påsar allt han kunde få tag på. När han steg ombord och skulle dra härifrån, bad han blåsa upp vilket väder som helst, så länge det inte bar till Sverige, utan hellre till Danmark. Så blev det också med Doktor Jöns Svinefot, så länge han var där och även efteråt så länge han levde.

På hösten därpå höll Kung Gustav bröllop i Stockholm för greve Johan van der Høii och Bråkenhus, med sin syster Fru Margareta, den salige herr Jakob Braes efterlevande maka. Sedan förberedde kungen allt för att hålla sin kröning i Uppsala strax efter jul.

År 1528

AI genererad bild av en biskops vigning

Den 5 januari, på kungens befallning, tog dessa tre electi Mäster Måns Sommar till Strängnäs, Mäster Måns Haraldi till Skara, herr Morten till Åbo, sina biskops vigslar och konsekrering av biskop Peder i Västerås, och det skedde i Strängnäs domkyrka.


#123
Allt som behövdes för den snart kommande kröningen beställdes. På söndagen efter trettonhelg firandet blev kung Gustaf krönt i Uppsala domkyrka till kung av Sverige, Göterna och andra med den lämpliga solenniteten och högtidligheten som saken förtjänar, med alla rikets ständer närvarande.

Gamle herr Ture Jönsson bar äpplet, Lars Siggesson, som också senare utsågs till rikets marskalk, bar svärdet, Herr Holinger Carson bar sceptret. Biskop Måns i Skara höll högmässan. Det fanns också sex andra biskopar på plats osv. Efter mässan slog kungen dessa följande adelsmän till riddare: Först marsken Herr Lars Siggesson, sedan Herr Byrge Nilsson, sedan Herr Ivar Fleming, också Herr Erik Fleming, Herr Johan Thursson, Herr Måns Bryntesson, Herr Nils Olofsson, Herr Ture Ericsson, Herr Knut Anderson, Herr Måns Johansson, Herr Bengt Nilsson och Herr Peder Hård.

Kungen bjöd dem och alla andra som kom från rikets ständer som gäster att fira hans kröning som hörde till högtiden. Det var en glädjefull fest, där inget saknades för att höja glädjen. Det följdes också av dagar med starka och bullrande fester. Först sprang Gudmund Skrivare och Staffan Sasse, men det handlade inte om arbete, det handlade om ett bröllop mellan en hög adel, fru Olof Rynings efterlevande. De sprang ivrigt, ibland sprang hästarna på benen, på båda sidor, ibland föll de platt ner så att de slog upp alla fyra benen. De höll inga gränser, det brast och knakade men till sist vann Gudmund Skrivare segern.

När allt nu var ordnat för kröningen började kungen tänka på andra nödvändiga reformer i riket. Han kallade så många damer och jungfrur som var närvarande och gav dem många användbara råd och bad dem att de hade förlorat sina goda män och fäder i det förgångna kriget.

#124
Vid sådana sammankomster (sade han) brukade änkor av adeln och vuxna jungfrur bli utrustade till giftermål. Men nu var det ont att göra, på grund av att adeln var i en dålig situation på grund av den onda kungen Kristian. Han kunde också inse att det var svårt för dem att förneka sin ståndpunkt och gifta sig med fattiga män, som hellre skulle ha liknande adels liknande kroppar, vilket också var mer passande.

Men han sa: ”Var ska vi ta dem ifrån?” Därför uppmanade han dem att inte förakta goda dygdiga fattiga män om de inte kunde få gifta sig med adeln, för jag ser många kvinnliga personer men det finns ganska få män som motsätter sig dem &c.

Från detta kungliga råd kom det att många välborne kvinnor och jungfrur blev trolovade där, och en del förlovade sig. Joen Skrivare, en fattig man från Västerås som kungen hade kallat från skolan och anställt i sitt kansli under fyra eller fem år och nu skickat till slottsfogde i Västerås, fick också en mycket hög och rik brud. Han gifte sig med den välborna kvinnan Hustru Anne, Måns Greens efterlevande.

Kungen gav honom också sköld och hjälm. Och många andra fattiga män kom också till sådana fördelar. En tid senare höll kungen Joen Skrivares bröllop i Västerås klosterbyggnad. Kungen följde honom själv till hans brudbädd, gav honom en varning att han inte skulle glömma vad som hade hänt honom (även om han var född av ganska fattigt folk). Nu hade kungen av ren nåd och gunst gett honom en riddarställning. Han uppmanade honom att ha Gud i åtanke och vara försiktig med högmod och självbelåtenhet. Men den stackars mannen var så uppsvullen av högmod att det inte gick in i hans hjärta vad hans herre och kung förmanade honom. Hans ben var för svaga för att bära honom i en så hög ställning och i goda dagar, såsom (Gud förlåt) det brukar hända med människor. Snabbt steg han upp från en låg ställning, men föll snart ner igen och fördärvade sig själv innan han visste ordet av.

#125
Så hände det med denna Joen Skrivare innan ett år hade passerat. Tidigare var han from, men sedan han gifte sig föraktade han både Gud och människor och höll ingen i lika hög aktning som sig själv. Det var svårt att få honom att säga något gott om någon. Till slut blev han så oförskämd att han ville mästra sin herre och kung på olika sätt, vilket man senare kommer att beröra.

Några dagar efter påsk det året reste alla munkarna från klostret i Västerås, de som var dugliga blev direkt tillsatta av kungen. Deras förmän, prästen Bro Niels Andreæ, fick Decanatum i Västerås domkyrka.

Sedan på sommaren reste han ner till Nya Lösen och kallade på rådet och några fler från adeln. Tiden kom och kung Fredriks sändebud kom också. Där handlades om allt rikets bästa och bestånd. Efter att ha kommit överens skildes man glatt åt, så att var och en var nöjd med sin ställning. De skildes åt den 10 augusti.

Samma år sände kungen några goda och dugliga predikanter, som han själv hade hört personligen, till varje domkyrka i riket. Skrivaren förespråkade dem för biskoparna och kanikerna, att de skulle skydda och försvara dem från allt ont. Men den som var tilldelad Skara tackade Gud för att han kunde åka till Uppland igen. Samma sak hände med en lärd man som var skolmästare vid namn Måns Månsson. Han hade börjat läsa upp Matteus evangeliet i skolan. Därför motsatte sig biskopen och andra som hade samma inställning, att han skulle få fortsätta. Detta inträffade också. De goda bröderna behövde inte vara där. När han kom in och ville läsa, sprang många fram med stenar och kastade saker, och en sådan lek började att den fromme mannen tackade Gud för att han kom ut genom dörren. Han kunde sedan inte lita på att det var säkert där.

#126
Därför drog han med det snabbaste till Vadstena och stannade där en tid. Orsaken till detta spel var Västgöta herrarna, Herr Thure Jenson, Herr Måns Brynteson, Biskop Måns, Herr Thure Ericson, Herr Nils Olofsson. Dessa hade en fast och skarp plan för händerna till vilken Herr Thure Jenson var huvudarkitekten. De goda herrarna hade nu helt glömt allt det goda, alla eder och förpliktelser som de lovat och svurit till kungarna. De svor tillsammans att ingen skulle falla till den andra, utan de ville ta sakerna så allvarligt att de antingen skulle driva kungen ur riket, eller att de alla skulle dö över det. De planerade allt ont de kunde. Herr Thure skrev till alla sina söner i Uppland, Herr Johan Thurson, Larentz Thurson och Mäster Jören Thurson, domprost i Uppsala, att de skulle rösta för honom och de andra Västgöta herrarna och vara beständiga i vad de föresatt sig. Men Herr Johan och Larentz var så ärliga och trogna att de inte ville läsa eller bryta sin brev, utan drog direkt genom natt och dag till kungen och lämnade breven till honom, lovar att de inte skulle göra något ont mot honom och att de skulle hålla sig till honom med liv, blod, löfte, fasta och allt de hade i världen. De påpekade också att deras far alltid betedde sig galen och obeständigt. De ville också (om det behagade kungen) skriva om sin faders fiendskap.

Men Mäster Jören Thurson, domprosten, agerade annorlunda. Han tog flera hovmän, drog till sin gård Björnö i Frötuna socken och kallade till sig många brutala bondpojkar, som han betalade som landsknechter, de var de värsta skurkarna som kunde finnas på jorden, så han blev 100 man stark. Han kunde inte försörja fler människor och inte heller betala mer. Men han vågade inte stanna kvar på sin gård och bli kvarhållen av kungen. Därför flydde han till en stor skog där det fanns mycket vilt och stannade där mest hela vintern nästföljande år.”

#127
Det var lätt att kringgå honom, trots att han hade många underställda, men det var lätt att ta allt gods på gården. Kungen visste detta väl, men han ignorerade honom eftersom han var så högt ansedd. Han ville inte besöka honom med krigshand, utan Kungen sa att han skulle få se hur han skulle klara sig själv. När han började stjäla, drog han iväg till alla gårdarna i trakten, inklusive präster och rika bönder. Men om han träffade på präster som predikade det Heliga Evangeliet på ett korrekt sätt, behandlade han dem ganska tyranniskt med slag och hugg. Han organiserade sedan sin grupp och var den första som hoppade ombord på båten för att segla ut.

Han kom till Hållenäs, där han förhandlade om transport och gick sedan över till Hälsingland, där han gav upp tillsammans med sin grupp, och överallt där han gick, befallde han dem att lyda kung Gustaf. Han sökte sedan efter kungens fogde, Olof Mortenson. Och när han hade fått reda på att han var i Bollnäs, for han dit snabbt och grep honom i kyrkan på en söndag och satte honom och alla Kungens hovmän som följde honom i fängelse. Kyrkoherden där, vid namn herr Joen, föll strax vid hans fötter. Han reste sedan till alla församlingar i Bollnäs, eftersom han trodde att han skulle göra samma sak i hela landet. Men när en annan präst vid namn herr Erik i Nörbo fick reda på detta, reste han upp emot honom och kom till Bollnäs två dagar senare och sa att han ville döda dem och bränna ner platsen, eftersom de hade hjälpt förrädaren Domprosten att gripa Kungens fogde. När Domprosten såg att den stora armén närmade sig, stack han ensam genom en bakdörr och ut i skogen. Nörbokara var lika grymma som de ville vara och hotade med att slå dem alla till helvetet i Bollnäs. Då måste de modiga Hansser krypa till korset, falla på knä och be om nåd. De andra svarade att de skulle ha förbarmande över dem, men det var upp till Kungen.

#128
Bollnäs män frågade vidare och bad om råd om hur de skulle återfå kungens vänskap. Han svarade att de skulle visa ödmjukhet och lojalitet, och att de skulle anstränga sig för att hämta tillbaka Mäster Jören. De var glada att de kunde få någon hjälp och gick genast ut och sökte igenom hela skogen. Men Nörbo karar befriade snabbt Mäster Jören från fångenskapen, och hovmännen med honom blev tvungna att fly.

Bollnäs karar sökte sedan länge efter Mäster Jören och hittade honom till slut sittande på en ekstock ute i en stor skogssjö. De tog många ekstockar och rodde tyst så att han inte upptäckte dem förrän de var nära honom. Då sprang han hastigt upp och ville hoppa i sjön, men bönderna fick stopp på honom och tröstade honom.

Eftersom han inte kunde göra något mer i sin förtvivlan kastade han alla sina guld- och ringkedjor i sjön. Sedan blev han tagen av bönderna och fördes till prästgården, där han överlämnades till kungens tjänare.

Nörbo karar och deras kyrkoherde skrev genast till kungen och bad ödmjukt om nåd för Bollnäs karar, eftersom de ångrade sitt uppror och var beredda att hjälpa till med att hämta tillbaka domprosten. Kungen gick med på detta och benådade dem.

Olof Mortenson, domprosten, förde honom sedan till fångenskap, först till Uppsala och sedan med båt till Stockholm. Han tog också med sig några av sina män som också blev fängslade i Hälsingland.

#129
Om de fick hälsingarnas svar från kungen att de skulle låta dem bli avrättade, vilket också skedde. Domprosten blev satt i fängelse på Stockholms slott, men i ett nådigt och ärligt fängelse, endast i en god varm stuga, och behandlades som en herre så mycket som han kunde behöva. Endast två knektar vaktade vid dörren. Efter ett halvt år släppte kungen honom inte bara fri utan gav honom också sin sätesgård Björnö med all sin arvs egendom, och detta hände året efter det.

Här Thure Jenson med de andra västgöta herrarna höll inte upp med det buller de hade gjort, satte stopp på alla vägar så att ingen skulle ovetande komma in eller ut. Så höll det någorlunda lugnt över vintern, och ryktet gick att om våren skulle de ta före med upprorsförsök, som härifrån skulle gå bättre. Smålänningarna började också att bråka och det blev en hel del oväsen, vilket också var en del av herr Thure Jensons parti. De hade tagit till hovrätts man en borgmästare i Jönköping vid namn Nils Arvidsson. De tog kungens syster, grevinnan, och höll henne gömd i Jönköping, där hon passerade på väg till Tyskland efter en giftermåls handel. Kungen hade mycket besvär och arbete innan han kunde få henne fri från deras händer.

År 1529 Västgötaherrarnas uppror

Under denna tid skrev kungen en koncilium som skulle hållas i Örebro på Kyndelsmässan, då alla biskopar i riket och de främsta bland prästerskapet från varje stift skulle samlas för att göra en viss och klar statut eller ordning enligt Guds ords grund om alla ceremonier och kyrkliga sedvänjor, så att de alla skulle ha en enhetlig praxis över hela riket. De samlades också som de blivit beordrade. Mäster Laurentius, som tidigare var kungens kansler och nu var ärkediakon i Uppsala, var president och ordförande enligt kungens fullmakt.

#130
Det verkar inte vara nödvändigt att ta upp allt som behandlades i denna krönika eftersom samma rådsmöte snabbt sattes på pränt och hamnade i händerna på många. Biskop Måns i Skara deltog också i detta rådsmöte. Men det var hans tur att ha tur att ingen ännu visste att han stödde herr Ture Jönssons parti.

Herr Ture Jönsson och de andra västgötska herrarna var inte dåraktiga och missade inte chansen att skryta om sina företag. De skrev brev, först till dalarna och bergslagen, och fortsatte sedan.

Vi, nedanstående personer – Magnus, med Guds nåd biskop i Skara, Ture Jönsson, Måns Bryntesson, Ture Ericksson, Nils Olofsson, riddare, samt hela Västergötland och Småland osv. – när vi hälsat på varandra var det inget annat än beskrivning och spottande på Luthers lära. Vi bad dem att skriva att de skulle samarbeta med oss för att driva ut kung Gustav ur riket och vi sa vidare att de hade tänkt ta en mäktig och lämplig herre, som skulle vara en bättre kung än kung Gustav osv. Och det var mycket oanständigt som de skrev. Och alla dessa personer undertecknade brevet och skrev under det. Men man måste säga att Gud gav kung Gustav en särskild lycka att det gick så underbart och smidigt till. Samma brev, tillsammans med flera andra brev som de skrivit till sina vänner i Uppland, kom dock hemligt i kung Gustavs händer.

För att vara säkra på att de skulle kunna skryta om sina företag utan att bli överraskade eller spionerade på, satte de upp en styrka på tusen man vid Tyfven i närheten av Hova, och Herr Nils i Hwalsta, en präst som tidigare var biskop Vincentij Fogutes på Läckö, gavs brevet att skicka till dem när tiden var lämplig. Ingen kan någonsin berätta eller beskriva de olämpliga och delvis dumma saker som de gjorde. Herr Ture sa att han skulle utropa och kröna Herr Måns Bryntesson till kung, vilket de andra godkände, och de började ge honom kungliga hedersbetygelser och lovade att han skulle ha ständigt stöd i allt de föreslog.

#131
Herr Måns tog sådant till godo och började aspirera och vända näsan högt upp. Han gjorde sig till med bisarra knivar och fick några få och små credenz, till vilka särskilt herr Thure Jensson hjälpte honom mycket silver. Och mycket annat fånigt och galet gjorde de. De tänkte inte på annat än att när deras höga stånd var redo skulle de fullborda verket. Så brukar Gud slå sina heliga ords fiender med blindhet och villfarelse, så att de skulle famla efter vägen mitt på ljusa dagen, som profeten säger osv. Men den som vågar sig på alla farligheter för Kristi skull och den rena evangeliska läran, honom brukar Gud föra genom farligheterna så att han blir bevarad i all salighet.

Så skrev de till hela landet och kallade dem till en allmän landsting som skulle hållas på Lärjeåns hed. Där hade de lockat till sig och utropat till sig en kung från allmogen och framfört annat som de tidigare hade samlat i hemlighet.

När då tiden kom att folket från hela landet samlades på Lärjeåns hed, började herr Thure Jönsson tala. Först tackade han de goda västgötarna för att de alltid hade sett honom som sitt huvud och eftersom han var den äldste och främste av ridderskapet, hade de och likaså smålänningarna gärna utsett honom till kung i Sverige, där han hade varit väl känd och behövd. Men nu sa han att det var nödvändigt för riket att hitta en annan kung, efter att deras kung på kort tid hade fallit från kristendomen och blivit en lutheran osv. Därför var de inte skyldiga att hålla fast vid den ed, lojalitet och trohet som de hade svurit honom. Han hade alltid förstått att de goda västgötarna inte ville ha några lutheraner, utan hålla fast vid den goda gamla tron som fäderna och föräldrarna hade haft för dem, den heligaste fadern påven, hans kardinaler och biskopar som lydde och inte avvek från sin lära och tro osv. För allt detta tackade han västgötarna.

#132
Biskop Måns sade att påven har goda råd och makt att befria och göra dem fria från eden de hade svurit till Kung Gustaf, vilket han snart skulle kräva att det skulle bli bestämt. Herr Thure Jönsson sa till folket: ”Goda västgötar, vi vill inte döma er för att vi har bundit en god herre till kungen igen, som jag vet att ni kommer att vara nöjda med. Men jag kommer att nämna honom när ni har först svurit eden till kung Gustaf. Därför, vad ni än vill göra för att motarbeta honom och hävda att ni aldrig kommer att hålla honom som er kung efter denna dag, räck upp era händer och säg ja.

Men västgötarna kunde tydligt se att de inte ville det och tog omedelbart sina saker och gav ett oförnuftigt svar till honom. De sa högt och tydligt att de inte visste att de skulle vilja byta ut kung Gustaf, som inte hade gjort dem någon orätt, utan allt gott. Sedan började de berätta om hans välgärningar, hur han hade befriat dem från deras fiender och förrädare, vilka deras goda män hade tagit bort från dem, som biskop Wincentium, herr Erick Abramsson, de fattiga små barnen Ribbinganer, förutom så många adelsmän och bönder.

Alla sådana tyranner som hatade oss, som också gjorde den grymma blodhunden Mäster Didrick, alla sådana har Kung Gustaf antingen låtit lägga ner eller förvisat från landet och sedan hållit oss under försvar och skydd från allt ont, hållit oss fria och fridfulla, enligt lag och rättvisa, med laglig skatt och avgifter.

Men vad ni goda herrar vill säga om den nya tron kan vi inte döma om, eftersom vi inte förstår oss på det. Det kan vara annorlunda än vad vi har rätt att förvänta oss, och det kommer att kosta på folket att ständigt ändra sig om kungarna. Styret förbättras alltid med tiden, men det är inte bättre än en stabil regim. Om vi nu är så kortsiktiga att vi följer er vilja, kommer vi och våra barn att leva i långvarig oro, fara och otaligt ont, som brukar följa efter sådana oroligheter.

#133
Synes dem därför rådligt vara att stanna kvar vid huldskap och manskap som de ofta hade svurit för kung Gusftaf. Då reste sig hela allmogen upp och ropade ja, de ville stanna därmed. Då föll som en dimma över herrarna. De blev så förvirrade att de inte visste vad de skulle göra, men de talade hemligt tillsammans och kom överens om en plan som de sedan framförde till allmogen, sägandes att de trodde att allmogen var så god att de inte skulle vilja se deras skada. Därför bad de att samma allmoge skulle göra och komma samman igen, på samma plats 14 dagar därefter, så skulle de möta dem och stanna med kung Gustaf. De kunde också ordna det så att de kunde be om fördelar och vänskap för varandra inför kungen. Så gick allmogen hem till sina hem.

Men det de förhalade med allmogen gjordes av list och smidighet, så att de skulle kunna komma därifrån, befarandes att allmogen annars skulle ta dem på halsen. Herre Ture Eriksson kom nästan ovetandes in i deras handel och fick höra från många av sina vänner att de genast började tänka på hur han gärna skulle ha varit därifrån, där han kunde ha kommit ut ostörd. Om man vill veta hur kungen fick brevet, som är nämnt, så gick det till så här. En ung man född i västergötland, stadstjänare i Stockholm, vid namn Hans Vågehals, blev snabbt skickad för att spana och bevaka hur det skulle kunna gå till. Han begav sig iväg, när han kom till Tiveden, blev han inte sedd av allmänheten utan gick genom skogen tills han nådde fram mitt i Vadsbo. Han hade inte kommit från Uppland, var heller inte misstänkt, efter att han hade kommit till herr Nils trupp i Hållsta, åkte han ut i landet till sina släktingar i några veckor, köpte några ostar och annat och betedde sig som om han inte hade någon fara, gav sig med avsikt i händerna på herr Nils här, de grep honom och förde honom till hövitsmannen. Han tilltalade honom skarpt och kallade honom spejare (spion) etc.

#134
Hin svarade att han inte hade sett Uppland på tre eller fyra år, utan varit där och hos sitt folk. Då sa herr Niels att om han släppte sin ko, kunde det hända att han upptäckte för kungen allt som händer i Västergötland. Därför ville han inte släppa fram honom utan beordrade honom att stanna tillbaka vid Länsmansgården, förvara honom där en tid, och fyra män skulle vakta på honom.

Därmed lät han sig vara tillfreds, betalade sin kost på samma länsmansgård och trodde sig vara i frid. Men några dagar senare blev han medvetet sjuk, kräktes och hade hemsk ångest, så att hans vakter övergav honom. Länsmannen och hans folk kände medlidande med honom, beredde honom en säng, strök och blåste på honom. En dag när han var ensam i stugan, upptäckte han en ask på en hylla i mörkret och tänkte att det vore roligt att veta vad som fanns där i. Han gick dit och tog upp asken, fick se att det var brev i den, läste något lite av dem för att förstå vad de handlade om, samlade sedan ihop breven och asken igen, gick tillbaka till sängen och lät som vanligt. Nästa natt var den gode Hans Wågehals där och stal både brev och ask, gick till skogs och över Tiveden, samma eller liknande väg som han hade kommit för att ingen av kungens fiender skulle upptäcka honom. Han överlämnade breven till kungen. Någon tid senare frågade Herr Nils Hövitsmannen länsmannen var breven var.

Länsmannen (eftersom han aldrig visste hur de hade kommit dit) sa att han hade skickat en ung man med dem som inte skulle ta allmänna vägar utan skogsstigar, och han försvann med breven och allt i en älv på Tiveden. När nu herrarnas affärer var nedlagda som sagt, fick Herr Nils bud att han skulle snabbt återvända, med löfte till folket han hade träffat på vägen. När han kom till herrarna frågade de var breven var, men han vågade inte avslöja vad länsmannen hade sagt för honom. Eftersom han inte vågade skicka dem till Uppland, eftersom alla vägar var så noga övervakade i Nederländerna och Uppland, behöll han dem hos sig tills han hörde det oväntade beslutet på Lärffue hed, och då kastade han dem på elden.

#135
Trodde på hans ord och led med stor oro. När det nu var beslutat och agerat på Lärje heden, som tidigare nämnts, var Herren på en dag och övervägde vad de skulle företaga sig. Herr Måns Bryntessons, Herr Nils Olssons och herr Thure Erikssons råd var följande (eftersom det var så tungt att vara landsflyktig, skild från hustru och barn, att själva döden kan vara mindre bittra), de ville stanna i riket på nåd och onåd, söka sin lycka och trodde att ingen skulle kunna bevisa något mycket allvarligt eftersom breven var förstörda. Men herr Thure Jensson och Biskop Måns sa, efter livet är en falk vågar sig inte ens stanna i landet utan att riskera halsen, flydde från var de kunde. Vilket också hände.

De drog genast iväg, tar med sig sina bästa ägodelar och rörliga tillhörigheter. Men de andra tre som stannade kvar var mest lika rädda som harar. De beslutade sig dock för att skriva till kungen, ger alla skäl till dem som hade rymt och var villiga att själva komma upp och försvara sin sak om kungen ville ge dem ett fast lede, så att de säkert och fritt kunde komma fram och tillbaka.

Kungen beviljade deras önskan och efter deras egen begäran fick de ett lede, skickades till dem med brev och sigill och uppmanades att stå till rätta inför riksrådet. Och det skulle ske på Sankt Botolfs dag i Strängnäs, vilket är den 17 juni. Samtidigt skrev också kungen till riksrådet. De kom fram, höll sig orädda, ställdes inför rätten och bad om att få bekänna den nakna sanningen om hur de hade umgåtts med de som hade rymt i förra upproret i Västergötland. Herr Måns Bryntesson svarade med en ganska utdragen berättelse (eftersom han också var en inte obetydlig man i väl tal), vilket han presenterade i artiklar, men så många att de knappt kunde räknas.

#136
Men kort sagt var det här det närmaste sanningen. Alla visste att det inte var lämpligt att förarga herr Thure Jensson, efter att han blivit betraktad som en fader av hela Västergötland. När han kallade på dem vågade de inte bryta hans bud. De visste inte vad han ville ha av dem, antingen en gästabud eller något annat. De erkände att de ofta hade hört honom prata mycket olämpligt och alltför hårt. Men eftersom mannen var gammal, kunde de inte tro något annat än att han talade så i huvudet eller på grund av sin ålderdomliga vana. Ibland brukade de säga saker som skulle göra honom glad och tillfredsställd, inte annat än i skämt. Men vi säger kort och gott att vi inte hade godkänt någon artikel i hans förräderi i någon allvarlig överläggning. Ingen kan heller bevisa något mot oss, vare sig med edsvuren vittnesmål, brev och sigill, handskrifter eller eget handskrivna underskrift, etc.

Då uppmanade Riksrådet dem att inte överträda sig, prata eller lova för mycket. Eftersom något kunde bevisas mot dem. Då frågade kungen vad de ville välja om det kunde bevisas. De svarade att de ville välja nej och att de ville underkasta sig svärdets hals och kroppen på stegen och hjulet enligt lagen. Kungen och rådet uppmanade dem ytterligare en gång att om de visste att de var skyldiga skulle de bekänna och be om nåd. Men de sade kort och gott nej. Då frågade kungen till slut vilket av de två de ville välja, antingen att hålla sig fast vid sin påstådda rätt eller att hålla fast vid sitt avtal. De svarade att de ville stå för sin rätt. Då lade kungen fram sina egna brev, sigill och handskrifter i rätten, som alla blev lästa högt. Då blev det en annan stämning i rummet. Den som hade talat mest kunde nu inte tala längre, utan bara gråta. Herr Thure Ericson blev frigiven från sin föregående påföljd och benådad.

#137
Men de andra två, herr Måns och herr Nils, stod där på knä inför rätten och bad om nåd, men det var förgäves. Rådet dömde dem enligt lagboken till stegel och böter. Därefter satte man fångar på vakt vid skolhusen i Strängnäs och vaktade dörrarna noggrant.

Eftersom Herr Måns Bryntesson var en ung man ville han gärna leva och vågade därför ta sig igenom fönstret och försöka klättra upp i ett päronträd i skolgården, där det var ganska högt. Men han misslyckades och föll ner på marken, bröt sitt lårben på två ställen och kröp sedan ut ur staden och gömde sig i en rågåker. Han hittades nästa dag och fördes till Stockholm, där han avrättades efter några veckor.

Herr Thure Ericsson benådades tack vare en stor summa pengar, men framförallt tack vare hans goda moders, fru Gunnils på Benhammars, tårar, böner och knäfall.

Därmed tystnade upproret, men det skulle inte dröja länge innan ett nytt bröt ut. Kungen hade på den tiden mycket bekymmer med de svåra skulderna som riket hade gentemot Lübeck, vilket de dagligen krävde betalt för. Särskilt under denna tid hotade de med våld och terror om de inte fick sin betalning snart.

Under samma år härjade också en stor och allmän pest över hela riket. På grund av de svåra problemen skrev kungen ofta till rådet, andra trogna män och städerna, adeln samt sina fogdar och befallningsmän och bad dem rådslå och diskutera hur man skulle ta itu med skuldproblemen gentemot Lübeck så att de kunde få sin betalning.

#138
Varje by skulle ha sitt eget råd för att avgöra hur en fråga skulle hanteras, så att minsta möjliga oenighet uppstod. Man skulle sedan besluta om hur man skulle taxera och lägga bördorna på bönderna. Skulle man ta det som var allmänt tillgängligt och inte tillhörde någon särskild person, så att det bästa kunde tas till vara? När de hade behandlat frågan på bästa möjliga sätt och tagit hänsyn till allt, kunde de inte hitta något bättre än klockor som kunde bäst hanteras av folket.

I vissa bondekyrkor fanns det tre eller fyra klockor och då skulle man ta bort den näst största. Om det fanns två klockor skulle man ta bort den ena. Om man tog bort den minsta skulle kyrkan betala förbättringar med pengar eller silver som den kunde bära. Med hjälp av klockavgiften kunde alla betala de tunga skatterna som riket krävde. Det var ingen annan lösning på problemet eftersom det inte fanns någon samlad skattebörda i landet. Kungen hade inte råd att betala för allt själv och det skulle heller inte vara rättvist att begära det, med tanke på alla de krigsförluster och andra kostnader som han behövde bära för att skydda riket.

När detta beslut var fattat skickade kungen och rådet brev till alla landsdelar i riket och bad dem att tillåta att klockor skulle användas för att betala skatter. Kungen utsåg också en adelsman och en präst som de mest framstående och skickliga personerna han kunde tänka sig för att resa runt i landet och samla in klockor från varje landsdel. Under vintern skulle de ta bort klockorna från kyrkorna och transportera dem till närmaste hamn för vidare transport.

#139
Så blev kungen tvungen att lova att han inte skulle ta något från klocktullen i sina händer utan bad att två goda och pålitliga personer skulle väljas för att ta hand om den och hålla noggrann redovisning. Kungen lät de lybska köpmännen få så mycket som de hade betalat och vad som kunde räknas som rättvist. Då valdes Mäster Larentz Andreæ och Staffan Sasse för att ta hand om klockorna och göra en ordentlig redovisning.

De som hade fått uppdraget att hämta klockorna åkte iväg och tog sakerna allvarligt vid varje landstopp. Ibland fick de bra svar och ibland fick de dåliga svar, och ibland blev de tvingade att dra klockorna efter sig. Till slut uppstod det en stor uppståndelse i många områden på grund av denna händelse.

Andra områden var fortfarande lugna (även om de inte tyckte särskilt bra om det) tills de fick höra att Dalekarlarna började röra på sig igen och bli galna. Två präster från Västerås, Bengt Brunsson från Säter, Otte Nilsson från Holm och Kungens Fogde från samma område, Lasse Ericsson, hade kallats upp och de fick bra svar överallt de åkte. I Bergslagen och i Tunahöjden blev de tvingade att lämna över sina klockor och de lämnades sedan över till händerna på andra. I Tunahöjden blev deras största klocka lämnad över men det höll bara till Hedebo innan det gick sönder på grund av dåliga vägar och ruffiga förhållanden. De åkte vidare och fick bra svar i Gangnäs och Leksand, och sedan till de andra församlingarna Mora, Orsa och Rättvik.

Men medan de var där hände något annat. De viktigaste personerna från Leksand, Åål och Gangnem gick ner till Måns Nilsson i Åsbo och frågade vad de skulle göra. Skulle de godta att deras heliga klockor, som var både skadade, smutsiga och vigda, skulle tas ifrån dem utan motstånd, eller skulle de göra något annat?

#140
När nu Måns Nilsson hade haft råd och samtal med några av bergsmännen däromkring, särskilt Anders Pedersson på Rankhyttan, gav han dalkarlarna råd att när de som klockare hämtat kom tillbaka, kunde dalkarlarna inte göra något bättre eller nödvändigare än att de skulle breda upp dem med så många hugg de mest orkade bära, men så att ingen av dem skulle slå ihjäl.

Han lät sig höra att han aldrig efter den dagen ville hålla med kung Gustaf utan sa sig vilja göra honom allt ont, och att han hade så mycket pengar och annan egendom att han väl kunde sätta upp sig mot kungen. Han sade också att alla som hade lidit länge under förtryck från kungen skulle bli missnöjda eftersom kungen ofta kränkte deras lands sed och privilegier genom att han kom dragandes så stark och så många gånger över Brunnebäcks älv, dalarna och bergslagen utan deras tillstånd, något som ingen riksherre eller kung hade vågat göra tidigare, utan de hade tagit skydd och låtit sig försettas med hur starka de skulle komma. ”Och ni dalekarlar (sade han), var inte länge kedjade i ring av konungen, som hände er nyligen på Tune gärde etc.

Denne Måns Nilsson hade hittills varit from och lydig mot sin rätta herre och kung, som tidigare nämnts. Men hans lyckliga dagar och fördelar var så många och stora, och hans hjärta började svälla och uppblåsas av högmod och storsinthet etc så att hans ben inte längre kunde bära sådant.

Inom tre år efter detta blev det en hård strid och hämnd, som då beskrivs för det året. Dalkarlarna tackade Måns Nilsson för ett bra råd och sade att det var rätt enligt deras önskan och begär. De frågade honom sedan om han ville vara deras hövitsman. Där sade han nej till att han inte ville ha det namnet, utan bad dem välja en av dem själva som de kunde tänka sig likna mest, men han skulle vara deras stöd och hjälpa dem med allt han ägde på jorden.

#141
Då satte de en bråkig person vid namn Nils j Soreby i Ål socken på hövitsmans benämning. Denne Nils gick upp till Leksand vid den tidpunkt då de andra var på väg ner från övre dalarna. Han förhandlade med hela socknarna och gav dem en vacker lära som de frivilligt följde. När de goda männen kom till Leksand och inte visste något om det förrädiska avtal som fanns i hans sinne, angrep han dem omedelbart genom att hota att ta deras klockor och sa att de skulle få sina klockor slaget till 12 eller 14 på en gång. Vissa höll kvar och andra tvingades att ge upp och blev misshandlade med yxor tills de nästan var döda. En del av hans tjänare gömde sig under bottnar, i svinstallar och hundhus. Kort sagt, de blev så grymt behandlade att det är omöjligt att beskriva fullständigt.

Därefter var Leksands män så glada att de skickade sin budbärare till alla närliggande socknar och landsändar och befallde dem att behandla dem på samma sätt om de ville behålla sina klockor, precis som de hade gjort i Leksand. Och de som hade räddat sina klockor skulle noga ta dem tillbaka när sjön var tillräckligt ren så att de kunde föras bort med skepp.

Kungen skickade snabbt upp Staffan Henricsson till Uppsala och Björn Björnsson till Stockholm för att förhandla med dalkarlarna och berätta varför sådana klockaffärer hade genomförts. Men när de närmade sig Hedemora insåg de att folket var ilska och de betraktades med misstänksamhet som lömska hundar. Och efter att Staffan Henricsson hade frågat runt och fått reda på allt, fick han veta att Nils i Soreby och Måns Nilsson hade skickat ungefär 60 män för att hålla vakt på alla vägar vid Brunbäcks färja, vid Västerås, vid Anstade och på Grådehed, så att de skulle tas om de försökte åka ner igen och föras tillbaka till hövitsmännen. Men Staffan Henricsson var så smart att han visste flera vägar än en.


#142
När han försnam vad de förestod, ville han inte vänta så länge innan han ingick i någon affär med dem, utan stack iväg till Husaby kloster och till Törsåker i Gästrikland, så vidare till Gävle, Elfkarby, Tierp och kom sedan tillbaka till kungen med bevarade klockor. Då sa kungen: ”Det är nu deras tid, vi kommer att låta dem svärma. Men det är inte min tid än, när han kommer, kommer vi att försöka vad Gud ger till lycka.

Detta självtillräckliga spred sig för vid omkring landet. Tunna karar drog iväg och tog sina klockor igen vid Hedeboda. I Gästrikland var det inte mer än en socken som vågade sig dit, nämligen Törsåker. De drog ned till Gävle och tog sina klockor igen. Men först frågade de föraren (hans namn var Markus Larsson född i Stockholm) om han ville lova att föra dem hem igen med deras egna klockor. Han svarade att de måste försöka själva som män, men det var också ett gott råd att tänka på vad som skulle hända. Det brydde de sig inte om utan tog sina klockor och drog hem.

Samma sak gjorde också Snäfvingarna. De drog till västra års och tog sina klockor igen inför kungens ögon, och gav honom många smädande ord. På grund av deras exempel gjorde många av bönderna i Västra års detsamma, särskilt en i Järbo socken som hette Peder i Liestad, han brukade håna kungen. Men han blev avrättad först efter 8 år. Man brukar säga att det tar lång tid att så ett frö. Så var nu en fruktansvärd buller detta år överallt om klockorna. Ibland fick de dem ut och ibland inte. Men de lybska fick sin fulla betalning från klockmakarna i riket, både från städerna och landsbygden, så att de blev nöjda.

De svenska betedde sig ganska underligt vid den här tiden. Det var inte långt mellan varje buller, så kungen hade alltid tillräckligt att ta itu med, han fick inte många lugna stunder. Han var tvungen att kalla alla rikets ständer tillsammans, inklusive bönderna, att de skulle vara närvarande vid nästa Eriksmässan i Uppsala.

#143
När den nu uppstöttige offuan Långhedens fick höra detta, lät han skicka sitt brev till alla landsändar och uppmanade dem att samlas på en herredag i Arboga för att ta upp frågan om huruvida riket skulle följa kungen i Uppsala vid hans firande av Eriksdagen. Brevet var undertecknat av Kopparbergs-, Sölffbergs-, Jernbergs- och många Daler med flera. I brevets slut stod det ”Gå detta brev, landsman från landsman, med liv och gods.

År 1531

När kungen Erik begav sig till Uppsala var han starkt beväpnad med all sin krigsmakt till häst och till fots. Han hade också fått tyska knektar från Lübeck, som följde honom in i riket. När folket samlades i gamla Uppsala, var också kungen där tillsammans med all sin krigsmakt. Han red själv i full stridsutrustning. När tiden var inne, gick han med rådet upp till högen, där talarstolen brukade stå. Men krigsmakten sköt en pil över staketet.

Sedan började kungen tala med folket, som var vanligt vid sådana tillfällen. Han sa att han ville tacka dem för sin vänlighet och lojalitet, och bad dem att fortsätta vara honom trogna. Efter några andra ord frågade han varför de inte hade deltagit i herredagen i Arboga, som den gode vän Långhedens hade uppmanat dem till. De svarade att de inte hade haft möjlighet att delta. Då förklarade kungen att han inte skulle vara missnöjd med dem på grund av detta, utan att han hade skickat sina goda män för att höra vad som sagts på mötet, och för att betala rikets skulder och göra en klar redovisning. Han tillade också att om någon skuld inte betalades, skulle de förvänta sig att bli jagade med mord och bränder.

#144
På det sista frågade han varför en del av dem var så motsträviga och gjorde så mycket motstånd här? Han bad dem att svara, men eftersom de inte kunde svara med skäl och förklaringar började en del av dem använda sin mun som om de var vana och säga skamliga ord till honom. Kungen blev arg, reste sig upp med svärdet i handen, kastade hästen omkring och sa att han inte längre skulle tåla deras onda ord. Han sa att han hellre såg dem slå honom än förolämpa honom. Om de ville slå honom, kunde de göra det nu, och han skulle försöka försvara sig med hjälp av den trupp han hade på platsen, som skulle hålla marken. Då föll bönderna på knä och bad om nåd, vilket de också fick genom herrarnas böner som var närvarande. Men när herredagen i Arboga skulle hållas, frös de bort och ingen kom. Sedan betedde sig kungen som om han hade glömt detta spel, innan man skrev Annum &c 33, så att alla förundrade sig.

När bergsmännen och dalkarlarna såg att kungen inte hårt ville besöka dem, visste de inte vad de skulle göra. De led dagligen med fulla vapen och höll stor vakt överallt. De kunde inte följa sin egen vilja, eftersom de skulle föda sina fruar och barn. Maten och förnödenheterna skulle heller inte räcka länge. Då började de prata med varandra om att de skulle ge sig till fred, där kungen skulle acceptera de villkor de begärde. Först ville de att han inte skulle komma över Brunnebäcks färja på annat sätt än vad de ville, vilket också var överenskommet. Därefter skulle han inte göra några utnämningar av sina hovmän där uppe, utan någon av dem som bodde där och var en del av deras egen matförsörjning, dömde också och mycket annat. De förbjöd dock någon att skriva till kungen om detta. Men mäster Hans i Tuna skrev till kungen om detta och allt annat de hade gjort. Han rådde kungen att han skulle sätta Ingel Hansson på Gylle till fogde både över Bergslagen och Dalarna och mycket annat skrev han.

#145
Brevet sände han ut med sin kaplan, in sömmet mycket lämpligt i hans kläder, och gav som orsak att han var tvungen att skicka kaplanen för att hämta Krismone. De undersökte kaplanen om han hade några brev på sig, dock fann de inget.

Kungen blev arg och irriterad, eftersom han hade många andra bekymmer att ta hand om och ville inte bråka med dem. Istället skrev han ett brev till den berörda Joen och bad honom vänligt att hjälpa till med att samla in skatter, avskaffa rädsla och skyldigheter och arbeta för hans bästa. Han ville att Joen skulle vara tacksam för hans arbete och gav honom en stor summa pengar. Allt detta tillfredsställde dem och de antog att allt skulle lösas genom Joen och att de skulle få de villkor de ville ha. Så för tillfället var allt glädje och fest.

Men inom kort hände det något annat. Under den här tiden bestämde sig kungen för att alltid behandla bönderna i Uppland väl och kallade till sig en grupp efter en annan och ordnade fest för dem och hade mycket roligt med dem. När hans meddelanden och brev hade gått ut i Västmanland, att 10 män från varje härad skulle skynda sig till honom, gick Joen Skrivare (om vilken mycket har sagts, som att han var en fattig mjölnares son i Västerås och hade genom kungens nåd fått gifta sig med Måns Gren’s efterlevande) ut och samlade bönderna först till sig och talade med dem på konventet i Västerås kloster. Efter detta talade enskilda bönder och talade till en herre och en kung, men Joen fruktade att de inte skulle kunna föra fram sina krav så att det skulle leda till något positivt. För det första (sade han) måste ni tänka på att kungen vill spåra upp sina undersåtar för att få råd om vad han ska göra och inte bara följa sitt eget huvud, som han har gjort hittills.

#146
Det näst som kungen hade tänkt söka efter en giftermö i ett främmande land, skulle förstås av alla hans undersåtar tyckas vara mycket svårt att acceptera eller lida. Det fanns många damer och jungfrur i riket som skulle ha varit en lämplig match för honom, och även de som skulle ha haft mycket att erbjuda och motsätta sig honom på grund av hans arv och egen personlighet.

Därför var det inte nödvändigt att kungen skulle söka efter en brud utomlands, och det skulle inte vara till fördel för riket heller. Han hade gjort mycket annan oförrätt mot bönderna, vilket de själva kunde inse, det var inte utan orsak att de höll tyst inför kungen. Men detta var orsaken till hans stora fall och förlust, hans tid hade kommit då Gud ville straffa honom för hans högmod. Vid den tiden när han ville tala med allmogen som tidigare nämnts, smög han in några tyskar, kungens trogna tjänare, för att lära honom allt.

Han blev sedan arresterad och förd till kungen där han blev hårt och grymt behandlad av kungen, han kallades en plåttunna, en kvarnblås och flera andra nedsättande epiteter. Kungen frågade honom om han inte ville gifta sig efter sin högfärdiga grisnäsa. Han blev avvisad från kungens närvaro och skulle aldrig mer framträda där. Han sattes i ett långvarigt fängelse, från vilket hans hustru räddade honom med en summa pengar, för vilken hon pantsatte en stor del av sin egendom. Efter att han hade kommit ut levde han ensam i största sorg, sjukdom och bedrövelse i ett halvt år eller mer, och dog sedan på sin hustrus gård Ekeby i Rytterne. Det betyder mycket att vända sig bort från Guds rättfärdighet och leva enligt ens eget sätt i synden, för efter ett gudlöst liv följer en sorglig slutpunkt. Vid midsommar samlade kungen de främsta av prästerskapet över hela riket med biskoparna för att samlas i Stockholm och välja en ärkebiskop.

#147 
När tåget var samlad, satte de fyra herrarna i vagnen, som det brukade vara: Mäster Laurentium Archidiaconum Uppsalensem, Mäster Magnum Episcopum Strengensem, Doktor Joannem decanum Uppsalensem, Doktor Laurentius Petri Ludimagistrum ibidem. Sedan skickade de två som skulle hämta rösterna, de så kallade suffragierna. Då föll 14 röster på Mäster Larentz, 4 på Biskop Moens, 3 på Konster Jens, men alla andras röster som väl var på annat hundratal kom alla på D. Laurentius Petri.

Mäster Larentz gav också honom sina 14 röster. Sedan gick de fyra främsta till slottet och undervisade kungen om hur det hade gått, ödmjukt begärande att han ville skriva ner vad han tyckte om detta. Han samtyckte och bekräftade samma sak. Så blev han vald och framförd till högsätet, hyllad och utropad som en ärkebiskop.

Kungligt giftermål
Giftermålet med prinsessan Katarina av Sachsen-Lauenburg var den 24 september 1531 mellan Gustav Vasa i Stockholm med prinsessan Katarina av Sachsen-Lauenburg. Hon avled redan fyra år senare 22 år gammal efter att fött den blivande Erik XIV. Rykten påstod att Gustav själv slog ihjäl henne men en undersökning av hennes kranium visade heller inga spår av våld, även om slutsatsen var något osäker på grund av delvis långt skriden förmultning.

I augusti skickade kungen iväg en hedervärd flotta, där hans främsta män från ridderskapet, jungfrur och damer fanns, för att hämta bruden. De ville genast åka till Lübeck och beställa allt som behövdes där. De åkte till Lödöse efter bruden, kom tillbaka med henne och hennes mor, med andra herrar och välklädda män som följde dem, passerade genom Lübeck, steg ombord på skeppen med stor ståt och prakt och åkte till Sverige i samband med Mikaelimässan. Två dagar innan bröllopet ägde rum, höll Archielectus sin biskopsinvigning i Gråmunk kloster i Stockholm. Sedan utförde han alla ceremonier under högtiden, med mässor, bröllopsceremoni och allt som behövdes. Bröllopet gick av stapeln på Stockholms slott med stor prakt och ståt, sedan med fanfarer och brytningar på torget varje dag under en hel vecka.

Vid denna tid förberedde kejsare Karl en stor invasion med sin svärson kung Kristian, med en stor hop av skepp, gevär, krigare, ryttare, landsknekter, hästar, rustningar och all krigsutrustning, för att med kraftig hand återta alla sina riken.

#148
Till honom hade slagit sig alla förrädare hädan av Sverige wickne wore, Gustaf Trolle som hade varit ärkebiskop i Uppsala, biskop Måns i Skara, herr Ture Jönsson och många fler. De lämnade Halland och satte kurs mot Norge. Men den himmelske Gud, vilken öppnade tyrannen och förtalaren kung Kristian ögon, höll först en mäktig strid med honom på havet, besökte honom med en fruktansvärd storm, så att skeppen spreds så mycket att det ena inte visste vart det andra tog vägen, den minsta delen kom med kung Kristian till Norge. De flesta skeppen som hade hästar ombord och även förrådet var borta. Ett skepp med last av glasvaror och liknande saker drev iland på en ö i Danmark.

När han nu kom till Norge, (vilket skedde i december) var hans folk, särskilt knektarna, till stor del förstörda av frost och hunger, så att de knappt orkade stå upp. Så fort de kom i land sprang de in i skogen, plockade ihop alla typer av mat som de kunde hitta och fyllde sina armar med det.

Kung Gustaf hade fortfarande Wiiken i Norge och där fanns det fattiga slottet som kallades Karsborg. Han hade också en svensk riddare vid namn Åke Claesson. Kung Kristian belägrade samma slott. Då togs hovmästaren Åke Claesson och alla som var där tillfånga och fienderna tog allt vad de kunde hitta och satte eld på husen.

De norska följde snabbt efter honom, och samma sak gjorde ärkebiskop Olav i Trondheim. Han styrde hela Norrlandet och sitt stift för att de skulle handgå och hylla kungen efter att han hade kejsarens tillstånd med sig. Han skaffade också kungen mycket mat och andra nödvändigheter. Men en del av de svenska, särskilt de från Västergötland, adeln och hovet, trängde sig in och blockerade vägen, så att den minsta delen av hjälpen som skickades till honom nådde fram till honom.

#149
Kung Gustaf skickade snabbt några riddare till Nyelösen för att befästa och förmana staden så att fienderna inte skulle överraska dem som bodde där. Kung Kristian skickade bud till hovmännen över Kung Gustafs folk och bad dem att meddela sin herre att han ville göra fred och förbund med honom. Han begärde bara tillstånd att få dra genom kung Gustafs land och in i Halland eller Skåne. Han skulle inte ta någon svensk, inte ens en höna. Men han fick inte tillstånd.

De svenska förrädarna, som var med honom, försummade inte heller sina prylar. De skrev brev till många landsändar i riket, särskilt till dalarna. Titeln var så här: Vi, Gustaf, av Guds nåde ärkebiskop i Uppsala, Magnus, av samma nåde biskop i Skara, Ture Jönsson, riddare, riksråd i Sverige.

Men grunden i brevet var denna: av sann kärlek ville de inte dölja för dem, utan låta dem veta vad som var farligt på ena sidan och vilka fördelar och goda villkor som fanns på andra sidan. De prisade Kung Kristian mycket för hans dygder och sa att han inte var så grym och tyrannisk som han tidigare var när han var här i riket. Nu var han en annan man, full av mildhet och alla goda dygder. De ville lova honom sin lojalitet och säga att var han än kom tillbaka till Sverige för att regera skulle han vara god mot alla och aldrig göra något ont. Och de svenska folket skulle dra nytta av detta, eftersom de hade kejsaren (och otaliga kungar och furstar) som vänner, vilka nu alla var deras fiender. Dessutom hade de den heliga faderns påve vänskap och skydd, samt delaktighet i den heliga allmänna kristna kyrkans nåd, som de fattiga svenskarna nu hade skilt sig från på grund av Luthers lära. Sådant kunde den nådige Kung Kristian skaffa dem igen. Men när samma brev kom till dalarna hade inte många bönder hört talas om det. Prästerna ville inte läsa det för dem, och även om de hade läst det skulle bönderna knappast tro på det.

#150
Ty kung Kristians namn luktade ju här alltid illa hos alla svenskar. Så beskrev och skickade kung Gustaf sitt krigsfolk dit ner, både adeln och flera, vilket var till en ganska stor hop. Kung Fredrik i Danmark skickade också ett fåtal knektar. När de var alla samlade uppmanade Sören Kijhll och några andra krigshjältar dem att dra ut och visa sig, tänka på att söka fiender och inte ligga fåfänga. När de då hade försökt elva gånger var de kunde lägga sig på det mest fördelaktiga sättet, drog en dag hela kung Gustafs resiga här ut på älven och upp på höjden. De var väl omkring tre tusen, alla i blank rustning.

En del säger att när kung Kristian såg dem, skulle han ha sagt till herre Thure Jenson: ’Allt har du, herre Thure, bedragit mig. Du har ju gjort mig vis och sagt att det inte fanns några trupper i Sverige. Vad är detta? Var det kvinnor?’ Och skulle ha blivit svårt förargad på herre Thure. Men hur det än var, hittades han några dagar senare en morgon huvudlös på gatorna i Köpenhamn där kung Kristian hade sitt läger.

En dag drog de svenska ut med all sin ganska mäktiga styrka från Nyköping (efter att de först hade väl bemannat staden, så att lägret inte skulle bli överraskat från den sidan) och sökte våldsamt efter fiender i Köpenhamn. När de såg det lät de dra rakt emot de svenska. Men deras ledare visste mycket bättre om landskapets läge än de svenska, vilket var till deras stora fördel. Det fanns en liten å eller älv som rann så friskt att den inte kunde frysa över, vilket de svenska inte alls visste. När de närmade sig fienden slog de sig i fyrkant på marken så att de hade stora älvsvanar på högra sidan om sig och den lilla älven rakt framför sig när de vände sig emot de svenska. När de såg att fienden inte var många till häst, utan bara en hop obekväma knektar, var de glada och modiga och började genast sätta in sig i striden.

#151
Men fienderna höll allt stilla, och kung Kristian med några få av sina yppersta höll sig långt därifrån vid pass trygga eller fyra pilskotts avstånd, och de var emellan två berg. När nu de svenska satte så snabbt igång som sagt är, kom många vid den lilla älven, förlorade häst och man och fick en ganska stor skada. Ty när de vände om och lät fienderna gå till dem med allt sitt fältskåd, förlorade de mycket både folk och hästar. Så drog de tillbaka till sitt läger igen.

Kung Kristian ryckte upp sitt läger och drog över stora älven, lite från Bohus och till Skiplanda kyrka, hade där sitt läger något mer än en vecka på det han där skulle bättre komma till hälsan, skickandes för detta skull ut tre rotar, fem rotar osv. att hålla något gott till lägret. Men ganska få av de skockar han så utskickade kom tillbaka igen, ty de svenska gjorde vägarna trånga. De knivhögg dem envist, så att de tillfångatagna (utom dem de hade slagit i höjderna) var till många hundratals, vilka alla de sände upp till kung Gustaf, den då låg i Rysberga kloster. I Kung Kristian dog också snabbt i sitt läger av hunger, kyla och många sjukdomar. Så ryckte han upp lägret i Skiplanda och drog till Axlo. När han kom dit hade han lite kvar av allt sitt folk, inte mer än 200 man.

Han skrev då till sin farbror, Kung Fredrik i Danmark om en fri lejd och många andra villkor. Om han därpå kunde få hans brev och sigill, skulle han ge sig i hans händer. Likaledes bad han att han skulle skicka till Axlo några fullmäktige från Danmark, som kunde ta emot honom och fria honom från att hamna i de svenska händerna, vilket också skedde, att han och Gustaf Trulsson, biskop Mogens och flera av de danska tillfångatagna blev fria och fördes till Danmark. Kung Kristian blev satt på Sonnenborg i Landsholmen. Men de svenska och andra av de tillfångatagna gav Kung Fredrik genast lös, att de kunde vara och fara vart de ville.

1532

#152
Så bad Gud kungen Gustaf att han och väl skulle bli av med den anfäktningen. Anno år 1532. När detta nu var allt väl beställt, blev kungen året därpå till det nästkommande helt stilla. Ändå hade kungen väl tillfälle och orsak att hämnas och straffa det förtret och den orätt som hade drabbat honom från dem som bodde öve Longeheden, vilket nämndes tidigare, men han lät saken bero tills nästa vinter och vilade detta år välbehövligt.

Han var trött och utmattad efter den stora buller och anfäktning som han hade haft året innan från kung Kristian, vilket först slutade detta år i maj. Till vilken vila han också hade exempel från budet och artikeln i Guds lag, där Gud hade befallt sitt folk israeliterna att alla nygifta män skulle ha fördelen att de inte skulle dra ut i något krig eller fälttåg det första året. Därför hade man inte mycket att skriva om detta år, eftersom det inte hände mycket som var allmänt känt.

Mot julen sammankallade han sitt krigsfolk från både Finland och Sverige för att träffas vid Västerås vid nästa nyårstid. Men han höll det så hemligt att ingen i riket kunde veta vad det egentligen handlade om.

1533

Vid nyårstiden som nämndes höll kungen omröstning vid Västerås. Där fanns mycket krigsfolk, både hans eget och adeln, helt dugligt och mäktigt. Efter omröstningen kom några hovmän och befälhavare och frågade kungen vad som skulle gälla.

#153
De fick inget annat svar än att de såg honom själv bli tagen till fånga, och de försökte genast att följa efter honom. Detta hände också, men han höll inte kvar dem längre än till en annan närliggande lägerplats. Sedan ledde han armén ganska snabbt så att få visste vad som hände förrän han var i Tuna. Anders Pedersson greps genast på sin gård i Rankhyttan. Men Måns Nilsson vågade inte stanna kvar hemma på sin gård utan gömde sig i skogen vid sina gamla kojor. Lasse Ericsson tog med sig en stor grupp gamla knektar som också var väl förtrogna med landet, och sökte efter honom dag och natt tills de efter några dagar hittade honom i en koja och grep honom genast vid halsen.

Kungen sammankallade alla i dalarna att träffa honom igen i Tuna och skickade omedelbart en god mängd krigare, särskilt till Leksand, Mora och Ååll för att hämta alla de som inte ville komma med god vilja. Många av dem hade faktiskt velat vara där från början och kunde ha gjort det lika bra. För ett dåligt samvete gör att alla vägar tycks trånga och fyllda med faror. Han befallde också att en grupp präster skulle tas till fånga, särskilt de som hade blivit utsatta för tyranni och övergrepp av hans trosförkunnare och tjänare för ungefär tio år sedan i Leksand när de försökte ta bort klockorna, särskilt Herr Peder i Leksand, herr Effwerdt på Kopparberget och herr Peder i Wijka, som var särskilt inblandad i planer med Måns Nilsson och andra ondskefulla sammansvärjningar.

När dagen kom för kungen att tala med folket, och de var nu efterfrågade som sagt, med en grupp som var för honom och en som var emot honom, lät kungen slå sitt krigsförband runt om i byn som om de var fiender. Då blev tonen skarpare och mycket mer fasansfull än tidigare. Kungen talade till dem genom rådet.

#154
Dessa gode herrar förde ordet, marsken Herr Lars Siggesson, Herr Eric Fläming, Joen Olsson till Hackesta och några andra, men mest kungen själv. Först lät han fråga dem om de kom ihåg vad som sades, gjordes, utlovades och beslutades på samma plats för 6 år sedan. Sedan ville han att de skulle hålla honom för en spelefågel om han skulle spela med dem om han återigen skulle åras, och sade ytterligare att detta skulle nu vara det sista spelet, så att han ville ha en sådan ärlighet i saken, att antingen skulle det bli en lydig landssändare eller helt enkelt en ödesdömd landssändare.

Men fiendens landssändare ville han inte ha, för om han skulle hålla mönstring där, skulle det aldrig höras en hund eller en tupp efter den dagen. För det tredje frågade han dem var de ville ha landmärket?
Om det skulle vara vid Brunnbäcks älv som Måns Nilsson och hans parti ville ha det, och om det inte skulle vara kungens lagliga rätt att dra över Brunnebäcks älv utan att han skulle tigga en gunstig ledning av bergsmän och dem som bodde på Longeheden.

Han frågade alla där, adeln, prästerna, bergsmännen och de som hade någon förståelse bland allmänheten, om de någonsin hade hört att några undersåtar hade ställt sig så skamlöst att de skulle bjuda till mästare och narr sin herre och kung (när de hade svurit lydnad, underdånighet, hörsamhet, lojalitet, trohet och manlighet) som dessa gjorde eller åtminstone försökte att vilja göra? De svarade nej, att de aldrig hade hört någon furste eller kung som hade gjort så, och sade att det var skam och förakt att några undersåtar skulle begära det av sina herrar, att herren inte skulle våga resa var som helst i sitt eget land om de inte tog ledning från sina undersåtar. Kungen frågade dem ytterligare, vad de kunde tänka sig vara orsaken till att gamla herr Sten Sture, herr Svante och unga herr Sten Sture gjorde så att de aldrig vågade dra upp vid Brunnbäcks älv, utan att de försäkrades med sådana ledningar.

#155
De svarade att de goda herrarna var därtill otillbörligt kuvade och förtryckta av bergsmännen som bodde däruppe, och i vilka områden de hade gjort vad de ville, inte som ärliga och kristna undersåtar, utan som högfärdiga, uppblåsta förrädare och förbrytare mot Guds ordning, som hade beordrat att alla undersåtar skulle ge sin egendom, inklusive tre områden, som var rättmätig beskattning och skatter och en hedervärd behandling. På grund av detta gick allt det tal som förekommit där, vilket förhandlades med fastare och mer utförliga ord, och det pågick hela dagen, ända till kvällen. Samtidigt stod hela folkmassan av bönder på knä.

Sedan började man läsa upp och visa på massan de som så obarmhärtigt hade slagit och torterat hans syssling uppe i Leksand. Då förändrades spelreglerna genom Guds förordning, att detta spel skulle leda till sorg efter förgäves glädje. Allt som härrörde från deras tidigare ohederliga lögn fick nu dem att gråta och de som tidigare hade plågats med hat och våld blev nu plågare av sina plågare, gick in i folkmassan och letade efter de som hade den största andan, särskilt från Leksand och Ååll, och satte dem i fängelse hos deras hövitsman Niels i Söreby. Men de ropade och skrek till himlen över Måns Nilsson att han så skändligt skulle förråda dem, för att de vågade göra sådana övertramp, avslöjade vad han hade ljugit för kungen om och vad som tidigare nämnts.

Det var så mycket sorg och gråt med folkmassan när de bad om barmhärtighet, att det inte kan beskrivas tillräckligt.

#156
Den där skulden hade gett sig och skulle bekänna på sig själv och som på deras kyrkoherdar och andra som varit deras ledsagare, gav kungen all rätt och sig själv orätt, åkallade nåd och barmhärtighet, lovade att de aldrig mer skulle förarga honom, när de i sanning uppfattade Guds beskydd över sig för sådana orsaker. Så skedde det också.

Kungen benådade dem (när han först hade utplockat från gruppen det mest skadliga ogräset) och de på sin sida var så fromma att de aldrig gjorde motstånd igen, så länge han levde, och det är väl hoppas att det gjordes så mycket på den tiden, att det aldrig skulle ske igen med hans kungliga barns eller barnbarns tid eller någonsin.

När detta var beställt fick bönderna lov att dra hem till sitt, men kungen befallde att rättvisa skulle fullföljas med dem som hade gripits och när deras fall grundligt undersöktes och förhördes, blev en del dömda till stegel och hjul. Nils i Söreby blev så avhuggen vid Kopparbergs Falu gruva

själv femte, och alla deras huvuden sattes på en bred stolpe, där hans mitt i som huvudmannen var med en hög näver krona, och två huvuden på var sida om honom och ett bräde sattes på en ganska hög stolpe. Också några fler blev avrättade. Men Måns Nilsson, Anders Persson och Inge Hansson med prästerna som berörts och några fler av de mest ansedda fångarna ledde kungen med sig till Västerås.

Något år därefter fördes de till Stockholm och hölls fängslade i över ett år. Herre Effuertt dog i fängelset, Måns Nilsson, Anders Persson och Inge Hansson blev avrättade och upphängda på stegel, och de andra benådades. Men kungen lät deras (de som avrättades) hustrur och barn uppleva sådan stor gunst och nåd, att alla däröver förundrade sig, utan deras hustrur undgick inte bara nåd utan också deras tredjedel, men nästan allt de ägde antingen löst eller fast.

1533

#157
Hustru Margareta, efterlevande make till Måns Nilsson, återfick den största delen av allt det som hennes salige man hade efterlämnat, precis som han tidigare hade gjort med barnen till herr Ture Jönssons, jämte herr Måns Bröntessons och herr Nils Olssons efterlevande och deras barn, samt flera som hade begått förskingring och brott, så att hon inte förlorade något eller mycket.

Den 13 december 1533 samma år föddes hans förstfödde son, tronarvingen och rikets rättmätiga arvinge, den högborne och ärevördige herr hertig Erik, på Stockholms slott. Hela riket uppfylldes av glädje och fröjd vid hans älskvärda födelse, och kung Gustafs regering stärktes och stadsfästes därigenom så mycket att ingen längre vågade att utmana honom.

Detta gällde även för den ogudaktige boven och kättaren Nils Dacke, vilket skedde 9 år senare, och kommer att beröras mer detaljerat.

About The Author

sv_SESvenska