Hur politiska partier kan använda OCEAN modellen i Sverige för politiska syften liknande Cambridge Analytica

Cambridge analytica

Cyberaktivitet fokuserad på val är en växande trend under 2024. Cyberangripare, ibland stödda av statliga aktörer, har börjat rikta in sig på politiska mål för att påverka opinionen eller manipulera valresultat. Ett vanligt grepp är att sprida falsk eller vilseledande information för att påverka väljarnas åsikter. Ett noterbart exempel var under det amerikanska presidentvalet 2016, där sociala medier översvämmades av falska nyheter och propaganda. Ett annat exempel är cyberattacker mot politiska partier och deras kandidater. Under franska presidentvalet 2017 utsattes Emmanuel Macrons kampanj för en betydande hackningsattack där e-post och interna dokument läcktes.

Cambridge Analytica

Cambridge Analytica var i Sverige och höll föreläsning hur man manipulerade det amerikanska valet några månader efter att Trump vann 2016. I den här artikeln har jag använt AI och min egna kompetens kring digital marknadsföring hur metoderna kan användas av ett fiktivt invandrar fientligt parti.

För att använda Facebook-likes för att förutsäga en persons politiska övertygelse använder man datavetenskapliga tekniker och maskininlärning. Processen involverar flera steg:

 1. Datainsamling: Samla in en stor mängd data, inklusive Facebook-likes, från en betydande användargrupp. Denna data fungerar som ”träningssatsen” för algoritmen.
 2. Skapa en funktionssats: Identifiera vilka specifika dataelement (i detta fall Facebook-likes) som ska användas för att göra förutsägelser. Dessa element kallas ”funktioner” i maskininlärningssammanhang.
 3. Använda målvariabler: Bestäm vilka ”målvariabler” du vill förutsäga. I detta fall är målvariablerna de politiska övertygelserna. Detta kräver att du har tillgång till både Facebook-likes och information om personers politiska övertygelser.
 4. Maskininlärning och modellträning: Använd maskininlärningstekniker för att träna en algoritm. Algoritmen lär sig mönstren och korrelationerna mellan Facebook-likes och de politiska övertygelserna hos de personer i träningssatsen.
 5. Mönsterigenkänning och förutsägelser: När algoritmen är vältränad kan den användas för att analysera nya uppsättningar av Facebook-likes och göra välgrundade förutsägelser om dessa användares politiska övertygelser.
 6. Validering och förfining: Algoritmens noggrannhet testas och valideras genom att jämföra dess förutsägelser med faktiska data. Baserat på denna feedback förfinas och justeras algoritmen för att förbättra dess förutsägelseförmåga.

Det är viktigt att notera att denna metodik bygger på antagandet att det finns en statistiskt signifikant korrelation mellan vad folk gillar på Facebook och deras politiska övertygelser. Den verkliga effektiviteten och etiken bakom sådan dataanvändning har varit föremål för betydande debatt och kritik, särskilt efter Cambridge Analytica-skandalen.

Cambridge Data

OCEAN-modellen och fem olika personlighetstyper

OCEAN-modellen, även känd som Big Five-personlighetsdrag, är en teori inom psykologin som beskriver fem huvuddimensioner av mänsklig personlighet och exempel hur de kan användas i invandringsfrågor.

Dessa dimensioner är:

 1. Öppenhet för erfarenheter (Openness to Experience): Detta drag beskriver personer som är nyfikna, uppfinningsrika och öppna för nya erfarenheter och idéer. Höga poäng i öppenhet för erfarenheter kan innebära en uppskattning av konst, äventyr och ovanliga idéer. Personer med låg öppenhet kan vara mindre benägna att acceptera nya idéer eller förändringar, inklusive idéer kring invandring. För att nå dessa individer, använd bekanta och konkreta exempel för att göra ditt budskap mer mottagligt. Undvik abstrakta eller radikala idéer.
 2. Samvetsgrannhet (Conscientiousness): Detta personlighetsdrag avser människor som tenderar att vara organiserade, pålitliga och effektiva. De som skårar högt i samvetsgrannhet är ofta detaljorienterade och bra på att planera. I invandringssammanhang framhäver man vikten av rättvisa och lag och ordning. Diskutera hur ett välorganiserat och reglerat invandringssystem kan gynna samhället.
 3. Extraversion (Extraversion): Extraversion karakteriserar personer som är utåtriktade, energiska och sociala. De söker ofta uppmärksamhet och är aktiva i sociala sammanhang. Det går att engagera dem genom gruppaktiviteter eller samhällsevenemang där de kan träffa och interagera med invandrare, vilket kan bidra till att minska fördomar.
 4. Vänlighet (Agreeableness): Detta drag beskriver personer som är medkännande, samarbetsvilliga och vänliga. De med hög poäng i vänlighet är ofta omtänksamma och har en vilja att samarbeta med andra. Framhäv humanitära aspekter och individuella berättelser från invandrare för att skapa en emotionell koppling.
 5. Neuroticism (Neuroticism): Neuroticism avser tendensen att uppleva negativa känslor som ångest, ilska och depression. Personer som skårar högt i neuroticism kan vara mer benägna att uppleva humörsvängningar och stress. Individer med hög neuroticism kan vara mer benägna att känna rädsla eller oro för förändringar som invandring kan medföra. I vissa fall använde Cambridge Analytica dessa tekniker för att sprida vilseledande information och konspirationsteorier. Detta gjordes i syfte att påverka politiska åsikter och beteenden, särskilt bland individer benägna att tro på sådana teorier.

OCEAN-modellen används ofta inom psykologisk forskning och praktik för att förstå och beskriva mänskligt beteende och personlighet. Den är en viktig del av personlighetspsykologin och används i en rad olika sammanhang, från arbetsplatsutvärderingar till psykoterapeutisk bedömning.

För att mappa svaren på dessa frågor till OCEAN-modellen (Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism) och sedan skapa effektiva Facebook-inlägg som påverkar användare baserat på deras personlighetsdrag, kan man följa följande steg:

Steg 1: Samla in data

De 120 frågorna som nämndes tidigare samlar in data som täcker ett brett spektrum av åsikter, beteenden och värderingar. Svar på dessa frågor ger en djupgående förståelse av respondenternas personlighet och attityder.

Målgrupper som arbetslösa går att kartlägga genom att förstå vad arbetslösa personer söker – det kan vara information om jobbsökarsajter som Arbetsförmedlingen eller A-kassan, utbildningsmöjligheter, karriärrådgivning, eller stöd för personlig utveckling. Genom att anpassa dina digitala marknadsföringsinsatser till arbetslösas specifika behov och beteenden, kan du mer effektivt engagera målgruppen. Använd de digitala plattformar där din målgrupp är mest aktiv. Det kan inkludera sociala medier som Facebook och LinkedIn, jobbsökarwebbplatser, och forum där arbetslösa sammanstrålar som Samnytt.

Steg 2: Mappa till OCEAN-modellen

Varje fråga eller en grupp av relaterade frågor kan kopplas till en specifik dimension i OCEAN-modellen:

 • Openness (Öppenhet): Frågor som rör uppskattning av konst, intresse för olika kulturer, nyfikenhet på nya erfarenheter och intresse för globala frågor.
 • Conscientiousness (Samvetsgrannhet): Frågor som handlar om arbetsmoral, organisation, punktlighet, och ansvarsfullhet.
 • Extraversion (Extroversion): Frågor som berör social interaktion, deltagande i sociala evenemang, och komfort med att vara i centrum.
 • Agreeableness (Vänlighet): Frågor kring empati, samarbetsvillighet, och preferens för harmoniska relationer.
 • Neuroticism (Neuroticism): Frågor som berör stressnivåer, emotionell stabilitet, och tendens att oroa sig.

Steg 3: Skapa personlighetsprofiler

Baserat på svaren, skapas personlighetsprofiler för varje individ. Dessa profiler indikerar vilka drag som är mest framträdande hos varje person. Basera på data och forskning, skapa olika ”personas” som representerar typiska användare inom varje OCEAN-kategori. Dessa personas kan hjälpa dig att förstå och visualisera dina målgruppers beteenden, preferenser och kommunikationsstil.

Steg 4: Skapa målinriktat innehåll

När profilerna är klara, kan innehåll skapas som är skräddarsytt för att resonera med varje OCEAN-dimension:

 • Openness: Innehåll som främjar nya idéer, kreativa uttryck, och global medvetenhet.
 • Conscientiousness: Organiserat, strukturerat innehåll som betonar ansvar och tillförlitlighet.
 • Extraversion: Engagerande, socialt inriktat innehåll som uppmuntrar till deltagande och delning.
 • Agreeableness: Innehåll som är vänligt, samarbetsinriktat och som främjar gemenskap.
 • Neuroticism: Stabiliserande innehåll som erbjuder säkerhet och trygghet, undviker oroande eller ångestframkallande ämnen.

Steg 5: Anpassa innehållet till Facebook, Youtube och Google Ads

Använd Facebooks annonsverktyg för att rikta innehåll till specifika grupper baserat på intressen, beteenden och demografiska data som korrelerar med dina personas. Med dessa profiler kan Facebook-inlägg skapas för att påverka specifika användargrupper. Till exempel:

 • För en person med hög öppenhet kan inläggen fokusera på nya idéer, kulturell mångfald och kreativa uttryck.
 • En person med hög samvetsgrannhet kan reagera bättre på inlägg som betonar ordning, tradition och ansvar.
 • En extrovert person kan engageras mer av inlägg som inbjuder till social interaktion, deltagande i evenemang eller diskussioner.

På Google Ads och Google sök kan politiska partier identifiera nyckelord och fraser som används ofta av målgruppen. Om du vill nå en invandrings kritisk grupp kan det vara fraser som relaterar till nationell identitet, invandringspolitik, eller lokala/nationella säkerhetsfrågor. Du kan också rikta in dig till en målgrupp som besöker vissa webbplatser exempelvis Samnytt eller Nyheter24. Skapa annonser som speglar deras oro och intressen. Se till att dina landingssidor är relevanta för annonserna.

Google Ads har gränssnitt för hur du väljer målgrupper och hur företag annonserar. För användarna kan du se hur dina personliga inställningar ser ut i Google Ads Center.

På YouTube behöver du också skapa eller sponsra videor som behandlar ämnet som du vill påverka. Använd YouTube’s riktade annonsmöjligheter för att visa dina annonser på videor som är relevanta för din målgrupp. Det kan inkludera kanaler eller innehåll som fokuserar på politik, nyheter, och samhällsfrågor.

Steg 6: Monitorera och justera

Slutligen är det viktigt att kontinuerligt övervaka hur effektivt innehållet är och göra justeringar baserat på användarrespons och engagemang.

Genomför A/B-tester för att se vilket innehåll som fungerar bäst för varje personlighetstyp. Använd dessa insikter för att finjustera strategin.

Genom att använda en datadriven metod för att förstå och tilltala användares personlighetsdrag kan man skapa innehåll som är mer engagerande och påverkande. Det är dock viktigt att notera etiska överväganden när det gäller personlig data och att respektera användares integritet och rättigheter.

De 24 karaktärerna

En annan modell av pesonligheter är 24 karaktärer från VIA institutet.

ModEntusiasm
Integritet
Mod
Kunskap/vishetNyfikenhet
Kreativitet
Öppenhet
Självlärande
Perspektiv
RättvisaTeamwork
Rättvisa
Ledarskap
MåttlighetFörlåtande
Ödmjukhet
Prudence
Självkontroll
ÖverskridandeSyfte
Humor
Optimism
Tacksamhet
HumanismVänlighet
Social Intelligens

Exempel på frågor

Innan du kan använda Facebook-likes för att förutsäga en persons psykologiska profil, behöver du få några hundra tusen människor att göra ett personlighetstest med 120 frågor. Detta är exempel på frågor som skulle kunna användas för att få en djupare förståelse för individuella åsikter, värderingar och beteenden i Sverige, vilket är användbart för psykologisk profilering i olika sammanhang.

Personliga värderingar och åsikter

 1. Anser du att miljöskydd är viktigare än ekonomisk tillväxt?
 2. Stödjer du en mer restriktiv invandringspolitik?
 3. Är du för eller emot Sveriges medlemskap i EU?
 4. Tror du att Sverige bör öka sin militära förmåga?
 5. Anser du att jämställdhet mellan könen har uppnåtts i Sverige?
 6. Bör Sverige öka sin användning av förnybar energi?
 7. Är du för eller emot legalisering av cannabis?
 8. Är du för en stark välfärdsstat?
 9. Tror du på en traditionell familjemodell?
 10. Anser du att offentliga tjänster bör privatiseras?

Teknologi och digitalisering

 1. Känner du dig bekväm med att använda digitala betalningssystem som Swish?
 2. Anser du att sociala medier har en positiv eller negativ inverkan på samhället?
 3. Tror du på vikten av digital integritet och dataskydd?
 4. Anser du att Sverige bör investera mer i teknisk innovation?
 5. Känner du oro över automatisering och jobbförluster?

Sociala frågor och hälsa

 1. Anser du att Sverige bör ha en mer restriktiv alkoholpolitik?
 2. Är du för eller emot subventionerad sjukvård?
 3. Anser du att det finns ett behov av att reformera utbildningssystemet?
 4. Tror du att det finns ett problem med social ojämlikhet i Sverige?
 5. Anser du att mental hälsa bör ges mer uppmärksamhet och resurser?

Kultur och livsstil

 1. Anser du att traditionella svenska kulturyttringar bör bevaras?
 2. Föredrar du att spendera din fritid utomhus eller inomhus?
 3. Har du hög tillit till traditionella medier?
 4. Föredrar du att resa inom Sverige eller utomlands på semester?
 5. Anser du att konst och kultur är viktiga för samhället?

Arbete och ekonomi

 1. Anser du att arbetslivet bör vara mer flexibelt?
 2. Stödjer du en progressiv skatteskala?
 3. Tror du att Sverige bör ha en högre minimilön?
 4. Anser du att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid?
 5. Stödjer du starkare arbetsrättslagar?

Internationella frågor

 1. Anser du att Sverige bör ta en aktivare roll i FN?
 2. Stödjer du ideén om nordisk integration?
 3. Bör Sverige öka sitt bistånd till utvecklingsländer?
 4. Anser du att Sverige bör vara mer aktivt i att hantera globala klimatförändringar?
 5. Tror du att globaliseringen är positiv för Sverige?

Personlighet och beteende

 1. Anser du dig vara en öppen person för nya erfarenheter?
 2. Är du vanligtvis punktlig?
 3. Tror du att du är en god lyssnare?
 4. Känner du dig ofta stressad?
 5. Är du van vid att ta ledningen i gruppaktiviteter?

Fritidsaktiviteter och intressen

 1. Gillar du att vandra eller utforska naturen?
 2. Är du intresserad av att lära dig nya språk?
 3. Följer du sportevenemang regelbundet?
 4. Har du ett intresse för matlagning eller bakning?
 5. Engagerar du dig i volontärarbete?

Fritidsaktiviteter och intressen (fortsättning)

 1. Är du intresserad av konst och museibesök?
 2. Föredrar du att läsa böcker eller titta på filmer?
 3. Tycker du om att delta i kulturella evenemang som festivaler?
 4. Ägnar du tid åt trädgårdsarbete eller andra utomhusaktiviteter?
 5. Har du ett intresse för datorspel eller videospel?

Familj och relationer

 1. Hur viktigt är familjeliv för dig?
 2. Anser du att det är viktigt att upprätthålla starka band med släktingar?
 3. Tycker du att det är viktigt med regelbunden tid med vänner?
 4. Hur viktigt är romantiska relationer i ditt liv?
 5. Anser du att barn bör uppfostras med strikta regler?

Personlig utveckling och utbildning

 1. Tycker du att livslångt lärande är viktigt?
 2. Anser du att högre utbildning bör vara tillgänglig för alla?
 3. Tror du att kreativitet är viktigare än ordning?
 4. Strävar du efter personlig förbättring?
 5. Hur viktigt är det för dig att följa nyheter och aktuella händelser?

Hälsa och välbefinnande

 1. Är regelbunden motion en del av din rutin?
 2. Anser du att en balanserad kost är viktig?
 3. Prioriterar du mental hälsa lika högt som fysisk hälsa?
 4. Hur ofta känner du dig utvilad och energisk?
 5. Tycker du att det är viktigt att tillbringa tid utomhus för ditt välbefinnande?

Ekonomiskt beteende och konsumtion

 1. Är sparsamhet en viktig princip för dig?
 2. Föredrar du att köpa lokala produkter?
 3. Är hållbarhet viktig för dig när du väljer produkter?
 4. Tycker du om att hålla dig uppdaterad med de senaste teknikprylarna?
 5. Anser du att det är viktigt att donera till välgörenhet?

Samhällsfrågor och politik

 1. Anser du att det är viktigt att delta i politiska val?
 2. Har du förtroende för den svenska rättsstaten?
 3. Tror du att Sverige hanterar invandringsfrågor väl?
 4. Är du för eller emot kvotering för att uppnå jämställdhet?
 5. Tror du att offentliga demonstrationer är ett effektivt sätt att påverka politiken?

Hållbarhet och miljö

 1. Anser du att klimatförändringarna är en av de viktigaste frågorna idag?
 2. Tror du att individers handlingar kan göra skillnad i miljöfrågor?
 3. Föredrar du att använda kollektivtrafik över att köra bil?
 4. Anser du att återvinning är en viktig del av din dagliga rutin?
 5. Tror du att Sverige bör investera mer i grön teknik?

Arbetsliv och karriär

 1. Tror du att arbetslivet bör vara mer resultatorienterat än tidsorienterat?
 2. Är arbetsplatsens sociala miljö viktig för dig?
 3. Föredrar du att arbeta i team eller enskilt?
 4. Ser du möjlighet till karriärutveckling som en viktig faktor i ditt arbete?
 5. Är arbetstidens flexibilitet viktig för dig?

Kulturell och global medvetenhet

 1. Tycker du att det är viktigt att förstå andra kulturer?
 2. Tror du på vikten av att lära sig om globala problem?
 3. Anser du att Sverige bör spela en aktiv roll i internationella samarbeten?
 4. Följer du internationella nyheter regelbundet?
 5. Tycker du om att resa och uppleva nya kulturer?

Personliga intressen och hobbyer

 1. Har du ett speciellt intresse eller hobby som du ägnar mycket tid åt?
 2. Tycker du om att experimentera med nya recept i köket?
 3. Ägnar du dig åt någon form av konstnärligt uttryck?
 4. Har du ett intresse för historia eller arkeologi?
 5. Tycker du om att delta i eller titta på sportevenemang?

Media och underhållning

 1. Följer du någon speciell TV-serie eller podcast regelbundet?
 2. Föredrar du traditionella medier över digitala medier?
 3. Tycker du om att gå på bio eller teater?
 4. Lyssnar du regelbundet på musik?
 5. Läser du böcker eller tidskrifter regelbundet?

Personliga värderingar och beteenden (fortsättning)

 1. Anser du att det är viktigt att vara ärlig även i svåra situationer?
 2. Tycker du att det är viktigt att vara organiserad i ditt dagliga liv?
 3. Känner du ett starkt ansvar för att hjälpa andra i nöd?
 4. Prioriterar du långsiktiga mål över kortfristiga njutningar?
 5. Har du en stark känsla för rättvisa och jämlikhet?

Miljö och natur

 1. Tycker du om att tillbringa tid i naturen?
 2. Är du engagerad i frågor som rör bevarande av vilda djur och naturområden?
 3. Föredrar du semesteraktiviteter i naturen över urbana upplevelser?
 4. Anser du att det är viktigt att utbilda barn om miljöfrågor?
 5. Är du villig att göra personliga uppoffringar för miljöns skull?

Samhällsengagemang och volontärarbete

 1. Har du någonsin varit involverad i volontärarbete?
 2. Anser du att det är viktigt att engagera sig i lokala samhällsfrågor?
 3. Har du någonsin deltagit i en offentlig protest eller demonstration?
 4. Stödjer du några ideella organisationer ekonomiskt?
 5. Tycker du att det är viktigt att vara en aktiv medborgare?

Hälsosamma vanor och livsstil

 1. Prioriterar du regelbunden motion och fysisk aktivitet?
 2. Försöker du att undvika processad mat och snabbmat?
 3. Använder du någon form av mindfulness eller meditation för att hantera stress?
 4. Har du en regelbunden sömnrutin som du följer?
 5. Anser du att balans i livet är nyckeln till god hälsa?

Källa:
https://www.theguardian.com/news/2018/may/06/cambridge-analytica-how-turn-clicks-into-votes-christopher-wylie

About The Author

sv_SESvenska