Saker nerdar pratar om februari 2010
januari 22, 2010
Irish cream
Att klona Baileys – gör din egna Irish cream
januari 31, 2010

Orsaken till 2:a världskriget enligt Hitler

Det är alltid intressant hur förlorarna och samtiden skildrar historien och försöka hitta alternativa källor till historiebeskrivningen. Jag läste ut boken “Utan uppdrag i Berlin” av Sven Hedin som beskyllts för att var nazist och för sina personliga kontakter med Adolf Hitler. I verkligheten hade Hedin judisk bakgrund och enligt hans egna memoarer gjorde han betydande insatser för att få den nazistiska ledningen att varken angripa Sverige eller Finland och att visa mildhet mot de judar som förvisats till Polen.

I ett personligt brev från Hitler till Hedin daterat den 30 oktober 1942 skriver Führern: “Utan tvivel är den skyldige till detta krig, såsom ni i slutet av boken uttalar, uteslutande den amerikanska presidenten Roosevelt….”

Dieser Krieg wird in die Geschichte eingehen als der Krieg des Präsidentent Roosevelts” Adolf Hitler

Hitlertalet den 22:a augusti visade att han ville gå ut i krig

Enligt Nürnbergrättegången höll Hitler den 22:a augusti ett tal för det tyska överkommandot där han gav en bild av den politiska sitituationen och de fakta låg till grund för hans beslut att gå till handling. I talet säger han att det förr eller senare skulle komma till en konflikt med Polen men att han först hade tänkt sig att vända sig mot västmakterna och sedan mot östeuropa men att han i sådana fall trodde att Polen skulle rikta ett anfall mot Tyskland. Talet visar hur han spelteoretiskt tänkte och hur han tänkte att olika länder skulle agera – omständigheter som gjorde att Hitler stärktes kring sin uppfattning för ett anfall. (källa Nürnbergrättegången).

Stalin ville ha krig mellan Tyskland och Polen

Stalin var övertygad om att om Tyskland attackerade Polen skulle det leda till ett krig mellan Tyskland mot Storbritannien – Frankrike. Stalin var inte intresserad av fred och Hitler såg till att non-aggressions pakten med Ryssland var på plats innan attacken mot Polen. Om Ryssarna hade skapat en allians med Storbrittanien och Frankrike hade Tyskarna knappast attackerat Polen. Men genom non-aggresionspakten den 23:e augusti 1939 med Tyskland blev kriget med Storbritannien och Frankrike oundvikligt. Detta leder till att Stalin kunde stå utanför konflikten. Det låg i hans intresse att kriget blir så långvarigt som möjligt till bägge sidorna var utmattade och Ryssland kunde stå utanför konflikten. Det var exakt vad Ryssarna och Stalin önskade sig.

Hitler avvaktar med att attackera Polen

Hitler avvaktar med att attackera den 26:e augusti och ber engelska regeringen om en lösning och att prata med den polska regeringen. Hitler försöker hitta en fredlig lösning och ger sitt framtida stöd för England.

Den amerikanska presidenten Roosevelt skickar inte vidare informationen till den Polska regeringen om att Tyskarna var beredde att släppa sina krav på östra Polen i utbyte mot Danzig.

Misslyckade förhandlingar

Den 28 augusti hade den svenska regeringen fått telegram från diverse svenska diplomater. Det var optimistiska telegram från Arvid Richert i Berlin och pessimistiska telegram från Hennings i Paris och Björn Prytz i London.

Sven Hedins förklaring till att Hitler  ger Roosevelt skulden för kriget går tillbaka till ett specifikt möte mellan utrikesministern Joachim von Ribbentrop och Storbritanniens ambassadör Nevile Henderson sent på kvällen den 30 augusti 1939 där 16 punkter blivit upplästa av von Ribbentrop. Personkemin mellan von Ribbentrop och Henderson var inte den bästa vilket går att läsa i Hendersons memoarer (Failure of a Mission: Berlin 1937-1939) och Henderson retade sig bla på att han inte fick tillgång till sekreterarens anteckningar.

Henderson såg i Hitler en person som hade allianser så länge som de  fyllde hans egna syften och gav honom något värdefullt tillbaka . Den brittiska ambassadören hade analyserat Hitlers texter och kommit fram till slutsatsen att när relationerna hade uppnått sitt syfte agerade diktatorn som om de aldrig hade funnits. Under förhandlingarna med Polen i Augusti 1939 avbröt Henderson Hitler och påpekade hur användbart avtalet med Polens första president Pilsudski hade varit för honom 1934. Hitlers svar var att avtalet inte hade varit användbart utan bara gjort honom impopulär hos sitt folk.  Failure of a mission, Henderson s.62

De svenska makthavarna och ekonomiska frontfigurerna hade bra kontakter med Göring som försökte nå till stånd en fredlig lösning. Den svenska affärsmannen Wenner-gren sammanträffade under de tre månader som föregick krigsutbrottet två gånger med Göring, med Chamberlain en gång och med den svenske kronprinsen Gustaf Adolf en gång och han hade dessutom omfattande korrespondens med både Göring och Chamberlain. Wenner-gren hade ett möte med Göring den 25:e maj där Göring ska ha sagt att han önskade fred och inte krig med England och detta “unlike the Ribbentrop, Goebbels, Himmler group”. Den svenska diplomaten Birger Dahlerus agerade medlare mellan Tyskland och England och fick de 16 punkterna av Göring som han överlämnade till Henderson den 30:e augusti som i sin tur överlämnade dessa krav till Josef Lipski som var den polska ambassadören.

Dahlerus hade bra kontakter med Göring vilket kommande års diplomatiska kontakter skulle visa. I förslaget fanns att engelsmännen skulle gå med på att tyskarna tog Danzig och den tyska korridoren. Danzig var en tysk stad som Polen hade fått efter Versaile traktaten. Samma dag som fredsförhandlingarna bryter ihop ställer sig justitieminister K.G Westman frågan i en dagboksanteckning: Hur skall freden kunna räddas om inte Göring eller någon annan ställer Hitler åt sidan?

Den 31:a augusti

Den brittiska ambassadören i Berlin Henderson och Göring träffas i 2 timmar och galghumorn flödade. Göring sa att han skulle skicka en begravningskrans till Hendersons begravning ifall en bomb av misstag skulle träffa den brittiska ambassadören i London. Samtidigt träffade Ribbentrop den polska ambassadören Lipski. Enligt Hendersons bok Failure of a mission (s. 88) hängde allting på hur det mötet skulle utvecklas.

Kriget bryter ut

Den 1:a september attackeras Polen av tyskarna samma dag skriver den svenske justitieministern om Hitlers “moderata erövringsanspråk, som han meddelat Polen, ha fått betydelse endast som psykologisk bas för hans krigsföretag”.

Den 2:a september 1939 meddelade den svenska diplomaten i Berlin Arvid Richert den svenska regeringen rykten om försök till uppgörelse mellan Frankrike-England och Tyskland. Hitler skulle enligt detta rykte hejda sina trupper mot underhandslöfte om en uppgörelse av allmän räckvidd.

Den 3:e september kom det formella avgörandet. Henderson gav ultimatumet till Tyskland att det var krig ifall tyskarna inte la ner sina vapen kl. 11. Tyskarna svarade inte och kl 11.15 började formellt kriget mellan Frankrike-England och Tyskland.

Några månader senare i oktober 1939 förklarade Hitler för Sven Hedin att han hade för avsikt att återupprätta  en polsk stat, i sådan form att den inte kunde bli farlig för varken Tyskland och Ryssland.

Hur Hitler förklarade kriget mot Sovjetryssland

I ett tal till det Tyska folket (som översattes till Svenska och finns med i pamfletten Kriget mot Sovjetryssland) börjar Hitler med att prata om den engelska krigsförklaringen den 3:e september och hur England historiskt sett hade fört krig mot kontinentens starkaste makt vilket de tidigare hade gjort mot Spanien, Holland, Frankrike och Tyskland under första världskriget.

Hitler säger i talet:Enligt den amerikanska generalen Woods utsago inför ett av det amerikanska representanthusets utskott förklarade Churchill redan 1936, att Tyskland åter började bli för mäktigt och därför måste tillintetgöras. Sommaren 1939 syntes England tidpunkten vara inne att inleda det ånyo avsedda tillintegörandet genom återupptagandet av en omfattande inringningspolitik mot Tyskland…

På detta sätt lyckades England från maj till augusti 1939 i världen utbreda påståendet att Litauen, Estland, Lettland, Finland och Bessarabien liksom även Ukraina direkt hotades av Tyskland. En del av dessa stater lät sig förledas att antaga de samtidigt med dessa påståenden erbjudna garantilöftena och övergingo därmed till den nya inrigningsfronten mot Tyskland.

Hitlers tal i sportpalatsen den 3:e oktober 1941
Drygt 2 år efter krigsutbrottet höll Hitler ett tal i sportpalatset. Talet översattes till Svenska, och spreds som en liten pamflett.

Där säger Hitler bla. “Dessa krigshetsare – inte bara i den gamla utan även i den nya världen – lyckades först skjuta Polen framför sig. Listigt intalade man detta land, att för det första Tyskland långt ifrån vore vad det utgåve sig för att vara, och för det andra att Polen under alla omständigheter skulle erhålla erforderlig hjälp
…..

Talet forsätter med:

Denna sammansvärjning av demokrater, judar och frimurare lyckades alltså för två år sedan till en början störta Europa i krig. Vapen måste fälla avgörandet“.

Vad hade amerikanarna för motiv att stödja ett krig?

Enligt Eisenhovers memoarer “Korståg i Europa” trodde det amerikanska folket vid krigsutbrottet att avståndet räckte att isolera dem från varje konflikt i Europa eller Asien. Följaktligen fanns det bland amerikanerna endast några få yrkesmilitärer och några statsmän som förstod att amerikansk isolation från varje större konflikt var fullkomligt omöjligt eftersom det fanns ett samband mellan en fri värld och välstånd och säkerhet.

Det är intressant att Hitler skyller på Roosevelt som kan antas agera i bakgrunden med de komplexa politiska intressen som drev den amerikanska presidenten. I det här talet hör man ett längre resonemang hur Hitler resonerar kring den amerikanska politiken.

Det var en officiell ståndpunkt från det tredje riket att Roosevelt bar skulden till 2:a världskriget. Det tyska utrikesministeriet (Auswärtiges Amt) representant i propagandaministeriet sa den 12:e september 1941 att den amerikanska presidentens politik varit en enda kedja av handlingar som lett mot kriget.
I olika länder har han verket som krigshetsare. Huvudansvaret för det stora krigets utbrott 1939 faller på honom. Hans order att beskjuta tyska krigsfartyg har motiverats med lögner, förfalskningar, hyckleri och rena uppfinningar.
källa: Arvid Fredborg “Bakom Stålvallen” s.80

I slutet av oktober kom en ny kris i det tysk-amerikanska förhållandet efter sänkningen av jagaren Reuben James och Roosevelts tal med anledning därav. Detta betecknades såsom gement, löjligt och skamlöst och den amerikanska presidenten som sinnessjuk, förbrytare eller narr eller alltihop på en gång“. källa: Arvid Fredborg “Bakom Stålvallen” s.80

Vad fanns det för ekonomiska motiv att stödja kriget?

Förutom rent imperalistiska motiv är det inte helt otänkbart att ett av Roosevelts syften var att sälja krigsmaterial till Ryssland och England utan att behöva riskera några amerikanska liv.
I maj 1937 drevs War policy act igenom i den amerikanska kongressen vilket gav presidenten (Roosevelt) möjlighet att bevilja lån och sälja vapen till utlänningar.
Den tyska facktidskriften Der Deutsche Volkswirt skrev den 3:e september 1937 att neutralitetslagen “I huvudsak  utgör ett krigsekonomiskt förbund med England.” I januari 1939 driver Roosevelt igenom en försvars budget som militariserar Amerika.

I boken “Kan Tyskland Segra” av Ivan Lajos 1939 siar författaren om Amerika och den nya världens inställning till kriget “Förenta staternas produktion på den tunga industrins område är ungefär lika stor som England, Frankrikes och Tysklands tillsammans, ja till och med större. Vad oljan beträffar har Förenta staterna två tredjedelar av hela världsproduktionen. Man må betänka att Förenta staterna har åtskilliga miljoner arbetslösa, vilket tyder på att produktionskrafterna ligger i träda. I händelse av krig skymtar här möjlighet till ett svindlande uppsving“.

Inte ens efter Pearl Harbour 7 december 1941 förklarade amerikanarna krig mot Tyskland (utan först 4 dagar efter attacken förklarade Tyskland krig mot Amerika).


Totalt produceras enorma mängder vapen under andra världskriget i USA:
Flygplan 283 000 stycken  (52% av världens produktion)Alla typer av vapen 17  500 000 (35% av världens produktion)

Fordon 2 470 000  (48% av världens produktion)
Fartyg (ton)  54 000 000 (68% av världens produktion)
Källa ovanstående siffror: Dirty little secrets of World War II

Utöver ovanstående nummer producerade Amerika enorma mängder krigsmaterial, ammunition och krut (exempelvis Dupont) till sina allierade Storbritannien och Ryssland.I slutet av världskriget stod USA för ungefär 50% av världens samlade BNP. Efter krigsåren hade man lyckats ta sig igenom den stora depressionen.
Och källor förstörs i Sverige…
Det finska krigsarkivet som lär ha haft information kring bla Finlands inträde i 2:a världskriget fördes till Sverige 1944 där Försvarsstabschefen C . A . Ehrensvärd hade blivit anmodad att bränna upp arkivet 1960. ( Wikipedia: Socialdemokratiska försvarsministern  Sven Andersson).

Hur ska man förhandla med psykopater och diktatorer?

Chamberlaines citat “Peace in our time”  från 1938 och hans tillvägagångssätt nämns ofta som misslyckade tillvägagångssätt när man handskas med diktatorer.

Även Henderson hade liknande tankar och i februari 1939 telegraferade han:
“If we handle him (Hitler) right, my belief is that he will become gradually more pacific. But if we treat him as a pariah or mad dog we shall turn him finally and irrevocably into one.”

Det verkar vara ett intressant ämne att läsa mer om och spelteorins betydelse för krigsutbrottet och hur olika kulturer handskas med konflikter och det intressanta är att klarlägga förloppet till krigsutbrottet.  Jag tror verkligheten och människans psykologi vid förhandlingar är mer komplex och det inte bara är individer utan de sociala sammanhang som de befinner sig i som sätter spelreglerna.

Källor:

  • Dahlerus Mission
  • Orsakerna till krig bla Herbert Tingsten ur Vecko journalen
  • Regeringen och Kriget ur statsrådens dagböcker 1939-41, Krister Wahlbäck
  • Bakom Stålvallen av Arvid Fredsborg
  • Kriget mot Sovjetryssland, Nazistisk pamflett som översattes till Svenska 1941 av Klara Civiltryckeri AB
  • Rikskansler Adolf Hitlers tal i Sportpalatsen den 3:e oktober, pamflett som översattes till Svenska av E. Olofssons boktryckeri AB 1941
  • Svartlistningen av Axel Wenner-Gren av Leif Leifland s. 56 f
  • En dag i Nürnberg, Hugo Lindberg s.35f

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *